ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

あれから

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -あれから-, *あれから*
Japanese-English: EDICT Dictionary
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is more than 30 years since then.そう言えば、あれから30年以上も経つのね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How long is it since we've been there?[JA] あれからどれ位経ったかしら? Live for Life (1967)
You seem all tied up tonight. There's nothing the matter.[JA] あれから ずいぶん経ったね Too Late for Tears (1949)
Mr. Jennings... have you spoken to the police again?[JA] あれから また警察と話を? Gosford Park (2001)
There's been 137 reported murders since then, and we won't solve them either.[JA] あれから殺人が137件 捌ききれん Soylent Green (1973)
But I've learned so much since then.[JA] でもあれから多くを 学びましたよ Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Gwenwin in enninath. (Long years have passed.)[JA] あれから長い歳月が The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
We decided to form a folk duo[JA] あれから 俺った フォークデュオやっこどにしたからよ Swing Girls (2004)
Now this...[JA] あれから5年だよ The Intruder (1962)
After nine years you know what I realize?[JA] "うまい"って感じさせんだ あれから9年... 俺は悟ったよ The Matrix (1999)
Why does he suddenly feel so light?[JA] なぜ... あれから急に體が輕くなった Princess Mononoke (1997)
And it's over 50 years later... and we're still married.[JA] あれから50年経ちましたが まだ仲の良い夫婦です When Harry Met Sally... (1989)
With his flight began another story: the story of wars.[JA] あれから戦争というもう1つの歴史が始まり Wings of Desire (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top