ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

アセット

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アセット-, *アセット*
Japanese-English: EDICT Dictionary
アセット[, asetto] (n) asset [Add to Longdo]
アセットマネージメント[, asettomane-jimento] (n) asset management [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sir, the asset is deviating off course.[JA] アセットがコースを外れました The Bourne Ultimatum (2007)
- Let's activate the asset. - Mobilize Tracker Three.[JA] アセットを出動させろ The Bourne Ultimatum (2007)
Sir, asset has arrived at the airport.[JA] アセットが空港に着きました The Bourne Ultimatum (2007)
Tell me when the asset's in the nest.[JA] - アセットはいつ来る The Bourne Ultimatum (2007)
Block all the exits. Give the asset a green light.[JA] 出口を封鎖しろ アセットにやらせる The Bourne Ultimatum (2007)
I want rendition protocols and put the asset on standby, just in case.[JA] アセットを待機させろ The Bourne Ultimatum (2007)
Call all agents back. Give Bourne's location at the back of the store to the asset. Yes, sir.[JA] 捜査員は撤収 ボーンの位置を アセットを使う The Bourne Ultimatum (2007)
Sir, asset is on the move en route to subject.[JA] アセットが予定コースへ戻ります The Bourne Ultimatum (2007)
Someone with active system knowledge penetrated our protocol.[JA] 何者かが アセットに指示を The Bourne Ultimatum (2007)
They're holding up a bank transfer he made to keep him in place while they bring an asset up from Casablanca.[JA] 口座を凍結して足止めし カサブランカからアセットが行く The Bourne Ultimatum (2007)
Asset unscheduled stop.[JA] アセットが予定外の停車を The Bourne Ultimatum (2007)
Give the asset subject location and the route between the subject's hotel and the bank.[JA] アセットに目標の位置と 移動経路の情報を送れ The Bourne Ultimatum (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top