ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

プログラム

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -プログラム-, *プログラム*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] TH: โปรแกรม(คอมพิวเตอร์)
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] TH: กำหนดการ  EN: schedule

Japanese-English: EDICT Dictionary
プログラム[puroguramu] (n, vs) { comp } program; programme; (P) [Add to Longdo]
プログラムIO[プログラムアイオー, puroguramuaio-] (n) { comp } Programmed Input-Output [Add to Longdo]
プログラムアナライザー[puroguramuanaraiza-] (n) program analyzer; programme analyzer [Add to Longdo]
プログラムエリア[puroguramueria] (n) { comp } program area [Add to Longdo]
プログラムカウンタ[puroguramukaunta] (n) { comp } program counter [Add to Longdo]
プログラムシャッター[puroguramushatta-] (n) programmed shutter [Add to Longdo]
プログラムデータ[puroguramude-ta] (n) { comp } program data [Add to Longdo]
プログラムディレクター[puroguramudeirekuta-] (n) program director; programme director; PD [Add to Longdo]
プログラムピクチャー[puroguramupikucha-] (n) programme picture (program) [Add to Longdo]
プログラムファンクションキー[puroguramufankushonki-] (n) { comp } program function key; PF key [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Will you help me give out the programs to those people?あの人たちにプログラムを配る手伝いをしてくれませんか。
This program cannot be run in DOS mode.このプログラムはDOSモードでは作動しません。
The program should have started by now, so we'll probably miss the first half.そのプログラムは今頃もう始まっているはずです。だから、前半はたぶん見られないでしょう。
At any rate, the program was a success.とにかくそのプログラムは成功だった。
May I have a program?プログラムをいただけますか。
He didn't deny that he was formerly involved in the program.以前そのプログラムに関わっていたことを彼は否定しなかった。
You should struggle so hard to make this program work.何とかがんばって、このプログラムがうまく動くようにしたい。
It's incredible that you could write such a well-designed program after just picking up programming by imitation.見よう見真似でこんな出来のいいプログラムを書いたんだって。すごいな。
I don't have a decryption program.私は解読プログラムを持っていません。
Time is short and we must omit some of the speeches from the program.時間が短いので、プログラムからスピーチの一部を省かなければならない。
He was billed to appear as Romeo.彼はロミオを演ずるとプログラムに出ていた。
I gave it a try figuring that anything is worth a try. But putting together a program like this is something I'm no match for.物は試しにやってはみたけれど、このプログラムつくり、僕が太刀打ちできるような簡単なものじゃなかったね。 [ M ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Rogers is just afraid that this could jeapordize our whole rehabilitation program.[JP] ロジャース博士はこれが成功すれば 社会復帰プログラムに組み込むつもりです Halloween II (1981)
Sir, my first job was programming binary load lifters... very similar to your vaporators in most respects.[JP] 私が最初に行った仕事は 軍事用のプログラムで... 凝結機と似ていると思われます Star Wars: A New Hope (1977)
Old Egghead would've blown a gasket seeing us here tonight![JP] 今夜のプログラム フランクは怒るわ The Fabulous Baker Boys (1989)
I suppose you're programmed for etiquette and protocol.[JP] 礼儀作法とプロトコルを プログラムされたようだな Star Wars: A New Hope (1977)
Of course, he's programmed that way to make it easier for us to talk to him.[JP] もちろん 話し易い様に そうプログラムされているのです 2001: A Space Odyssey (1968)
I finished debugging the phones. I was going to, so I did. So I debugged the phones.[JP] 電話は ちゃんと プログラムし直したよ 指示どおりにね Jurassic Park (1993)
Take 'em upwards of days just to reprogram all that data, Colonel.[JP] プログラムに数日必要だ The Crazies (1973)
I want you to take down the New Year show.[JP] 大晦日のプログラムを書いとく The Fabulous Baker Boys (1989)
She's programmed to do that should certain conditions arise.[JP] そう対処するように プログラムされていた Alien (1979)
That is why I have been programmed...[JP] そもそも私がプログラム... Star Wars: A New Hope (1977)
We have all the problems of a major theme park and a major zoo and the computers aren't even on their feet yet. Dennis, our lives are in your hands and you have butterfingers?[JP] 中枢のコンピュータ・ プログラムのせいです ネドリー システム・エンジニアは 君だろ? Jurassic Park (1993)
It's against my programming to impersonate a deity.[JP] 神を演じることは プログラムi違反です Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] program (vs) [Add to Longdo]
プログラムカウンタ[ぷろぐらむかうんた, puroguramukaunta] program counter [Add to Longdo]
プログラムデータ[ぷろぐらむでーた, puroguramude-ta] program data [Add to Longdo]
プログラムディレクター[ぷろぐらむでいれくたー, puroguramudeirekuta-] program director, PD [Add to Longdo]
プログラムファンクションキー[ぷろぐらむふぁんくしょんきー, puroguramufankushonki-] program function (PF) key [Add to Longdo]
プログラムライブラリ[ぷろぐらむらいぶらり, puroguramuraiburari] program library [Add to Longdo]
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]
プログラム依存形障害[プログラムいぞんがたしょうがい, puroguramu izongatashougai] program-sensitive fault [Add to Longdo]
プログラム可能[プログラムかのう, puroguramu kanou] programmable (an) [Add to Longdo]
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top