ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ラウンジ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ラウンジ-, *ラウンジ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ラウンジ[, raunji] (n) lounge; (P) [Add to Longdo]
ラウンジウエア[, raunjiuea] (n) loungewear [Add to Longdo]
ラウンジチェア[, raunjichiea] (n) lounge chair [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We will post the announcement in all the staff lounges.全従業員ラウンジに発表を掲示します。
Where is the boarding lounge?搭乗ラウンジはどこでしょう?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that place is this place, the Ambassador Lounge.[JA] それがこの店 "アンバサダー・ラウンジ" です The Fabulous Baker Boys (1989)
- Not the Luau Lounge again.[JA] - あの "ハワイアン・ラウンジ"? The Fabulous Baker Boys (1989)
Good evening and welcome to the Starfire Lounge.[JA] "スター・ラウンジ" へようこそ The Fabulous Baker Boys (1989)
The Towne Lounge.[JA] タウン・ラウンジ Safe and Sound (2008)
Of course there is. Look. There's the Palm Room right there.[JA] そうね でもラウンジがあるわ こんばんは グラッドストーン様 The Graduate (1967)
That's an 18-minute drive... from the Towne Lounge bar in San Pedro.[JA] サンペドロのタウン・ラウンジ・バーから、 18分のドライブだ。 Safe and Sound (2008)
Welcome to the Ambassador Lounge.[JA] "アンバサダー・ラウンジ" へ ようこそ The Fabulous Baker Boys (1989)
That place is this place. The Starfire Lounge.[JA] それがここ "スター・ラウンジ" です The Fabulous Baker Boys (1989)
We're in the VIP lounge, west end of the arrivals lobby.[JA] 私たちはvipラウンジに居ます 到着ロビーの西端です Resident Evil: Degeneration (2008)
Put us in, uh, the Double Up Lounge, or the Morgan Park Theater, or the Crystal.[JA] ダブルアップ・ラウンジかモーガンパーク劇場 あるいはクリスタルを用意してくれ The Blues Brothers (1980)
Dad's in the lounge.[JA] パパはラウンジ Shaun of the Dead (2004)
We believe they're in the VIP lounge for Atmos Airlines.[JA] アトモス航空会社のVIPラウンジと確信して Resident Evil: Degeneration (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top