ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ふん

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ふん-, *ふん*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
噴水[ふんすい, funsui] (n) น้ำพุ
Image:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
噴霧[ふんむ, funmu] (n) spray
ふんわり[ふんわり, funwari] (adj) ฟูฟ่อง อ่อนนุ่ม
[ふんどし, fundoshi] ผ้าเตี่ยว
雰囲気[ふんいき, fun'iki] บรรยากาศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for [Add to Longdo]
ふんだん[, fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish [Add to Longdo]
ふんどし担ぎ;褌担ぎ[ふんどしかつぎ, fundoshikatsugi] (n) (1) (uk) (col) rikishi of the lowest rank; (2) underling [Add to Longdo]
ふんなんに[, funnanni] (adv) in plenty; fully [Add to Longdo]
ふんわり(P);フンワリ[, funwari (P); funwari] (adv-to,adv) (on-mim) gently; airily; fluffily; (P) [Add to Longdo]
ふん縛る[ふんじばる, funjibaru] (v5r,vt) to tie fast [Add to Longdo]
踏んだり蹴ったり[ふんだりけったり, fundarikettari] (exp) it never rains but it pours; misfortunes never come singly [Add to Longdo]
踏ん切り[ふんぎり, fungiri] (n) determination; decision [Add to Longdo]
踏ん張る(P);踏んばる[ふんばる, funbaru] (v5r,vi) to brace one's legs; to straddle; to stand firm; to plant oneself (somewhere); to hold out; to persist; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕事についてはお客さんから不満が殺到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]
As he's just up on his high horse again.どうせまたふんぞり返って威張っているだけなのだから。
The speaker swaggered into the lecture hall.演説者はふんぞり返って講堂に入っていった。
The new Diet member was smoking, leaning back proudly in a chair.新代議士はいすにふんぞり返ってたばこをすっていた。
The bread was baked light and fluffy.パンがふんわり焼けた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
_[JA] - デムパゆんゆんによって同期され修正されました - - うっふん - 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
Mmm-hmm.[JA] ふんふん The Circle (2017)
Aha! I knew it![JA] ふん Sing (2016)
_[JA] デムパゆんゆんによって同期され修正されました うっふん 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
I'm sorry."[JA] (徳井)ふん ふん... Eenie Meenie Miney Mo (2015)
- Mmm-hmm.[JA] - うーん ふん Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Mmm-hmm.[JA] ふん ふん The Circle (2017)
I can't tell you, but it does rhyme with "Polverine."[JA] 内緒だけど " プーヴァリン " と 韻をふんでて... Deadpool (2016)
Well, I don't believe it.[JA] ふん 信じないわよ End of the World (2015)
_[JA] デムパゆんゆんによって同期され修正されました うっふん 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)
Meat?[JA] (アルマン)お肉 入れてこう (勇気)ふんっ! Better Luck This Time (2016)
We've used an abundance of detailed lace in order to give it a glamorous look.[JA] (史香)華やかで 繊細なリバーレースを ふんだんに使用しておりまして 見た目も とても豪華になっております Shinburando setsuritsu (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ふん, fun] minute [Add to Longdo]
分間[ふんかん, funkan] elapsed second(s) [Add to Longdo]
紛失パルス[ふんしつぱるす, funshitsuparusu] missing-pulse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分別[ふんべつ, funbetsu] Einsicht, Vernunft [Add to Longdo]
噴出[ふんしゅつ, funshutsu] Ausbruch, Vulkanausbruch, das_Ausstroemen [Add to Longdo]
噴射[ふんしゃ, funsha] das_Herausstroemen, das_Ausstossen [Add to Longdo]
噴水[ふんすい, funsui] Springbrunnen, Fontaene [Add to Longdo]
噴火[ふんか, funka] Vulkanausbruch, Eruption [Add to Longdo]
噴霧器[ふんむき, funmuki] Zerstaeuber, Spray [Add to Longdo]
[ふん, fun] GRABHUEGEL, TUMULUS [Add to Longdo]
墳墓[ふんぼ, funbo] -Grab [Add to Longdo]
奮発[ふんぱつ, funpatsu] Anstrengung, Bemuehung, -Eifer [Add to Longdo]
奮起[ふんき, funki] sich_zusammenreissen, sich_aufraffen, sich_anregen_lassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top