Search result for

(78 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ぼ-, *ぼ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[く, boku] (n) สรรพนามบุรุษที่ 1 สำหรับผู้ชาย, สุภาพน้อยกว่า わたし
僕ら[くら, ] (pron.) พวกเรา
忘年会[うねんかい, bounenkai] (n) งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า
母音[いん, boin] สระ
牧師[くし, bokushi] (n) บาทหลวง,ผู้สอนศาสนา
盆踊り[んおどり, bon'odori] (n) การร่ายรำบงโอะโดะริ
防錆油[うせいゆ, bouseiyu] (n) น้ำมันกันสนิม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
かし[かし, bokashi] (n) เงาเลือนๆ
防錆[うせい, bousei] (n) กันสนิม
母数[すう, bosuu] (n) ตัวแปร,พารามิเตอร์ (statistical) parameter
防寒[うかん, boukan] การป้องกันความหนาวเย็น
ボートネック[ーとねっく, botonekku] (name) เรือ
防止[うし, boushi] การป้องกัน การยับยั้ง
膨潤[うじゅん, boujun] การบวม,สิ่งที่พองหรือบวม
菩薩[さつ, bosatsu] (n) พระโพธิสัตว์ เช่น พระโพธิสัตว์กวนอิม = 観音菩薩 = かんおんさつ
母語[ご(โบโกะ), ] (n) ภาษาแม่
妨害[うがい, bougai] รบกวน,ทำให้เป็นอุปสรรค

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
募集[しゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)
ろ布[ろきれ, borokire] Thai: ผ้าขี้ริ้ว English: an old rag
母性[せい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal
墓地[ち, bochi] Thai: สุสาน English: cemetery
墓地[ち, bochi] Thai: หลุมฝังศพ English: graveyard
暴挙[うきょ, boukyo] Thai: การกระทำทารุณกรรม English: a reckless action
暴挙[うきょ, boukyo] Thai: ความรุนแรง English: violence

Japanese-English: EDICT Dictionary
ーっと;うっと;おっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
いん[, boin] (n) big breasts [Add to Longdo]
[, boubou] (adv-to,adv) (on-mim) burning vigorously; burning furiously [Add to Longdo]
[, bokuboku] (adv,adv-to,vs) (1) (arch) (of soil, etc.) soft, dry and crumbly; (2) sound of quiet walking [Add to Longdo]
[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
そっと;さっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (そっと only) in a whisper [Add to Longdo]
[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless [Add to Longdo]
[, botabota] (adv,adv-to,n) (on-mim) drip drip [Add to Longdo]
たり;ったり[, botari ; bottari] (adv,adv-to) (ったり is more emphatic) falling with a splat; oozing; dripping [Add to Longdo]
ち;ボチボチ[, bochibochi ; bochibochi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See つ) little-by-little; gradually; slowly; soon; (adj-na) (2) (ksb [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They say love is blind.「あばたもえく」って言うからね。
"Come, boy," she called, "come and play."「おいでおいで」彼女は叫びました。「こっちであそ
"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."「コーヒーのお替わりいる?」「うん、くのは少なめ、弟のには多めについでね」 [M]
"I wish you were all mine!" said the little black rabbit.くの願い事は、君がすべて僕のものならいいのにな」といった。 [M]
"I want to buy things," the boy said.くは、買いたいものがあるのだ」と男の子がいいました。 [M]
"I am too big to climb and play," said the boy.くは大き過ぎてのれないね」と男の子は言いました。 [M]
"Nearly four pounds," says Bob.「ほ4ポンドだよ」とボブが言う。
"If you're on that telephone for less than one minute, I'll eat my hat," Bob says.「君の電話が1分以内なら、くは何でもしてやるよ」とボブは言う。 [M]
As is often the case for 13 to 19 year olds she fell in love.13歳から19歳の少年少女によくあることだが彼女はうぬれている。
It's been a week, but I'm still suffering from jet lag.1週間経ったけど、くはまだ時差けに苦しんでいる。 [M]
Because just one minute costs nearly four pounds.1分だってほ4ポンドかかるんだから。
Out of my way, boy.あっちへ行きな、うや。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
WARNING: DO NOT SCREAM OR THEY WILL DEFLATE[JA] "ご使用上の注意 叫ぶとしみます"  ()
All alone, living in a messy house![JA] っちでイカれた家に住んでいた! Find This Thing We Need To (2017)
We're all alive, every last one of us...[CN] くらはみんな 生きている (我们大家都活着) Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG - Individual Eleven (2006)
If everyone is sitting still, the Armenian will be playing with the fire.[JA] 他の子のように 座っていられず 火で遊うとするからね Barbecue (2017)
- ... andevenwaterstriders![CN] - 怎么会有这种事? - あめんだって Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG - Individual Eleven (2006)
Why was that little one so grumpy?[JA] おこりんだった Sexy Rollercoasters (2017)
An absentminded attention.[JA] んやりしてて―  ()
maru kaite chikyuu boku hetaria[CN] まるかいて地球 くへたりあー 画个圆圆地球 我是黑塔利亚 一笔便能画出的美好世界 Hetalia: Axis Powers (2009)
First and only rule, we don't rip off anyone in our town.[JA] ったくりはダメだぞ Salesmen Are Like Vampires (2017)
I've yet to meet a good salesman who isn't a terrible loser.[JA] 優秀なセールスマンは ろ負けするものだ Sexy Rollercoasters (2017)
Eventually, my bladder's prayers were answered and Mr Solomon signed for a full house of windows.[JA] うこうの祈りが届き 契約を取り付けた Salesmen Are Like Vampires (2017)
- kokoro wo hirotte atsumerareruka[CN] 300)}砂の器を壊してこれた Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ボー[ー, bo-] baud (bd) [Add to Longdo]
ボーレート[ーれーと, bo-re-to] baud rate [Add to Longdo]
ボーン[ーん, bo-n] Bourne (shell) [Add to Longdo]
ボイスコーデック[いすこーでっく, boisuko-dekku] voice codec [Add to Longdo]
ボイスメイル[いすめいる, boisumeiru] voice mail [Add to Longdo]
ボイスメッセージ[いすめっせーじ, boisumesse-ji] voice message [Add to Longdo]
ボイスメッセージング[いすめっせーじんぐ, boisumesse-jingu] voice messaging [Add to Longdo]
ボイラプレート[いらぷれーと, boirapure-to] boilerplate [Add to Longdo]
ボタン[たん, botan] button [Add to Longdo]
ボタンバー[たんばー, botanba-] button bar [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[う, bou] STERBEN, UMKOMMEN [Add to Longdo]
亡命[うめい, boumei] Emigration, Exil [Add to Longdo]
亡夫[うふ, boufu] der_verstorbene_Mann [Add to Longdo]
亡父[うふ, boufu] der_verstorbene_Vater [Add to Longdo]
亡霊[うれい, bourei] Seele_eines_Verstorbenen, Geist_eines_Verstorbenen, Gespenst [Add to Longdo]
傍受[うじゅ, bouju] auffangen, abfangen [Add to Longdo]
傍系[うけい, boukei] Seitenlinie [Add to Longdo]
傍聴[うちょう, bouchou] das_Zuhoeren, das_Anhoeren [Add to Longdo]
傍観[うかん, boukan] das_Zuschauen, das_Zusehen [Add to Longdo]
傍証[うしょう, boushou] (weitere) Bestaetigung, Indiz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top