ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ちょっとそこまで

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ちょっとそこまで-, *ちょっとそこまで*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
May I go out for a short walk?ちょっとそこまで行ってきていいですか。
Come round the corner for coffee.ちょっとそこまでコーヒーを飲みに行く。
Let's step out for a short walk .ちょっとそこまで散歩に出よう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This isn't like a journey to Earth where you summon a little lightning and thunder, and the mortals worship you as a god.[JA] ちょっとそこまで行くのとは訳が違う 君がほんの少し 雷を落としただけで ちっぽけな人間は 神のごとく扱う Thor (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top