ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

上尉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上尉-, *上尉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上尉[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] captain (military rank), #26,794 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Captain.[CN] -上尉 Apocalypse Now (1979)
I thought I saw her go out to the garden gate with the Lieutenant Henry.[CN] 我看到他与上尉一起出了院子 A Farewell to Arms (1932)
I've heard a good deal about you, Captain... from the ladies.[CN] 我已经听说很多关于 你的事情 上尉 从女士们那里 The Scarlet Empress (1934)
Captain Gómez, 65th brigade. An urgent dispatch for General Golz.[CN] 我是Gómez上尉,来自六十五旅 我们有特急信要呈交Golz将军 For Whom the Bell Tolls (1943)
Here, I've got a match, captain.[CN] 给,我有火柴,上尉 The Best Years of Our Lives (1946)
Come here, Lieutenant.[CN] 过来 上尉. The Scarlet Empress (1934)
- This is Captain and Mrs. Ogilvey.[CN] -这位是奥格维上尉 The 39 Steps (1935)
General Thatcher, and his chief spy, Captain Anderson.[CN] 柴契尔将军 和他的头号间谍,安德森上尉 The General (1926)
Captain in charge of the barracks.[CN] 奥尔洛夫 陛下 掌管兵营上尉 The Scarlet Empress (1934)
You're a long way from Navacerrada. I will take you to Captain Gómez.[CN] 你距离Navacerrada还远得很 快来,我带你去见Gómez上尉 For Whom the Bell Tolls (1943)
Anyway, I'm certain you're very efficient, Lieutenant. Is he, Captain?[CN] 总之 我确定你是 非常能干的 上尉 The Scarlet Empress (1934)
Captain Fred Derry.[CN] 弗莱德・代瑞上尉。 - 来了! The Best Years of Our Lives (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top