ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一阵

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一阵-, *一阵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一阵[yī zhèn, ㄧ ㄓㄣˋ, / ] a burst; a fit; a peal, #2,547 [Add to Longdo]
一阵[yī zhèn zǐ, ㄧ ㄓㄣˋ ㄗˇ, / ] a period of time; a spell, #11,941 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I haven't seen him for a while.[CN] - 我有一阵子没见过他 Succubus (1968)
Sure was rough for a while, but-[CN] 确实有一阵子很艰难 但是- Pretty Poison (1968)
It's enough to make you weep.[CN] 足够让你伤心一阵 Battle of Britain (1969)
I'm on your side.[CN] 我与你同一阵线的! In the Heat of the Night (1967)
Would you like me to wash and you can wipe for a while?[CN] 你想要我洗 而且你能擦一阵子? Rosemary's Baby (1968)
You had your fun, that's enough.[CN] 你们乐一阵儿, 也该够了. Jamilya (1969)
On one condition.[CN] 我会一个人一阵 Face to Face (1967)
For a minute at the saloon, I thought you were gonna draw.[CN] 在沙龙里,有一阵子我以为你要拔枪。 The War Wagon (1967)
Kids are giving her the treatment calling her the "monster from outer space."[CN] 惹来同学一阵讪笑 叫她"外太空怪物" Wait Until Dark (1967)
I think it's a very good thing that a young man - after he's done some very good work - should have a chance to relax and enjoy himself, and lie around, and drink beer and so on.[CN] 我同意一个年轻人 在拼斗一阵后 要好好的松弛一下 享受人生, 喝喝啤酒或其他的 The Graduate (1967)
- He worked there for a while.[CN] - 他在那工作过一阵 Pretty Poison (1968)
For a minute I was.[CN] 有一阵子我确实想。 The War Wagon (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top