Search result for

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠ ൠ

(0 entries)
(1.2913 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠ ൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠ ൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา オレが下痢症だっての 知ってるだろが... ! ! มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠ ൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

オレ下痢(げり)(しょう)って 知っ(しっ)てる... ! !

 


  

 
オレ
 • () (n) (abbr) (See オレンジカード) orange card [EDICT]
 • () (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [EDICT]
 • () (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party\'s apparent emotion); (2) to behave as if one were [EDICT]
 • () (n) scree [EDICT]
 • () (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [EDICT]
 • (我) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (画) (n) picture; drawing; painting; sketch [EDICT]
 • (蛾) (n) moth [EDICT]
 • (賀) (n) (See 賀の祝) congratulation [EDICT]
 • (雅) (n,adj-na) (1) (ant [EDICT]
下痢
 • (げり) (n,vs,adj-no) diarrhoea; diarrhea; (P) [EDICT]
 • (しょう) (adj-na,n-suf) illness; (P) [EDICT]
 • (zhèng, ㄓㄥˋ) disease; illness [CE-DICT-Simplified]
 • (zhèng, ㄓㄥˋ) disease; illness [CE-DICT-Traditional]
 • () (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren\'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren\'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren\'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [EDICT]
 • () (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one\'s judgment or conclusion; (P) [EDICT]
 • () (exp) if it\'s the case; (P) [EDICT]
 • () (prt) even [EDICT]
 • () (suf,prt) and; or; and the like; and so forth; and what not; (P) [EDICT]
 • () (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don\'t you agree?; I thought you\'d say that!; (P) [EDICT]
 • () (n) (col) (abbr) (See 友達) friend [EDICT]
 • () (n) undercut (of a machined edge) [EDICT]
 • (駄) (pref) (1) (See 駄文・1) poor; low-grade; trivial; insignificant; worthless; (n-suf,ctr) (2) (See 一駄) load; pack; horse load; (n) (3) packhorse [EDICT]
 • (兌) (n) dui (one of the trigrams of the I Ching [EDICT]
って
 • () (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) [EDICT]
 • () (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [EDICT]
 • () (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [EDICT]
 • () (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [EDICT]
 • () (suf,prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P) [EDICT]
 • () (n) (See スラグ) slag [EDICT]
 • (乃) (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P) [EDICT]
 • (之) (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [EDICT]
 • (幅) (n,n-suf,ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) [EDICT]
 • (布) (n,n-suf,ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) [EDICT]
 • (箆) (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica) [EDICT]
 • (篦) (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica) [EDICT]
知る
 • (しる) (v5r,vt) to know; to understand; to be acquainted with; to feel; (P) [EDICT]
てる
 • (照る) (v5r,vi) (1) to shine; (2) (from 面照る) (See 曇る・くもる・4) to look slightly upward (of a noh mask; indicating joy, etc.); (P) [EDICT]
 • () (n) (col) (See 只) free [EDICT]
 • (櫓) (n) Japanese scull (oar attached to the rear of the boat by a traditional peg-in-hole oarlock) [EDICT]
 • (艪) (n) Japanese scull (oar attached to the rear of the boat by a traditional peg-in-hole oarlock) [EDICT]
 • (炉) (n) (1) hearth; fireplace; (2) furnace; kiln [EDICT]
 • (絽) (n) type of silk gauze [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top