ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

パンデミック

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -パンデミック-, *パンデミック*
Japanese-English: EDICT Dictionary
パンデミック[, pandemikku] (n) pandemic [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the outbreak came to an end, but the lesson lives on.[JA] こうして パンデミックは終わりを告げた だが生き残った人々は Pilot (2014)
Infrastructure constructed to withstand pandemics even of this fubar magnitude.[JA] パンデミックに対抗するための 基盤 これくらいひどい事態でも Strangers (2014)
In case of a pandemic, we're going to need it.[JA] パンデミック(世界的大流行)に備え、 我々は、それを必要としている。 FZZT (2013)
In 1854, London experienced a terrible cholera outbreak.[JA] 1854年 ロンドンはコレラのパンデミックを経験した Pilot (2014)
Contact is not at the rendezvous site. All signs point to the pandemic originating on this island.[JA] 証拠ではパンデミックの始まりが この島だと示してる San Jose (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top