ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

バド

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -バド-, *バド*
Japanese-English: EDICT Dictionary
バド[, bado] (n,vs) (abbr) (See バドミントン) badminton [Add to Longdo]
バドミントン[, badominton] (n) badminton; (P) [Add to Longdo]
バドミントン部[バドミントンぶ, badominton bu] (n) badminton club [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hi, Fred, how about badminton on Thursday?やあ、フレッド。木曜日にバドミントンはどう。
There were so few proper members in the badminton club that it was half-way between dead and 'on break'.バドミントン部はまともな部員が極端に少ないため、ほとんど廃部ないし休部状態だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What's your relationship to Kyle Budwell, ma'am?[JA] カイル・バドウェルとの関係は? Money Monster (2016)
Apparently, a lot of people sharing the feelings of gunman Kyle Budwell this moment.[JA] 明らかに群衆はガンマンのカイル・バドウェルに 共感しています Money Monster (2016)
And of course, the guy who played Bud in Flipper.[JA] そして、フリッパーのバド役の人 Fish in the Dish (2016)
First, let me start off by saying on behalf of everyone here at Ibis, we are prepared to do whatever we can to get you to put down that gun, Mr. Budwell.[JA] 最初にアイビスの全員に代わって お話ししたいことがあります 銃を置いてもらうために何でもする 準備があります、バドウェルさん Money Monster (2016)
Sure, we can make it all the way to El Salvador.[JA] 確かに、我々はそれを行うことができます エルサルバドルのすべての方法。 Monster (2016)
Mr. Budwell![JA] バドウェルさん Money Monster (2016)
The gunman's name is Kyle Budwell, 24 years old, a parcel truck driver from Queens, New York.[JA] ガンマンの名前はカイル・バドウェル 24歳、クィーンズの宅配トラック運転手です Money Monster (2016)
The drama featuring host Lee Gates and Kyle Budwell.[JA] ゲイツとバドウェル主演のドラマ Money Monster (2016)
Mr. Budwell.[JA] バドウェルさん Money Monster (2016)
If it wasn't for the Varvatos T-shirt underneath,[JA] バルバドスのTシャツを下に着てるし Split (2016)
Let's say I'm some unemployed guy or something in the middle of the country living in a trailer park, but I have the ware-for-all to be able to save $100 a week up so that on my birthday next year,[JA] もし 俺が失業者で... バド・リー 田舎でトレイラーに 住んで After Porn Ends 2 (2017)
Kyle Budwell and host Lee Gates seem to be working together at this point.[JA] カイル・バドウェルとリー・ゲーツは 協力しているように見えます Money Monster (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top