ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ろさ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ろさ-, *ろさ*
Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Susan manages to tell her mother that it is time to say goodbye.スーザンは何とか、そろそろさよならを言う頃よと母親に言うことができる。
You won't get it so easily.そうは問屋がおろさない。
Oh our way back home.でもこれから帰るところさ
We were landed on a lonely island.我々はさびしい島におろされた。
I have to withdraw some cash from the bank.銀行でお金をおろさなくちゃ。
The ship was unloaded at the port.船はその港で荷を下ろされた。
All the sails were taken down.帆は全部下ろされた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They would wait for a bus to come through, stop it, force all the passengers off, and shoot them.[JA] やつらはバスが来ると バスを止め 乗客を降ろさせ 撃ち殺した Green Light (2015)
They're coming. Trust me.[JA] 今ここに来るところさ Right (2016)
I'm heading back to my family.[JA] 家族のところへ 帰るところさ Run (2015)
That's what makes Belle so appealing.[JA] そこがベルの違うところさ Beauty and the Beast (2017)
Come on, Doc. Don't let this take you down.[JA] ドク、あなたを ここで降ろさせないで Down the Mississippi (2015)
Our guys have been coming down in droves all night.[JA] コイツらが 一晩中降ろされて来ています Hacksaw Ridge (2016)
Is that about Abbott?[JA] - そんなところさ Copper Bullet (2015)
Our religion does not take root in this country.[JA] 我々の宗教は この国に根を下ろさなかった Silence (2016)
You know, feed the meter, check the stove, drop by the bank.[JA] 燃料補給、ストーブ検査、 貯金も下ろさないと The Do-Over (2015)
"We didn't sit to eat, we went down on our haunches, ready to attack if anything was to happen."[JA] 腰は下ろさず 中腰になって食べたそうよ すぐ立って戦えるようにね Barbecue (2017)
Destroying everything in its path, but it never looks down.[JA] 丸っきり足元 見下ろさねえ Colossal (2016)
We just got taken down by a monkey this size of a building![JA] 私達はちょうど猿によって建物のこのサイズを降ろされてしまいました! Kong: Skull Island (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top