ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一阵子

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一阵子-, *一阵子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一阵子[yī zhèn zǐ, ㄧ ㄓㄣˋ ㄗˇ, / ] a period of time; a spell, #11,941 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That'll clutter up that room for those two guys.[CN] 如此可令那间房忙乱一阵子 Foreign Correspondent (1940)
- Yeah, for a while anyway.[CN] - 无论如何会待一阵子 'G' Men (1935)
And then a cloud came upon the moon and hovered an instant like a dark hand before a face.[CN] 一朵乌云已经遮没了月亮 乌云有好一阵子徘徊不去 就像一只黑手遮住了脸庞 Rebecca (1940)
I, uh, had quite a chase after that guy outside Amsterdam. It's quite a country.[CN] 我猛追了那家伙一阵子 Foreign Correspondent (1940)
I want to keep him for now.[CN] 不用解雇他了小允 我想再观察一阵子 Episode #1.5 (2004)
I've been doing a little thinking myself.[CN] 我也思考了一阵子 It Happened One Night (1934)
After a while, for no reason, I'd go over, kiss him, sit in his lap.[CN] 过一阵子 我就会爬到他的膝盖上坐着 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I've had it for some time, but something always said, "Wait till he crashes through.[CN] 有一阵子了 可是有个声音一直说:"等他闯过去" The Palm Beach Story (1942)
I'm sure in a little while--[CN] 我肯定再过一阵子... Casablanca (1942)
He's going to live with us for a while.[CN] 他会和我们住一阵子 给他洗澡 Wuthering Heights (1939)
Oh, I'm not worrying any more. They'll go on writing 'em until they get tired.[CN] 已经不再担心了 他们写一阵子就会腻 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
We figured on staying around for a while.[CN] 我们得呆这儿一阵子 'G' Men (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top