ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

テルアビブ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -テルアビブ-, *テルアビブ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
テルアビブ[, teruabibu] (n) Tel Aviv; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This house is leased to a shipping consortium out of Tel Aviv.[JA] この家はテルアビブの 輸送協会が借りている One Last Thing (2013)
You can share with Misha Gavron in person in Tel Aviv, but nothing gets written down.[JA] テルアビブのミーシャ・ギャブロンと 接触することになる ただし記録してはならぬ Fair Game (2016)
I'm leaving for Tel Aviv in the morning.[JA] 朝にはテルアビブに向かう The Litvinov Ruse (2015)
Elat. Our family home. Three hours south of Tel Aviv.[JA] エイラト、南テルアビブの私の実家 Triple 9 (2016)
Gross, "Davar Tel Aviv".[JA] グロス "ダヴァール テルアビブ"です Roman Holiday (1953)
Tokyo, Tel Aviv, Naples. There was a sighting in Tehran.[JA] 東京、テルアビブ、ナポリ テヘランでも目撃情報が The Accountant (2016)
My wife and son met a terrorist once, in a cafe in Tel Aviv.[JA] 俺の妻と息子は テルアビブのカフェで テロリストに遭遇した The Cold Light of Day (2012)
You can ask Tel Aviv yourself.[JA] 自分でテルアビブに 頼んでくれ Big Man in Tehran (2013)
He deposited money in Tel Aviv, and then he cycled it through Panama and put it back into his stores.[JA] 奴はテルアビブで預金して パナマ経由で金を自分の事業に還元してたんだ The Accountant (2016)
Abu Dhabi, Tel Aviv, back and forth, back and forth.[JA] アブダビ、テルアビブ 言ったり来たり The Return (2017)
I believe it's the compound just to the right of the crosshairs.[JA] テルアビブから最終確認の要請が レッド5へ ウィザードを確認 Tin Man Is Down (2013)
And what I'd do right now, if I were you, I'd put in a call to Tel Aviv.[JA] 今することは、もしあなたなら 電話をするわ テルアビブにね All About Allison (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top