ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一日一日

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一日一日-, *一日一日*
Japanese-English: EDICT Dictionary
一日一日[いちにちいちにち, ichinichiichinichi] (adv,adv-to) (1) gradually; day by day; (n) (2) every day; each day [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Every day of thy life is a leaf in thy history.一日一日が歴史の1ページである。
It is getting colder and colder day by day.一日一日と寒くなってきた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Life, a day at a time, my love.[JA] 一日一日を生きるだけ マイラブ Life in a Day (2011)
We're all travelling through time together every day of our lives.[JA] 僕達はみんな一緒に 時間旅行をしている 人生の一日一日 About Time (2013)
Um... one day at a time and all that.[JA] ええと 一日一日を そういうのを Tin Man Is Down (2013)
Part one of the two part plan was that I should just get on with ordinary life, living it day by day, like anyone else.[JA] 計画は二段階あって一段階目は 僕は普通の生活を続ける事 一日一日を 他の人と同じように About Time (2013)
Life, a day at a time, my love.[JA] 先行きが わかってるときはね 一日一日を生きるだけ マイラブ Life in a Day (2011)
Life, a day at a time, don't know.[JA] 一日一日を生きるだけ わからないけど Life in a Day (2011)
Life a day at a time, don't know.[JA] 一日一日を生きるだけ わからないけど Life in a Day (2011)
Every day is like forever.[JA] 一日一日を長く感じる Bombshell (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top