Search result for

(75 entries)
(0.1848 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ら-, *ら*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ラメン[めん, ramen] (n) ก๋วยเตี๋ยวราเมงในญี่ปุ่น
拉致[ち, rachi] (n vt) ลักพาตัว
来年[いねん, rainen] (n) ปีหน้า
来日[いにち, rainichi] (vt) มาญี่ปุ่น
来春[いしゅん, raishun] (n) ปีหน้า
来春[いしゅん, raishun] (n) ฤดูใบไม้ผลิของปีหน้า
来週[いしゅう, raishuu] (n) สัปดาห์หน้า
[く, raku] (n adj) สบาย, ความสบาย
羅針盤[しんばん, rashinban] (n) เข็มทิศ
落下[っか, rakka] (n vt) ตกลงข้างล่าง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
落札[くさつ, rakusatsu] (n vt) ประสมความสำเร็จในการประมูล
[ん, ran] (n) ดอกกล้วยไม้
落雷[い, rakurai] (n) ฟ้าผ่า
ラーメン[ーめん, ramen] (n) บะหมี่แบบจีน
来訪[いほう, raihou] (n) การมาเยือน
来訪者[いほうしゃ, raihousha] (n) ผู้มาเยือน
ラー油[ーゆ, rayu] (n) น้ำมันพริกเผา ออกรสเผ็ด เป็นน้ำมันสีออกแดงๆ
ラブイン[ぶいん, rabuin] (n) love
辣油[ーゆ, rayu] (n ) น้ำมันงา
ラジオ[じお, rajio, rajio , rajio] (n ) วิทยุ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ライン川[いんがわ, raingawa] Thai: ชื่อเฉพาะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, raka] (suf,adj-na) (See 高か,清か) (after an adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) being ... [Add to Longdo]
しい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
しくない[, rashikunai] (adj-i) (See しい) unusual; different [Add to Longdo]
っしゃる[, rassharu] (v5aru,vi) (abbr) (hon) (See いっしゃる) to be; to come; to go [Add to Longdo]
りる;ラリる[, rariru ; rari ru] (v5r) (sl) to become intoxicated (e.g. with drugs) [Add to Longdo]
抜き[ぬき, ranuki] (n) (abbr) (See 抜き言葉) 'ra'-removed; the practice of skipping the 'ra' from the 'rareru' verb conjugation [Add to Longdo]
抜き言葉[ぬきことば, ranukikotoba] (n) 'ra'-removed word (i.e. lacking the 'ra' in the 'rareru' verb conjunction) [Add to Longdo]
海獺;猟虎;海猟;獺虎[っこ;ラッコ, rakko ; rakko] (n) (uk) sea otter (Enhydra lutris) (ain [Add to Longdo]
[く, raku] (adj-na,n,n-suf) comfort; ease; (P) [Add to Longdo]
楽あれば苦あり[くあればくあり, rakuarebakuari] (exp) There is no pleasure without pain; There is no rose without a thorn; Take the good with the bad [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I don't know.ないわ。 [F]
They are human.は、人間です。
#B: 靴直し は 靴型 か 離れる な[3]
Go to the doctor to get your prescription!処方箋をもうために医者に行きなさい。
"Six pence per second" Bob reminds her.「1秒6ペンスだかね」とボブが念を押す。
"Where are your books?" "They are on the desk."「あなたの本はどこですか」「それは机の上です」
"I can't think with that noise", she said as she stared at the typewriter.「あの音で考え事ができないわ」と、彼女はタイプライターを見つめなが言った。 [F]
"The castle is haunted," he said with a shiver.「あの城には幽霊がいる」と彼は震えなが言った。
"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."「あの人たちは、またストをやるんだろうか」「どうもそうしいね」
They say love is blind.「あばたもえくぼ」って言うかね。
"Are those your books?" "No, they aren't."「あれはあなたの本ですか」「いいえ、違います」
"How long does it take to get to Vienna on foot?" he inquired.「ウィーンまでは歩いてどのくいかかりますか」、と彼はたずねた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm never going to live with anyone again.[JA] 僕はもう 誰とも暮さないよ Emotions (2017)
If you'll give me that chance, then hug me with all your might.[JA] チャンスをもえるな できる限りの力で 抱きしめてください Emotions (2017)
At first, because I was your fan.[JA] 最初はファンだったか Emotions (2017)
I'm going to start living here from now on.[JA] 今日か ここに住むことにしたので Emotions (2017)
You'll have them back by sundown.[CN] 辅ぇ玡碞ㄓ Puppies and Kittens (2014)
You got anything you want to get off your chest, because the hour of reckoning is upon you, preacher man.[CN] 琌赣腷 糵ぇ竒ㄓ羬 畍 Angels (2014)
[shouting in Japanese][CN] 继续脱啊 おい! 脱げこぁ! Sunrise (2015)
Just do it.[JA] いいか してください Emotions (2017)
But... then I fell in love with you.[JA] でも 途中か好きになっちゃった Emotions (2017)
Just let me be near you. That's all I want.[JA] そばに いさせてくれるだけで それだけでいいか Emotions (2017)
N-N-Nine hundred... ninety-three... don't forget me[CN] 200)}限なく黒に近いグレイ Tokyo Ghoul (2014)
For protection.[JA] 守りたかったか Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラーンチャ[ーんちゃ, ra-ncha] launcher [Add to Longdo]
ライセンス[いせんす, raisensu] license, licence [Add to Longdo]
ライセンスオーナー[いせんすおーなー, raisensuo-na-] license owner [Add to Longdo]
ライセンスフリー[いせんすふりー, raisensufuri-] license free [Add to Longdo]
ライトサイジング[いとさいじんぐ, raitosaijingu] rightsizing [Add to Longdo]
ライトペン[いとぺん, raitopen] light-pen [Add to Longdo]
ライトペンヒット[いとぺんひっと, raitopenhitto] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
ライトペン検出[いとぺんけんしゅつ, raitopenkenshutsu] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
ライトボタン[いとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button [Add to Longdo]
ライブラリ[いぶり, raiburari] library [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ライン川[いんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
[ん, ran] UNRUHEN, AUFSTAND, BUERGERKRIEG, UNORDNUNG [Add to Longdo]
乱伐[んばつ, ranbatsu] ruecksichtsloses_Abforsten [Add to Longdo]
乱暴[んぼう, ranbou] Gewalttat, Roheit, Unfug [Add to Longdo]
乱獲[んかく, rankaku] uebermaessiges_Fischen [Add to Longdo]
乱筆[んぴつ, ranpitsu] fluechtige_Schrift, schlechte_Schrift [Add to Longdo]
乱雑[んざつ, ranzatsu] Unordnung, Durcheinander [Add to Longdo]
卵巣[んそう, ransou] Eierstock [Add to Longdo]
卵形[んけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]
卵形[んけい, rankei] eifoermig, oval [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top