ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

および

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -および-, *および*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
および[および, oyobi] (conj) และ

Japanese-English: EDICT Dictionary
お呼び;御呼び[および, oyobi] (n,vs) (hon) (See 呼び) call; invitation [Add to Longdo]
及び[および, oyobi] (conj) and; as well as; (P) [Add to Longdo]
及びもつかない[およびもつかない, oyobimotsukanai] (exp) (See 及びもつかぬ) far beyond one's power; not at all equal; no match for [Add to Longdo]
及びもつかぬ;及びも付かぬ[およびもつかぬ, oyobimotsukanu] (exp) (See 及びもつかない) far beyond one's power; not at all equal; no match for [Add to Longdo]
及び腰[およびごし, oyobigoshi] (n) bent back; indecisive attitude [Add to Longdo]
及び難い[およびがたい, oyobigatai] (adj-i) hard to attain to [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Such an offence is punished by a fine and/or imprisonment.このような犯罪は罰金および投獄又はそのいずれかで罰せられる。
All of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.これらすべてのスポーツ、および他の多くのものは、何かをめざしたいという人間の衝動に支配されている。
About 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.ディール市内およびその周辺には約2万7千人が住んでいますが、町の中心部は小さく、そこはいかにも小さな町の感じです。
I want to speak to Mr Sato please.どうぞ佐藤さんをおよび下さい。
Meetings are to be held on the afternoon of July 15 (Tuesday), all day July 16 (Wednesday), and the morning of July 17 (Thursday).会議は7月15日(火曜日)の午後、7月16日(水曜日)終日、および7月17日(木曜日)午前中に行われます。
I am widely different from my little sister in character and habits.私は妹と性格および習慣が大きく異なる。
The problem of faith brings us to the Thirties and the Western love-affair with communism.信仰の問題を考えると、30年代、および西欧の共産主義との恋愛ということに向かわざるをえない。
In this paper I would like to examine the notion of "dyad style" and its influence on fine arts.本論文ではダイアド・スタイルという概念、および美術に与えた影響を検討したい。
In high school, I won the Osaka and Kinki championships in cross-country skiing and Nordic combined skiing on countless occasions.高校になってからは、クロスカントリースキー、ノルディック複合競技の大阪大会および近畿大会で幾度となく優勝。
Our aim is that when planning classes we should know how to select stimulating material for the students and how to put it into use.目標は授業設計をするときの、学生の思考を触発するメディア教材の選択および活用方法について理解することである。
There is no relation between characters appearing, organisations and places to those that really exist.登場する人物、団体および地名は実在するものと一切関係ありません。
An insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.軟木の絶縁された部屋およびよいヒーターはサウナのための絶対必要である。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't worry about me, sir.[JP] ご心配にはおよびません And Then There Were None (1945)
Prince Nikita Starloff: that you are guilty of the murder of Fred and Lucy Marlowe.[JP] ニキータ・スターロフ王子 あなたはフレッドおよび ルーシー・マーロウを 殺す罪を犯した And Then There Were None (1945)
Though it is nothing to the staircases you will see at Rosings.[JP] ロージングズには およびませんよ Episode #1.3 (1995)
Principal partner, Simonson, Borden and Santini.[JP] 主な協力者 ボーデンおよびサンティニー Soylent Green (1973)
The purpose of my visit here is to gather additional facts and opinions on the situation and to prepare a report to the Council recommending when and how the news should eventually be announced.[JP] 私の目的は 更なる事実や意見を収集し―― 最終的に必要となる ニュース公表の時期―― および その方法について―― 2001: A Space Odyssey (1968)
Cargo and ship destroyed.[JP] 積み荷 および 船は爆破 Alien (1979)
So too do deaths from pneumonia and smallpox.[JP] 肺炎および天然痘が 原因の死も低下 1984 (1984)
The state police and the national guard are being mobilized right now.[JP] 地元のメンバーと一緒に 州警察および州兵部隊も動員されました First Blood (1982)
Max has a capacity for anonymity and for corrupting susceptible agents.[JP] マックスは匿名 および影響を受けやすい薬剤を破壊する能力を持っています。 Mission: Impossible (1996)
Thomas and Ethel Rogers:[JP] トーマスおよびエセル・ロジャース あなたがたは病弱な主人 And Then There Were None (1945)
Transformation requires extreme physical and mental discipline.[JP] 変換は、極端必要です 物理的および精神的な規律。 Pom Poko (1994)
The police forces of neighboring countries and Interpol are giving their cooperation.[JP] 近隣国の警察および国際警察が 協力して捜査中 Opera (1987)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
及び[および, oyobi] -und, sowohl...als_auch [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top