ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

テロメア

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -テロメア-, *テロメア*
Japanese-English: EDICT Dictionary
テロメア[, teromea] (n,adj-no) telomere [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-These are telomeres.[JA] - これらはテロメアと呼ばれる遺伝子の時計です The Forge (2004)
This is the scan of Julia's telomeres taken eight days ago when she was first infected with the virus.[JA] これは8日前の ジュリアのテロメア ウィルスに 感染してから Fushigi (2014)
You can see her telomeres have lengthened, restored to the lengths that you'd expect to see in a newborn, all without requiring telomerase.[JA] 彼女のテロメアは 伸びている 新生児の長さに 戻っていて テロメラーゼの 働きを必要としない Fushigi (2014)
The instant Adaline's heart was struck by the defibrillator paddles, the telomere structures in her genes regained their pliability,[JA] 瞬時にアデラインの心臓は 除細動器によって打たれた 彼女の遺伝子における テロメア構造はその柔軟性を取り戻し The Age of Adaline (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top