ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

カクテルパーティー

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -カクテルパーティー-, *カクテルパーティー*
Japanese-English: EDICT Dictionary
カクテルパーティー[, kakuterupa-tei-] (n) cocktail party [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Cocktail parties can be boring.カクテルパーティーは退屈なときもある。
I'm going to her cocktail party.私は彼女のカクテルパーティーに行く予定です。
The curtain raised on a noisy cocktail party.幕が上がってにぎやかなカクテルパーティーの場面となる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess I can handle a cocktail party.[JA] カクテルパーティーならいいわ Time of Death (2014)
There's a cocktail party before Bressler's speech tonight, is that correct?[JA] there's a cocktail party before bressler's カクテルパーティーがbresslerのところの前 speech tonight is that correct ? スピーチは今夜 そんなに正しい Unknown (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top