ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ざっくばらん

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ざっくばらん-, *ざっくばらん*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ざっくばらん[, zakkubaran] (adj-na,n) frankness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You should be frank, and they will treat you as a friend.ざっくばらんにすべきです。そうすれば彼らは君を仲間として扱うだろう。 [M]
Roy is secretive and Ted is candid.ロイは秘密主義だがテッドはざっくばらんだ。
He is a frank person and easy to talk to.彼はざっくばらんな人柄なので話しやすい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do not want Louis looking at any other woman[JA] ざっくばらんに話します ルイが他の女に見向きもせず Le roi soleil (2006)
Well, I am too, how do you say... outspoken for a Japanese girl.[JA] どう言ったら いいのかしら 私って、日本女性にしては ざっくばらんなの Emperor (2012)
My love life is an open book and a short and nasty one.[JA] 俺の性生活は ざっくばらんで不快なもの The Fearsome Dr. Crane (2015)
Outspoken?[JA] ざっくばらん? Emperor (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top