ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

サディスティック

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -サディスティック-, *サディスティック*
Japanese-English: EDICT Dictionary
サディスティック[, sadeisuteikku] (adj-na) sadistic; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The last time I suggested electroshock therapy, you accused me of being a sadistic barbarian.[JA] 前回私が電気ショックを 助言した時は サディスティックな野蛮人だと 非難しましたね Tricks and Treats (2012)
Cheap, gruesome, sadistic.[JA] 安っぽくて 不気味で サディスティック Always Bet on Red (2012)
(yelling) You were under the power of a madman, A sadistic psychopath.[JA] 君はサディスティックな 狂人のもとにいた Selfie 2.0 (2015)
You got a sadistic streak, you know that?[JA] サディスティックな性格が ありますよね The Mutilation of the Master Manipulator (2014)
I'd like to believe that you're aware enough even now... to know that there is nothing sadistic in my actions.[JA] 俺が サディスティックじゃないってことを 承知してくれてることを信じたいね Kill Bill: Vol. 1 (2003)
You nasty, sadistic little prick.[JA] 卑劣なサディスティックの カス野郎め Silent Night (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top