ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ミリ

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ミリ-, *ミリ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ミリ[, miri] (n,pref) (1) milli- (fre [Add to Longdo]
ミリアンペア[, mirianpea] (n) milliampere [Add to Longdo]
ミリアンペア計[ミリアンペアけい, mirianpea kei] (n) milliammeter [Add to Longdo]
ミリオネア[, mirionea] (n) millionaire [Add to Longdo]
ミリオン[, mirion] (n) million; (P) [Add to Longdo]
ミリオンセラー[, mirionsera-] (n) million seller; (P) [Add to Longdo]
ミリキュリー[, mirikyuri-] (n) millicurie [Add to Longdo]
ミリグラム[, miriguramu] (n) milligram (fre [Add to Longdo]
ミリスチン酸[ミリスチンさん, mirisuchin san] (n) myristic acid [Add to Longdo]
ミリセカンド;ミリセカント[, mirisekando ; mirisekanto] (n) millisecond [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Who's Emily?ミリーってだれ?
Emily kept on waiting in the heavy rain with no coat on.ミリーはコートを着ずにひどい雨の中で待ち続けた。
Emily is anxious to see him again.ミリーはもう一度彼に会いたがっている。
Emily is the brightest girl in school.ミリーは学校で一番頭がよい。
Emily has such a sweet tooth she never refuses candy.ミリーは甘いものには目がないのでキャンディーを断ることは決してない。
Is Emily at home now?ミリーは今家にいますか。
Emily is very interested in tea ceremony and flower arrangement.ミリーは茶道と花道にたいへん興味を持っています。
Emily won first prize in the speech contest.ミリーは弁論大会で1等賞をとった。
Emily ate tofu at dinner.ミリーは夕食に豆腐をたべた。
No one bakes a finer apple pie than Emily.ミリー以上にすばらしいアップルパイを焼く人はいない。
This ruler has the scale in millimeters.この定規にはミリメートルの目盛りがある。
The little girl never smiles at anyone other than Emily.その小さい女の子はエミリー以外の人には誰にも微笑みかけない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It made it legal for human beings to go to a store and rent an X-rated movie legally.[JA] 店でアダルト映画を 借りることが ビデオカセット 8ミリ アダルト映画 法律的に合法になった After Porn Ends 2 (2017)
You're gonna turn your back on family?[JA] ファミリーに背を向けるの? The Fate of the Furious (2017)
Mr. Almeida, Director Keith Mullins from CTU.[JA] アルメイダ、ディレクター CTUのキース・ミリンズ。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
I much prefer the high-octane thrill of an awards dinner in a Ramada hotel on the edge of Chelmsford.[JA] それでトニーのところへ? 別にいいんです ミリオンヒットが何だ The Widow Maker (2017)
Eric, I'm here with Keith Mullins.[JA] エリック、私はここにいる キース・ミリンズと 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
Yes. 35 millimeters.[JA] はい。 35ミリメートル。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Director Mullins.[JA] ミリンズ監督 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
What's my last name?[JA] 私のファミリーネーム知ってる? The Fate of the Furious (2017)
You're gonna betray your brothers abandon your code, shatter your family[JA] アナタは自分の兄弟を裏切り 自分の掟を破り ファミリーを壊す The Fate of the Furious (2017)
Tom, Keith Mullins. Have you got our target location?[JA] トム,キース・ミリンズ。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
This wasn't Director Mullins's fault.[JA] これはミリンズ監督の責任ではありませんでした。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Director Mullins.[JA] ミリンズ監督 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミリ[みり, miri] milli-, 10**-3, m [Add to Longdo]
ミリ[ミリびょう, miri byou] millisecond [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top