Search result for

パリティチェック

(6 entries)
(0.1089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -パリティチェック-, *パリティチェック*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา パリティチェック มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *パリティチェック*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
パリティチェック[, pariteichiekku] (n) parity check [Add to Longdo]
垂直パリティチェック[すいちょくパリティチェック, suichoku pariteichiekku] (n) {comp} VRC; Vertical Redundancy Check [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パリティチェック[ぱりていちえっく, pariteichiekku] parity check [Add to Longdo]
垂直パリティチェック[すいちょくパリティチェック, suichoku pariteichiekku] VRC, Vertical Redundancy Check [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top