ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

エステル

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -エステル-, *エステル*
Japanese-English: EDICT Dictionary
エステル[, esuteru] (n) ester; (P) [Add to Longdo]
エステル[エステルか, esuteru ka] (n,vs) esterification [Add to Longdo]
エステル[エステルき, esuteru ki] (n) Esther (book of the Bible) [Add to Longdo]
エステル変換[エステルへんかん, esuteru henkan] (n) transesterification [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The trousers are heavy duty. Polyester, nasty, same as the shirt, cheap.[JA] ズボンはポリエステル シャツも同じ安物で The Great Game (2010)
Good night, Ester.[JA] 夜、エステルが良好です。 Bolt (2008)
- Estelle...[JA] - エステル... Youth in Revolt (2009)
- Estelle?[JA] - エステル? Youth in Revolt (2009)
But now a line of polyester.[JA] でも、これは ポリエステル Inception (2010)
Simon is taken away from Esther to help carry the cross.[JA] エステル記からシモンが 抜け出て来て現れます The Mill and the Cross (2011)
Estel, you are simply our Hope.[JA] ただ"エステル" あなたは 我らの"希望"よ Born of Hope (2009)
Simon is taken away from Esther to help carry the cross.[JA] エステル記から十字架を運ぶのを手伝おうとする シモン(キリスト十二使徒の1人)に例を取りましょう The Mill and the Cross (2011)
Victim was wrapped in polyester coated in urethane.[JA] ウタレンでコーティングされた ポリエステルです The Fury in the Jury (2013)
Golly, Ester![JA] へー、エステル Bolt (2008)
Estelle, tell me you love me or it's over.[JA] エステル 僕を愛していると言ってくれ さもないと終わりだ Mr. Bean's Holiday (2007)
That was an angel -- Esther.[JA] これは天使のエステルだわ Stairway to Heaven (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top