ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ゴブリン

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ゴブリン-, *ゴブリン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴブリン[, goburin] (n) goblin [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Operation Goblin was about to begin.[JA] 操作ゴブリンが始まろうとしていた。 Pom Poko (1994)
Black cats and goblins and broomsticks and ghosts.[JA] 黒猫とゴブリン、箒の柄と幽霊 Halloween (1978)
A perfect day for goblins.[JA] ゴブリンのための完璧な一日。 Pom Poko (1994)
A goblin![JA] ゴブリン Pom Poko (1994)
Not only their energy... but the energy of the cosmos itself had to be harnessed... to guarantee the success of Operation Goblin.[JA] 彼らのエネルギーだけでなく、... しかし、宇宙のエネルギー 自身が活かされなければならなかった... 成功を保証するために 操作ゴブリンの。 Pom Poko (1994)
However, the mysterious incidents received so much media coverage... that the New Town goblins were famous all over the country.[JA] しかし、謎の事件 受信そんなに報道... そのニュータウンゴブリン 全国の有名だった。 Pom Poko (1994)
We shall drive out the humans... by uniting our powers for a goblin attack.[JA] 私たちは人間を追い出すもの... 私たちの力を統合することにより ゴブリンの攻撃。 Pom Poko (1994)
Wow, a big parade of goblins![JA] うわー、ゴブリンの大パレード! Pom Poko (1994)
Black cats and goblins on Halloween night.[JA] 黒猫とゴブリンのハロウィンの夜 Halloween (1978)
"Goblins appear in New Town."[JA] 「ゴブリンはニュータウンに表示されます。" Pom Poko (1994)
During the raccoons' winter rest... the humans forgot the "New Town Goblins"... and people's attention shifted elsewhere.[JA] アライグマ'冬の残りの間... 人間が忘れてしまった 「ニュータウンゴブリン」... そして人々の注意 他の場所に移った。 Pom Poko (1994)
The raccoons began intense training for Operation Goblin.[JA] アライグマは強烈始まった 操作ゴブリンのための訓練。 Pom Poko (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top