ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ぴんぴん

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ぴんぴん-, *ぴんぴん*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴんぴん[, pinpin] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) lively; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They sell live fish at the fish store.あの魚屋ではぴんぴん生きている魚を売っている。
He is still very much alive.彼はまだぴんぴんしている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's all right. Yep.[JA] ぴんぴんしてます Hollow Triumph (1948)
Fit as a fiddle.[JA] ぴんぴんしてる Zombie Road (2015)
Jason Greenfield is very much alive.[JA] ジェイソン・グリーンフィールドは ぴんぴんしてる Mors Praematura (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top