ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

上面

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上面-, *上面*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上面[shàng mian, ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢ˙, ] on top of; above-mentioned, #1,883 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上面[うわつら;じょうめん, uwatsura ; joumen] (n) surface; appearances; top; exterior [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Try to avoid making any more trouble.これ以上面倒を起こさないでくれ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't take any money with pictures of tuna fish on it.[CN] 我不要任何上面有金枪鱼的钱 Police Academy 3: Back in Training (1986)
This insignia was carved on your fireplace.[CN] 你们家的旧暖炉上面 也有同样的记号 Castle in the Sky (1986)
I wish I could read the writing.[CN] 上面的字要是看得懂就好了 Castle in the Sky (1986)
If they reach the garden...![CN] 万一他们到上面的花园去... Castle in the Sky (1986)
You think your name's gonna be on that plaque?[CN] 你认为你的名字会在上面 Top Gun (1986)
Now, you've probably got some, uh, cute, little plan to get us in and out, no fuss, no muss, huh?[JA] 俺たちが顔を合わせたから あんたの分け前が減ったんだ これ以上面倒はかけるな いいな? Violets (2014)
It's wonderful to have a real bed. I'm sure I'll have a good night's sleep.[CN] 能躺在一張真正的床上面真是舒服啊 我會睡得很舒服的,利奧 Rosa Luxemburg (1986)
Darn cold! Go on up.[CN] 好冷啊,你守上面 Castle in the Sky (1986)
Someone left flowers.[CN] 这上面供着花呢 Castle in the Sky (1986)
Straight ahead, she's on top of that tower![CN] 从这里向前飞 就在那个小塔上面 Castle in the Sky (1986)
It's on this stone, too.[CN] 这块石头上面也有 Castle in the Sky (1986)
Pazu, look at that![CN] 巴鲁,你看上面 Castle in the Sky (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top