ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

きっかり

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -きっかり-, *きっかり*
Japanese-English: EDICT Dictionary
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's ten o'clock sharp.10時きっかりです。
Come at ten o'clock sharp.10時にきっかり来なさい。
Please come here at 3 o'clock precisely.3時きっかりにここに来てください。
Don't fail to be here at 7 o'clock sharp.7時にきっかりに必ずここにきなさい。
I'd like breakfast in my room at 8 sharp.8時きっかりに、自分の部屋で朝食を食べたいんだ。
Kate came five sharp.ケイトは5時きっかりに来た。
The plane took off at exactly ten o'clock.その飛行機は10時きっかりに離陸した。
Our plane took off exactly on time at six.我々の飛行機はきっかり定刻の6時に離陸した。
The meeting began at nine o'clock to the minute.会合は9時きっかりに始まった。
The bullet train we were on pulled out at 12 sharp.私達が乗った新幹線は12時きっかりに発車した。
He came home exactly at ten.彼は10時きっかりに帰宅した。
He appeared at 5 o'clock to the minute.彼はきっかり5時に姿を見せた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got one year clean to the day.[JA] きっかり1年 ヤクを断った Phoenix (2009)
Flat.[JA] きっかり Public Enemies (2009)
Because I will do you in two seconds flat.[JA] 俺は二秒きっかりでお前を致せるんだからな Rescue Dawn (2006)
"One pound of flesh"[JA] "1ポンドきっかりの肉を" Se7en (1995)
No more, no less.[JA] きっかり半分 Phoenix (2009)
10,000, all in advance.[JA] 前金できっかり10,000だ Star Wars: A New Hope (1977)
Okay, Amanda tell me when you sell exactly twelve minutes.[JA] さて、アマンダ きっかり12分経ったら 教えて頂戴 Manny & Lo (1996)
- Exactly 314 seconds.[JA] - きっかり314秒 The Matrix Reloaded (2003)
- Four bucks on the nose.[JA] - きっかり 4ドル Buffalo '66 (1998)
Stay on a heading of exactly 3-0-5.[JA] きっかり 3 -0 -5 の方向へ向かうんだ Cabin Fever (2008)
It's gotta be exactly 3-0-5.[JA] きっかり 3 -0 -5 の方角にな There's No Place Like Home: Part 1 (2008)
I think with practice, I can open these up in maybe two, three seconds flat.[JA] 今までの例から考えて、恐らく 二、三秒きっかりで開けることができる Rescue Dawn (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top