ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

フリーク

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -フリーク-, *フリーク*
Japanese-English: EDICT Dictionary
フリーク[, furi-ku] (n) (1) freak; (2) flick [Add to Longdo]
フリークライミング[, furi-kuraimingu] (n) free climbing [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Name's Randy, but everybody calls me Freakshow.[JA] オレはランディ みなはフリークショーと呼んでる Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
I was just wondering, how does a guy like Freakshow end up with a girl like you?[JA] 何でフリークショー みたいなヤツが━ キミの様な人と一緒に? Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
My own sister. Nothing but a damn fangbanger.[JA] 俺の妹が 牙フリークになるとは Burning House of Love (2008)
- Maudette was a fang-banger? How do you know that?[JA] でも なぜモーデットが 牙フリークだと? Strange Love (2008)
Who cares? You've seen Freakshow. What do you think his wife is gonna look like?[JA] フリークショーだぞ 妻はどんな容姿だか... Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
I'm Freakshow's wife Liane.[JA] フリークショーの妻 ライアンよ Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
Y'all some of those desert UFO freaks?[JA] それら_砂漠UFOフリークの Y'allの一部? The Island (2005)
Liane, how are things between you and Freakshow presently?[JA] フリークショーとの仲は どうなの? Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
- What's a fang-banger?[JA] 牙フリークって? Strange Love (2008)
Freakshow.[JA] フリークショー Harold & Kumar Go to White Castle (2004)
Fuck/ng fang-bangers are crazy, every /ast one of you. Thank you. Fuck/ng fang-bangers are crazy, every /ast one of you.[JA] 牙フリークは正気じゃない Escape from Dragon House (2008)
Oh, come on. Fang-bangers go missing all the time in Shreveport, New Orleans.[JA] 牙フリークの連中が 行方不明になるのは Strange Love (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top