ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

スタン

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -スタン-, *スタン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
スタン[, sutan] (n) stun; (P) [Add to Longdo]
スタンガン[, sutangan] (n) stun gun; (P) [Add to Longdo]
スタン[, sutanza] (n) stanza [Add to Longdo]
スタン[, sutansu] (n) stance; (P) [Add to Longdo]
スタンダーズ[, sutanda-zu] (n) standards [Add to Longdo]
スタンダード[, sutanda-do] (adj-na,n) standard; (P) [Add to Longdo]
スタンダードMIDIファイル[スタンダードミディファイル, sutanda-domideifairu] (n) {comp} Standard MIDI File; SMF [Add to Longdo]
スタンダードテスト[, sutanda-dotesuto] (n) standard test [Add to Longdo]
スタンダードナンバー[, sutanda-donanba-] (n) standard number [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[, sutanda-doba-jon] (n) {comp} standard version [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
After the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.アシスタントが1ドルずつ返したから、それぞれの人たちは実際には9ドルしか払っていなかったことになります。
The assistant kept $2.アシスタントが2ドル取りました。
The assistant took the money.アシスタントはお金を受け取りました。
A customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.お客が雑な作りのスタンドに座って靴を磨いてもらっている。
The gas tank suddenly blew up.スタンクが突然爆発した。
Gasoline stations...roadside stands...and small houses followed the new road.ガソリンスタンド・・・小さいお店・・・などが道の両側にできました。
A gas station is one kilometer ahead.ガソリンスタンドは1キロ先にあります。
Let's find a gas station; we've run out of fuel.ガソリンスタンドを探しましょう。燃料がなくなってしまいました。
Playing country-western music on guitar is real kid stuff to a true professional.ギターでカントリー・ウエスタンを弾くのは本職のミュージシャンならごくたやすいことだ。
Where the nearest gas station around here?ここから一番近いガソリンスタンドはどこですか。
Do you sell desk lamps here?ここで電気スタンドは売っていますか。
This instant soup comes in individual packets.このインスタントスープは1つ1つ包みの中に入っている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stan? Yeah?[JA] スタン The Many Mouths of Aaron Colville (2014)
I'm going to knock over Rocky Stansyck's gambling joint.[JA] スタンジックの賭博場を襲う Hollow Triumph (1948)
That's the way Stansyck operates.[JA] それがスタンジックのやり方さ Hollow Triumph (1948)
Do you realize that? Rocky Stansyck.[JA] ロッキー・スタンジックの店を! Hollow Triumph (1948)
We hit Stansyck's joint.[JA] スタンジックの店を やっちまった Hollow Triumph (1948)
Monte Carlo. "Constantinopolee."[JA] モンテカルロ コンスタンティノープル Pinocchio (1940)
Not Stansyck. You'd need an army to take him.[JA] スタンジックに勝つには 軍隊がいる Hollow Triumph (1948)
That gas station guy and the waitress.[JA] ガソリンスタンドの店員に ウエイトレス Detour (1945)
Worked his way through [INAUDIBLE] University.[JA] 苦学して スタンディッシュ大学に進学 Hollow Triumph (1948)
No dough, but he got away. But still Stansyck's guys got him.[JA] だが2年後に スタンジックの子分に見つかった Hollow Triumph (1948)
Guy like Stansyck, those guys don't stop until they get even. Believe me.[JA] スタンジックは とことん仕返しする Hollow Triumph (1948)
'Stang.[JA] マスタングだ Abiquiu (2010)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
スタンダード版[スタンダードはん, sutanda-do han] standard version [Add to Longdo]
スタンドアローン[すたんどあろーん, sutandoaro-n] stand-alone [Add to Longdo]
スタンドアロン[すたんどあろん, sutandoaron] stand alone [Add to Longdo]
スタンバイ[すたんばい, sutanbai] standby (a-no) [Add to Longdo]
スタンダード[すたんだーど, sutanda-do] standard [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top