Search result for

われ

(38 entries)
(0.1003 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -われ-, *われ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
我々[われわれ, wareware] (n) พวกเรา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割れる[われる, wareru] Thai: แตก English: to be broken

Japanese-English: EDICT Dictionary
われめちゃん[, waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat [Add to Longdo]
我(P);吾;吾れ(io);我れ(io)[われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok), ware (P); wa ( ware ; ware ); are (ok); a ( ware ; ware )(ok); wanu ( ware ; ware )] (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [Add to Longdo]
我々(P);我我[われわれ, wareware] (pn,adj-no) we; (P) [Add to Longdo]
我ながら;我乍ら[われながら, warenagara] (adv) even if I say so myself; for me (to do such a thing) [Add to Longdo]
我にもなく;我にも無く[われにもなく, warenimonaku] (adv) (See 我にも非ず) in spite of oneself; absently; involuntarily [Add to Longdo]
我にも非ず[われにもあらず, warenimoarazu] (adv) absentmindedly; in spite of oneself [Add to Longdo]
我に返る[われにかえる, warenikaeru] (exp,v5r) (1) to come to one's senses; (2) to calm down [Add to Longdo]
我も我も[われわれも, waremowaremo] (n) vying with one another [Add to Longdo]
我ら(P);我等;吾等;吾ら[われら, warera] (pn,adj-no) (1) we; us; (2) (arch) I; me; (3) (arch) you (referring to a group of one's equals or inferiors); (P) [Add to Longdo]
我を忘れる;われを忘れる[われをわすれる, warewowasureru] (exp,v1) to forget oneself; to lose control of oneself [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
When I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.「お前みてえなおかちめんこは初めて見た」と言ったら、「セクハラだ」と言われた。
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間工学)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
It is said that Hamlet is the most interesting play ever written.「ハムレット」はこれまでで最もおもしろい戯曲だと言われている。
My boss told me it's hard to approach me.「君はとっつきにくいね」と社長に言われてしまいました。 [M]
"God is our salvation," said the priest.「神はわれらの救いである」と司祭は言った。
Come, Jesus replied.「来なさい」イエスは言われた。
It is said that Friday the 13th is an unlucky day.13日の金曜日は不吉な日だと言われている。
There does not seem to be any difference of meaning between the two constructions.2つの構文の間に意味の相違はないように思われる。
In May the trees have fresh leaves.5月になると木々は緑の若葉で覆われる。
Seven is sometimes considered a lucky number.7は運のよい数だといわれることがある。
Seven is said to be a lucky number.7は運のよい数だと言われる。
"A spot of shut-eye" is also called a cat nap because a cat is in the habit of sleeping only a few minutes at a time.A spot of shut−eye は、また猫のいねむりともいわれている。猫は1度に2〜3分しか寝ない癖があるからだ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[JA] (ニュースキャスター) 菜々果さんと同居していた小説家の 道間 慎さんの話題の小説 「漂う感情」ですが このままいくと 100万部突破は 確実といわれています Reason (2017)
But I'm a minor, so I was told that I needed a guarantor in order to receive the prize money.[JA] (みどり) でも 未成年の私が 当選金を受け取るには 保証人が必要だって言われ Choices (2017)
Well, yes. I guess that's true, but...[JA] いや そう言われたら そうだけどさ Choices (2017)
Today, the funeral for Nanaka Hiraki was held.[JA] (ニュースキャスター) 本日行われた 開 菜々果さんの葬儀告別式に Reason (2017)
Though the winning work, Drifting Emotions , has the word "emotions" in the title, there is no single emotional expression in it.[JA] 受賞作「漂う感情」は タイトルに"感情"と 入っているにもかかわらず 感情表現が 全く使われていません Appeal (2017)
But then I remembered what Minami once told me.[JA] 美波さんに言われたことを思い出して Disbanded (2017)
Well, I'm not sure I can answer that.[JA] (慎)いや... いきなり そんなこと言われても Absolute (2017)
If only she had behaved and let me control her.[JA] おとなしく私に使われてれば よかったのに Confrontation (2017)
Yuki, you always say harsh things, but... your kindness has helped me many times.[JA] 佑希ちゃんは いつも言葉はキツイけど でも... 佑希ちゃんの優しさには 何度も救われ Ready (2017)
A boy named Takeshi Kanda... from the same orphanage, has been harassing me.[JA] 神田 武っていう 私と同じ施設で育った男に つきまとわれてて Choices (2017)
Feelings and emotions are imprecise, so when we get caught up in them, that's when things go wrong.[JA] 感情とか気持ちなんて 曖昧なものに とらわれているから うまくいかないんです Confrontation (2017)
What do you think about her death?[JA] 菜々果さんの死について どう思われますか? Reason (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
割れる[われる, wareru] bersten, zerbrechen, sich_spalten [Add to Longdo]
我勝ち[われがち, waregachi] wetteifernd, ruecksichtslos [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top