Search result for

げん

(78 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -げん-, *げん*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
元気[げんき, genki] (adj) มีสุขภาพดี
弦楽四重奏[げんがくしじゅうそう, gengakushijuusou] (n) วงดนตรีที่มีเครื่องสายสี่ชนิดด้วยกัน โดยมักจะประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง และ เชลโล 1 เครื่อง
減点[げんてん, genten] (vt) การตัดแต้ม
現場[げんば, genba] (n) สถานที่เกิดเหตุ
現職[げんしょく, genshoku] (n) ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน
限定[げんてい, gentei] (n) จำกัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
原案[げんあん, gen'an] (n) แผนแม่บท
原紙[げんし, genshi] (n) ต้นฉบับ พิมพ์เขียว
限度[げんど, gendo] (n) ข้อจำกัด
現行[げんこう, genkou] (n) การกระทำหรือใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
原低[げんてい, gentei] ลดลง,ลดต่ำลง
現地駐在員[げんちちゅうざいいん, genchichuuzaiin] (n) ผู้มาประจำการในประเทศ
減衰力[げんすいりょく, gensuiryoku] (n) Damping force
現金流動[げんきんりゅうどう, genkinryuudou] (n) กระแสเงินสด
言論[げんろん, genron] (n ) [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar
言論[げんろん, genron] (n ) [N] การสนทนา, See also: การปรึกษาหารือ, การอภิปราย, การประชุม, การแลกเปลี่ยนความเห็น, การอภิปราย, Syn. consulation, argument, conference, seminar

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
現実[げんじつ, genjitsu] Thai: ความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง English: reality
言語[げんご, gengo] Thai: ภาษา English: language
現地[げんち, genchi] Thai: สถานที่จริง
現地[げんち, genchi] Thai: ท้องถิ่น
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually
現在[げんざい, genzai] Thai: ปัจจุบัน English: present
現在[げんざい, genzai] Thai: ในยุคปัจจุบัน English: modern times
原因[げんいん, gen'in] Thai: สาเหตุ English: cause
原因[げんいん, gen'in] Thai: ที่มา English: origin
原因[げんいん, gen'in] Thai: มูลเหตุ English: source

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
げんなり;ゲンナリ[, gennari ; gennari] (adv,vs) wearily; dejectedly [Add to Longdo]
げんを担ぐ;験を担ぐ[げんをかつぐ, genwokatsugu] (exp,v5g) to be superstitious [Add to Longdo]
[げん, gen] (n,n-suf) (1) (arch) special Nara-period administrative division for areas containing a detached palace (Yoshino and Izumi); (n) (2) (arch) (See 大宰府) secretary; third highest-ranking officials in the Dazaifu [Add to Longdo]
還俗[げんぞく, genzoku] (n,vs) return to secular life; secularization; secularisation [Add to Longdo]
拳固[げんこ, genko] (n) fist [Add to Longdo]
拳骨[げんこつ, genkotsu] (n,vs) (uk) (clenched) fist; knuckles; (P) [Add to Longdo]
拳万[げんまん, genman] (n) (See 指切り) linking little fingers to confirm a promise [Add to Longdo]
顕界[げんかい, genkai] (n) this world; present world (as opposed to the realm of the dead) [Add to Longdo]
[げん;けん, gen ; ken] (n) (1) effect; efficacy; (2) omen [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How are you?" "I am fine, thank you."「ごきげんいかがですか」「おかげさまで元気です」
Don't give me that!いいかげんな話はやめろ。
Stop pestering me, I'm busy.いいかげんにしてくれよ忙しいから。
Don't do the job just any old way.いいかげんに仕事をするな。
The obsequious waiter is usually assigned the best table because he always curries favor with his manager and superiors.こびへつらうウェイターは最上のテーブルをあてがわれる。なぜなら、そうしたウェイターは、いつもマネージャーや上役のきげんをとるから。
Hi! Thanks for flying with us. How are you today.こんにちは。ようこそ当機へいらっしゃいませ。ごきげんいかがですか。
John had a violent quarrel with his wife.ジョンは妻と激しい口げんかをした。
John had been moody since this morning.ジョンは朝からきげんが悪かった。
He's just about had enough of the Smiths' TV.スミス夫妻のテレビにはいいかげんうんざりです。
The bad-tempered man snapped at his daughter.そのきげんの悪い男は自分の娘にがみがみいった。
Don't trifle with the matter.その問題をいいかげんに扱ってはいけない。
Don't trifle with such serious matters.そんな重要な問題をいいかげんに扱ってはいけない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nice to meet you.[JA] ごきげんよう Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
But if there were to be such a scene, depending on how Hansan deals with it, it could either lower his stock or make it go higher.[JA] もし そんなシーンあったらね そこで 半ちゃんの対応で ちょっと株 下げんのか また上がるのか Always Smiling with You (2016)
Would you please put on some clothes?[JA] あの... いいかげん 服着てください The Mysterious Million Yen Women (2017)
Stop being an arse, Vincent.[JA] いいかげんにしろ Sexy Rollercoasters (2017)
-How cute! -Don't play it down.[JA] (ありさ)動きが かわいい (半田)ハードル下げんなよ Love Is in the Air (2016)
_[JA] ホイールは綺麗に外せ 今度もいいかげんにしたら 殴り殺すぞ 急げ Logan (2017)
How are you today?[JA] ごきげんいかが? Wonder Woman (2017)
I just wish you had the fucking bollocks to admit it.[JA] いいかげんにしろ The Widow Maker (2017)
Don't you think the committee members need to be changed?[JA] いいかげん 選考委員 変えたほうがいいと思いません? Appeal (2017)
You two are disgusting.[JA] いいかげんにして Close Encounters (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
原EIT[げんEIT, gen EIT] original-EITs [Add to Longdo]
原稿[げんこう, genkou] manuscript [Add to Longdo]
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder [Add to Longdo]
原始プログラム[げんしプログラム, genshi puroguramu] source program [Add to Longdo]
原始モジュール[げんしモジュール, genshi moju-ru] source module, compilation unit [Add to Longdo]
原始言語[げんげんご, genshigengo] source language [Add to Longdo]
原始文書型[げんしぶんしょがた, genshibunshogata] source document type (of a link) [Add to Longdo]
原始要素型[げんしようそがた, genshiyousogata] source element type (of a link) [Add to Longdo]
原資料[げんしりょう, genshiryou] original source [Add to Longdo]
原色[げんしょく, genshoku] primary colour [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
元帥[げんすい, gensui] Feldmarschall [Add to Longdo]
元気[げんき, genki] gesund, munter [Add to Longdo]
元素[げんそ, genso] Element, Grundstoff, Urstoff [Add to Longdo]
元老[げんろう, genrou] kaiserlicher_Berater [Add to Longdo]
元首[げんしゅ, genshu] Staatsoberhaupt [Add to Longdo]
原住民[げんじゅうみん, genjuumin] Urbewohner, Ureinwohner, Einheimischen [Add to Longdo]
原則[げんそく, gensoku] Grundsatz, Prinzip, Grundregel [Add to Longdo]
原因[げんいん, gen'in] Ursache [Add to Longdo]
原型[げんけい, genkei] Urbild, Prototyp, Archetyp [Add to Longdo]
原始的[げんしてき, genshiteki] primitiv, original [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top