ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

バスタブ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -バスタブ-, *バスタブ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
バスタブ[, basutabu] (n) bathtub [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Irina, bring the bathtub, yes?[JA] 急いで、バスタブを渡して Hannibal Rising (2007)
Every trip you took - In every city you went, A woman died in a bathtub.[JA] 全部の都市で 女性がバスタブで死んでた Hello, Dexter Morgan (2009)
Do you remind the bath-tub bubbling on the stove?[JA] ストーブの上のバスタブを 憶えていますか? Hannibal Rising (2007)
in addition to those murders, there was a ten-year-old boy missing five days prior to the bathtub kill.[JA] その殺人に加えて 10歳の少年が 行方不明になった バスタブ殺人の5日前に The Getaway (2009)
Piece of Errol Flynn's bathtub.[JA] エロール・フリンのバスタブの欠片だ Taxi Driver (1976)
summer of '92, there was a bathtub murder, a jumper, and a bludgeoning.[JA] そこで バスタブ殺人が起きた 墜落死 そして撲殺 The Getaway (2009)
Girl dies in a bathtub.[JA] 若い女性がバスタブで殺され Hello, Dexter Morgan (2009)
I barely got him in the bathtub![JA] 2階まで運んでみろ バスタブまでな Cat's in the Bag... (2008)
Me gives the bath-tub but.[JA] - バスタブを此方へ渡して Hannibal Rising (2007)
a young woman in a bathtub followed by a mother falling to her death and ending with a man getting bludgeoned.[JA] 最初に バスタブで若い女性 墜落死する母親 そして撲殺される男 The Getaway (2009)
Did he ever kill a married woman in a bathtub?[JA] バスタブに入っているときに殺られたのか? My Bad (2010)
The bathtub.[JA] - 見つけたんですか? - バスタブ Heat (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top