ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

下層

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下層-, *下層*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下层[xià céng, ㄒㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, / ] underlayer; lower class; lower strata; substrate, #18,083 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下層[かそう, kasou] (n,adj-no) lower strata (classes) [Add to Longdo]
下層階級[かそうかいきゅう, kasoukaikyuu] (n,adj-no) proletariat; lower classes [Add to Longdo]
下層社会[かそうしゃかい, kasoushakai] (n,adj-no) the underworld; lower ranks of society [Add to Longdo]
下層[かそうど, kasoudo] (n) subsoil [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I saw some people there leading a low life.そこの人々が下層社会の生活を送っているのを見た。
Her income barely maintained her in the lower middle class.彼女の収入では下層中流階級の生活を続けるのがやっとだった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The final level of the Hive's below us.[JA] この下が最下層 Resident Evil: The Final Chapter (2016)
The low-born know a monitor, even out of water, and sound the alarm.[JA] 下層生まれは 知っています 水の外でも 警報を鳴らすことを Monkey Kingdom (2015)
She was born eight years ago, at the bottom of the troop, just like her mother.[JA] 彼女は8年前に 下層階級で生まれました 母親と同じ Monkey Kingdom (2015)
Super affiliates, please meet in the poker pavilin on the lower level.[CN] 超級分會長,請到下層的撲克館集合 Runner Runner (2013)
The underclass will retire for the night with an unfamiliar sensation in their bellies.[JA] 下層の民は 夜の休息に入ります お腹にいつもと違う 感覚を感じながら Monkey Kingdom (2015)
Gorbachev wouldn't know his proletariat from his asshole.[CN] 戈爾巴喬夫對下層階級一無所知 Children of the Revolution (1996)
Lower class, shivering in the cold.[JA] 下層階級は 寒さの中で震える Monkey Kingdom (2015)
Ah, the casual racism of the sweaty underclass.[CN] 一個來自下層階級的種族主義者 Lost Reputation (2012)
Look at her, a prisoner of the gutters[CN] 看看她,下層人士的話語 My Fair Lady (1964)
A low-born like herself simply can't improve her position or dream of eating from a higher branch.[JA] 彼女の様な下層生まれは 簡単には地位を変えたり 最上の枝の実を食べることは できません それでも これは Monkey Kingdom (2015)
One could almost be forgiven for thinking that the entire upper layer of diseased skin was debrided and the underlying region treated with some sort of unguent.[JA] 表皮全体が取り除かれ下層の皮膚が 何らかの軟膏で処置されているように見える The Queen's Justice (2017)
Man the below![CN] 下層就位 Blackwater (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top