ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ローマ教皇

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ローマ教皇-, *ローマ教皇*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ローマ教皇[ローマきょうこう, ro-ma kyoukou] (n) (See 教皇) Pope [Add to Longdo]
ローマ教皇[ローマきょうこうちょう, ro-ma kyoukouchou] (n) Roman Curia [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whether they blackmailed the papacy... no one knows.[JA] 彼らは恐喝かどうか ローマ教皇... ...または教会がその沈黙を買って、 誰もが知っています。 The Da Vinci Code (2006)
Yet, Pope may perhaps convince Venetians and Genoeses.[JA] しかしローマ教皇はベネチアとジェノヴァを 説得できるかも知れません Conquest 1453 (2012)
His holiness should take some action.[JA] ローマ教皇も何か行動に出るべきでしょう Conquest 1453 (2012)
But it is a fact the papacy declared these Priory knights... of limitless power.[JA] しかし、それは事実であるローマ教皇の は、これらの修道院騎士を宣言しました... ...これらのテンプル騎士団、無限のパワーの 。 The Da Vinci Code (2006)
And you must be in delusion if you think that Pope and the Latins will ignore your actions.[JA] さらに、ローマ教皇やローマ人たちが あなたのこの気違いじみた行為に 目をつぶると考えておられるのなら あなたは大きな過ちを犯していることになる Conquest 1453 (2012)
And Pope gathering a Crusader army?[JA] ローマ教皇は十字軍を集めるのか? Conquest 1453 (2012)
Neither the Latins nor the Pope nor Constantine.[JA] ローマ人でも、ローマ教皇でも、 コンスタンティノスでもない Conquest 1453 (2012)
The Pope's box?[JA] ローマ教皇の箱? Spooky Little Girl (2011)
It is the source attributed to the writings of Pope Calixtus II in the 12th century.[JA] ローマ教皇が12世紀に 書いたとされる The Way (2010)
But that's vatican flapdoodle.[JA] それは ローマ教皇庁の The Man from Earth (2007)
The moment we put the fırst stone Constantine, Pope and the Latin governments will know what we are up to.[JA] 最初の石を置いた日に、 それがどこにまで至るのかを、 コンスタンティノスも、ローマ教皇も、 ラテン諸国も理解するでしょう Conquest 1453 (2012)
You can write a letter saying that we all support Karamanoglu..[JA] ハリル将軍をはじめとして、 ローマ人もローマ教皇もハンガリー人も. Conquest 1453 (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top