ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

フラッシュメモリ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -フラッシュメモリ-, *フラッシュメモリ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
フラッシュメモリ[, furasshumemori] (n) {comp} flash memory [Add to Longdo]
フラッシュメモリ[, furasshumemori-] (n) flash memory [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Recording device, USB.[JA] 全部録音したフラッシュメモリ The Green Hornet (2011)
I had to defragment your flash storage. It's just like dusting out cobwebs; it's no big deal.[JA] フラッシュメモリーの フラグメンテーションを解消した Disrupt (2014)
Has flash memory in case of brownouts.[JA] 電力低下に備えてフラッシュメモリを持っているはず。 Pilot (2013)
Britt Reid recorded the whole conversation on some Sushi drive USB.[JA] ブレットは寿司型のフラッシュメモリーに さっきの会話を録音した The Green Hornet (2011)
The data's corrupted.[JA] -Dフラッシュメモリが損傷しています。 データが壊れています。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Well, remember that thumb drive we found in Bertram's wine cellar?[JA] バートラムのワインセラーで見つけた フラッシュメモリを憶えてるかい? Green Thumb (2013)
We've got to get this flash drive to the Sentinel. It's got Scanlon spilling-the-beans on it.[JA] このフラッシュメモリーを社に持っていって スカンノンの化けの皮をはがすんだ The Green Hornet (2011)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フラッシュメモリ[ふらっしゅめもり, furasshumemori] flash memory [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top