ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

それが

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -それが-, *それが*
Japanese-English: EDICT Dictionary
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町に住んでいるということなのだ」と小さいおうちはおもいました。そして彼女はそれが好きかどうかよくわかりませんでした。
"Oh, mother," said the housewife, breaking into bitter tears.それがね、お母さん」主婦は悲しみの涙を流しながら言った。
"That's the one problem", he said angrily.それが唯一の欠点だ」と彼は怒って言った。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
You had better ask him advance how much it will cost.あなたはそれがいくらするか前もって彼に聞いたほうがよい。
Do you know what it is?あなたはそれが何か知っていますか。
Do you really want it?あなたは本当にそれがほしいですか。
It is not said that that is mistaking that every case is thought.あらゆることを考えるとそれが間違いとは言えない。
The amount of time someone is willing to spend on something may communicate how important it is to him.あることにすすんで割こうとする時間量で、それが当人にとってどのくらい重要なのかが分かる。
I am unable to give my word as to when it will be done.いつそれができるかお約束はできません。
How ever did you find it?いったいどうしてそれが見つかったのですか。
I can't buy it for lack for money.お金がないのでそれが買えない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why he's known as the Great Prince of the Forest.[JA] それが、森の偉大な王として 彼が認められている理由 Bambi (1942)
It's only a question of when.[JA] 問題は それがいつかさ Detour (1945)
Yeah?[JA] それが Seeing Red (2014)
Because, as it is now, you never know what's right and what's wrong.[JA] やっていいこと 悪いこと それが分からん Detour (1945)
What about it?[JA] それが何か? And Then There Were None (1945)
That's the stuff. That's what I've been wanting to hear you say.[JA] その言葉 それが聞きたかった Detour (1945)
Yes of course, that's the important thing.[JA] もちろんそれが重要だ And Then There Were None (1945)
That's just the trouble with the world today.[JA] それがこの世の問題だ Pinocchio (1940)
- Well, I... I...[JA] それが その... Pinocchio (1940)
Yes. Why?[JA] それが何か? Soon (2016)
Why?[JA] それが何か? Go (2015)
And for what?[JA] それが Star Trek Beyond (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top