ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

下民

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下民-, *下民*
Japanese-English: EDICT Dictionary
下民[かみん;げみん, kamin ; gemin] (n) the masses; the lower classes; the common people [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was hoping you could look over the civil proposal.[CN] 能不能请你帮忙看一下民事提案 Going for the Gold (2013)
Nam Soon. Can you get Min Ki for me?[CN] 南舜 幫我叫一下民基吧 Episode #5.12 (2013)
I'd like to find out how other people live, understand their philosophies.[CN] 我想体察天下民生 了解他人的处世哲学 Episode #1.1 (2002)
You have to consider the public opinion.[CN] 你要考虑一下民 Kikaider: The Ultimate Human Robot (2014)
You know, when you tip into someplace new, you gotta invest. Gotta take time and know wassup.[CN] 你知道吗,做为新人到了一个新地方,首先要做的是 熟悉周边的环境,花点时间了解一下民 Arthur and the Revenge of Maltazard (2009)
Mr. Kodak left a detailed breakdown of the approval poll for you.[CN] 库达先生留下民意调查结果 The American President (1995)
Tomb Tell him go. O I'll irrigate the land with their blood.[JA] この下民どもに、立ち去るように言え、 さもないと、大地にこいつらの血をぶちまけてやる The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014)
This puts you way out front on health care, makes you bulletproof for the Patients' Rights groups, and women voters are gonna love this lady doctor.[CN] 这下民众就不会再盯着医保问题不放了 您也不用受病患权益组织的攻击 而且女性选民也会喜欢这个女医生 Pilot (2013)
You might also want to think about a civil suit.[CN] 或者你也可以考虑一下民事诉讼 Reservation Road (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top