Search result for

ൠൠม ൠൠൠม ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใ ൠൠൠใใใ

(0 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠม ൠൠൠม ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใ ൠൠൠใใใ-, *ൠൠม ൠൠൠม ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใ ൠൠൠใใใ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา あら, この人, すそを氣にしてるよ. ははは... มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠม ൠൠൠม ൠൠൠൠൠൠൠൠൠใ ൠൠൠใใใ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

あら, この(ひと), すそてる. ...

 


  

 
あら
 • () (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.) [EDICT]
 • (粗) (n) (1) leftovers (after filleting a fish); (2) rice chaff; (3) flaw (esp. of a person); (pref) (4) rough; roughly; (5) crude; raw; natural; wild [EDICT]
 • (荒) (n) (1) leftovers (after filleting a fish); (2) rice chaff; (3) flaw (esp. of a person); (pref) (4) rough; roughly; (5) crude; raw; natural; wild [EDICT]
この
 • (此の) (adj-pn) (uk) (See 何の・どの,此れ・1,其の・1,彼の) this (something or someone close to the speaker (including the speaker), or ideas expressed by the speaker); (P) [EDICT]
 • (斯の) (adj-pn) (uk) (See 何の・どの,此れ・1,其の・1,彼の) this (something or someone close to the speaker (including the speaker), or ideas expressed by the speaker); (P) [EDICT]
 • (じん) (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [EDICT]
 • (と) (suf) person [EDICT]
 • (にん(P);たり;り) (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [EDICT]
 • (ひと) (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [EDICT]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Simplified]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT-Traditional]
すそ
 • (裾) (n) (trouser) cuff; (skirt) hem; cut edge of a hairdo; fringe; foot of mountain; (P) [EDICT]
 • () (prt) (arch) (See を) marks object of action, etc. (also adds emphasis) [EDICT]
 • (qì, ㄑㄧˋ) gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged [CE-DICT-Traditional]
 • (二) สอง [LongdoJP]
 • () (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P) [EDICT]
 • () (prt) (See に,は) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • () (exp) also; too; not ... either; as well; even [EDICT]
 • () (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • (荷) (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) [EDICT]
 • (似) (suf) takes after (his mother) [EDICT]
 • (丹) (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P) [EDICT]
 • (土) (n) (arch) soil (esp. reddish soil) [EDICT]
 • (尼) (n,n-suf) (abbr) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [EDICT]
 • (弐) (num) two (used in legal documents) [EDICT]
する
 • () (conj) thereupon; hereupon; (P) [EDICT]
 • () (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [EDICT]
 • (為る) (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [EDICT]
 • (刷る) (v5r,vt) (1) to print; (2) to color or pattern fabric using a wooden mold; (P) [EDICT]
 • (摺る) (v5r,vt) (1) to print; (2) to color or pattern fabric using a wooden mold; (P) [EDICT]
 • (擦る) (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one\'s money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [EDICT]
 • (摩る) (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one\'s money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [EDICT]
 • (磨る) (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one\'s money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [EDICT]
 • (擂る) (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one\'s money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [EDICT]
 • (掏る) (v5r,vt) (See 掏摸) to pick someone\'s pocket [EDICT]
てる
 • (照る) (v5r,vi) (1) to shine; (2) (from 面照る) (See 曇る・くもる・4) to look slightly upward (of a noh mask; indicating joy, etc.); (P) [EDICT]
 • () (aux-v) (1) (non-五段 verbs, e.g. 食べよう) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [EDICT]
 • () (exp,prt) (compound particle used at sentence-end) ...isn\'t that right? [EDICT]
 • () (adv,prt) (1) from; out of; since; at; (2) than; (3) other than; except; but; (4) more; (P) [EDICT]
 • (世) (n) world; society; age; generation; (P) [EDICT]
 • (節) (n) (arch) space between two nodes (on bamboo, etc.) [EDICT]
 • (余) (n,suf) (1) (余 only) (also written as 餘) (See 以上・1) over; more than; (pn,adj-no) (2) (arch) formal or oratory first person pronoun; I [EDICT]
 • (予) (n,suf) (1) (余 only) (also written as 餘) (See 以上・1) over; more than; (pn,adj-no) (2) (arch) formal or oratory first person pronoun; I [EDICT]
 • (葉) ใบไม้ [LongdoJP]
 • () (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [EDICT]
 • () (v5r,aux-v,suf) (hon) (ksb [EDICT]
 • () (suf) (ksb [EDICT]
 • (歯) (n) tooth; (P) [EDICT]
 • (刃) (n) edge (of a knife or sword); (P) [EDICT]
 • (派) (n,n-suf) clique; faction; school; (P) [EDICT]
 • (破) (n) (See 序破急) (in gagaku or noh) middle section of a song [EDICT]
 • (葉) (n) leaf; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top