Search result for

(71 entries)
(0.3372 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ど-, *ど*.
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
動物学的に[どうぶつがくてきに] (adj ) Zoologically

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ドイツ[いつ, doitsu] (n) เยอรมัน
ド-ヴァ-[-ヴぁ-, do] (name) ชื่อเมืองท่าในอังกฤษ(Dover)
何処[こ, doko] (n) ที่ไหน
努力[りょく, doryoku] (n) ความพยายาม, See also: Related: effort
動物[うぶつ, doubutsu] (n) สัตว์
同僚[うりょう, douryou] (n) เพื่อนร่วมงาน
同性愛者[うせいあいしゃ, douseiaisha] (n) คนที่รักเพศเดียวกัน
同時[うじ, douji] (adv) ในเวลาเดียวกัน
同月[うけつ, douketsu] (n) เดือนเดียวกัน
土木工学[ぼくこうがく, dobokukougaku] (n) วิศวกรรมโยธา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
んな[んな, donna] อย่างไหน แบบไหน
[れ, dore] ไหน
うも有難う[うもありがとう, doumoarigatou] (n vi vt phrase) thank you
[う, dou] (n) ลำตัว
土足厳禁[そくげんいん, dosokugen'in] (n) ถอดรองเท้าก่อนเข้า(บ้าน)
同行[うこう, doukou] การไปด้วย
退ける[ける, dokeru] ถอย
うぞ宜しく[うぞよろしく, douzoyoroshiku] ยินดีที่ได้รู้จัก
独学[くがく, dokugaku] การศึกษาด้วยตัวเอง
動乱[うらん, douran] ความวุ่นวาย โกลาหล

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動員[ういん, douin] Thai: การเคลื่อนพลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: mobilisation (vs)
動物園[うぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนสัตว์ English: zoo
動物園[うぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens
動力学[うりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics
独特[くとく, dokutoku] Thai: ความโดดเด่นเฉพาะตัว English: uniqueness
独占[くせん, dokusen] Thai: ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว English: monopoly
ドイツ人[いつじん, doitsujin] Thai: ชาวเยอรมัน
動機[うき, douki] Thai: เหตุจูงใจ
同大[うだい, doudai] Thai: มีขนาดโตเท่ากัน English: as big
読者層[くしゃそう, dokushasou] Thai: กลุ่มผู้อ่าน English: class of readers

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うじょう, doujou] (n) "as above" mark [Add to Longdo]
;う(ok)[, do ; dou (ok)] (pref) (1) (ksb [Add to Longdo]
[, dou] (int) (See う) whoa (command used to stop a horse, etc.) [Add to Longdo]
ういう風の吹き回しか[ういうかぜのふきまわしか, douiukazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
うか[, douka] (adv,n) please; somehow or other [Add to Longdo]
うかした;うかして[, doukashita ; doukashite] (exp) by mere chance; by some chance; somehow or other; in some way [Add to Longdo]
うかしたのか;うかしたのですか;うかしたんですか[, doukashitanoka ; doukashitanodesuka ; doukashitandesuka] (exp) is something up?; is something wrong? [Add to Longdo]
うかすると[, doukasuruto] (exp) there is a tendency; there is a possibility [Add to Longdo]
うかと言うと;如何かと言うと[うかというと, doukatoiuto] (exp) (See ちらかと言うと) if you ask me ...; as for ... [Add to Longdo]
うかと思う[うかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
井戸にはほとん水がなかった。There was little water in the well.
一家は戦後ひく辛い目ににあった。The family had a hard time after the war.
一見ごく普通の女性たちも、それほ結婚を急いでいる様子はない。Women who at first glance appear to be completely ordinary also don't seem to be in that much of a rush to get married.
一見して、父のこか具合が悪いことがわかった。I saw at a glance that there was something the matter with my father.
一時間ほ君の自転車を貸してくれないか。 [M]Will you lend me your bicycle for an hour?
一週間以内にそれをやるなはっきり言ってしまうな。Don't commit yourself to doing it within a week.
一緒に外で食事をしてはうだろう。What do you say to dining out together?
一緒に行けるといいのだけれ、実際はいけません。I wish I could go with you, but as it is, I can't.
一緒に釣りに行くのはうですか。What do you to going fishing with me?
一心不乱に仕事に取り組むのは良いけれ、まわりが全然見えてないね。It's good to be able to concentrate single-mindedly on your work. But you're completely ignoring the people around you.

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドーターカード[ーたーかー, do-ta-ka-do] daughter card [Add to Longdo]
ドータカード[ーたかー, do-taka-do] daughter card [Add to Longdo]
ドキュメンテーション[きゅめんてーしょん, dokyumente-shon] documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[きゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
ドキュメント[きゅめんと, dokyumento] document [Add to Longdo]
ドキュメントイメージング[きゅめんといめーじんぐ, dokyumentoime-jingu] document imaging [Add to Longdo]
ドッキング[っきんぐ, dokkingu] docking [Add to Longdo]
ドット[っと, dotto] dot [Add to Longdo]
ドットドット[っとっと, dottodotto] dot-dot [Add to Longdo]
ドットファイル[っとふぁいる, dottofairu] dot file [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ドイツ[いつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ人[いつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[いつれんぽうきょうわこく, doitsurenpoukyouwakoku] BRD, Bundesrepublik_Deutschland [Add to Longdo]
努力[りょく, doryoku] Bemuehung, Anstrengung [Add to Longdo]
努力家[りょくか, doryokuka] harter_Arbeiter, fleissiger_Mensch [Add to Longdo]
動力[うりょく, douryoku] Triebkraft, elektrische_Energie [Add to Longdo]
動員[ういん, douin] mobilisieren [Add to Longdo]
動揺[うよう, douyou] das_Schwanken, Unruhe, Aufregung [Add to Longdo]
動植物[うしょくぶつ, doushokubutsu] Tiere_und_Pflanzen [Add to Longdo]
動物[うぶつ, doubutsu] -Tier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top