ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

シャボン玉

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -シャボン玉-, *シャボン玉*
Japanese-English: EDICT Dictionary
シャボン玉[シャボンだま, shabon dama] (n) soap bubble; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The bubble burst in the air.シャボン玉は途中で割れた。
The children are blowing bubbles.子供たちがシャボン玉を吹いている。
He blew soap bubbles.彼はシャボン玉をとばした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's kind of like trying to keep a soap bubble in your pocket.[JA] シャボン玉をポケットに 隠すようなものだよ Automata (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top