ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

らか

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -らか-, *らか*
Japanese-English: EDICT Dictionary
らか[, raka] (suf,adj-na) (See 高らか,清らか) (after an adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) being ... [Add to Longdo]
羅漢[らかん, rakan] (n) (See 阿羅漢) arhat; Lohan; achiever of Nirvana [Add to Longdo]
羅漢槙[らかんまき;ラカンマキ, rakanmaki ; rakanmaki] (n) (uk) (See 犬槙) Podocarpus macrophyllus var. maki (variety of yew plum pine) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How much did it cost?" "It cost me a thousand yen."「それはいくらかかりましたか」「千円かかりました」
I will call back in twenty minutes.20分たったらこちらから電話をします。
Choose either one or the other.2つのうちどちらかを選びなさい。
Either of the two must go.2人のうちどちらかが行かねばならない。
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの治療期間中、彼は何とか弱音をはかず毅然とした態度を崩さなかった。
Either you or Jane has to go there.あなたかジェーンのどちらかがそこへ行かなくてはならない。
Either you or I am right.あなたか私か、どちらかが正しい。
Either you or I am in the wrong.あなたか私かどちらかが間違っている。
Either you or I will have to do it.あなたか私のどちらかがそうしないといけない。
Either you or I must attend the meeting.あなたか私のどちらかがその集会に出席しなければならない。
Either you or I will get the first prize.あなたか私のどちらかが一位を取るだろう。
Either you or I will have to go.あなたか私のどちらかが行かなければならないでしょう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Michi's lips are soft and they feel nice.[JA] (菜々果) ミッチーの唇 柔らかくて気持ちいい Appeal (2017)
-My house is a mess, Rafa. -Okay, so leave them here.[JA] 私の家は散らかってて...  ()
But... your lips are soft and nice, Michi.[JA] でも ミッチーの唇 柔らかくて気持ちいい Affection (2017)
This is because I dropped by a sauna on the way back.[JA] ああ〜 あっ これ あの... さっき 買い物帰りに サウナに寄ったからか The Mysterious Million Yen Women (2017)
I'm gradually learning who these women are.[JA] 女たちの素性は 明らかになってきたが Appeal (2017)
Minami Shirakawa sacrificed their lives, but I found out that it was Yuki Kobayashi who sent the invitations.[JA] 白川美波(しらかわみなみ)の命と 引き換えに 招待状の送り主が 小林佑希(こばやしゆき)だと分かったが Emotions (2017)
It's only morning.[JA] 朝っぱらか Choices (2017)
The world is full of mystery osing one of two paths,r away[CN] 世界充满 不可思议 世界は不思議に満ちている 人生的岔路 该如何选择 ふたつの道の どちらか選び 你凝视着远方 静默无声 遥か彼方 見つめるまなざし Wolf Children (2012)
Quit messing with me.[JA] ちょっと からかわないでよ Values (2017)
Come on. Stop teasing me like that.[JA] ねえ もうさ そうやって からかわないでよ Affection (2017)
Nanaka Hiraki and Minami Shirakawa figured out who sent the invitations, and were murdered, and the house that the women and I lived in was burned to the ground.[JA] 開(ひらき) 菜々果(ななか)と 白川美波(しらかわみなみ)が殺され 僕が女たちと 暮らしていた家は 燃えてしまい Confrontation (2017)
I'm Minami Shirakawa.[JA] (美波)白川(しらかわ)美波です The Mysterious Million Yen Women (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top