Search result for

๕หะൠพฟหหำ๕

(1052 entries)
(8.3128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -๕หะൠพฟหหำ๕-, *๕หะൠพฟหหำ๕*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ๕หะൠพฟหหำ๕ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: %st กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
Metastasis (เม็ดแทส) (n) การแพร่กระจายของเนื้อร้าย มะเร็ง ไปยังอวัยวะอื่นๆ

Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N)
stop (vi, vt ) เซา

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
administration การบริหาร
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว
stalkingstalking
ป่าไม้เขตร้อน[/ˈtɹɒp.ɪ.kəl ɹeɪn ˈfɒɹᵻst/ หรือ ทรอพพิเคิล เรน เฟอเรสท] (n ) Tropical Rain Forest

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
austerity[ôˈsteritē] (n ) จำกัดมัธยัสถ์
can’t stand[แคนท สแตนด์] (phrase ) ทนไม่ไหว ทนไม่ได้ She can't stand waiting for those people.
catcher stick[แคชเชอร์ สติ๊ค] (n cather stick ) ไม้สำหรับจับงู
conerstone (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) หิน
custom (n ) ภาษีศุลกากร
instagram[อิน-สตะ-แกรม] (n ) อินสตาแกรม (transliterated word)
packing listเอกสารแสดงรายการบรรจุหีบห่อที่ผู้ขายจัดทำให้ผู้ซื้อ คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของผู้ขาย (Commercial Invoice) เพียงแต่ไม่มีราคาสินค้าแสดงไว้ มีแต่รายการของปริมาณ น้ำหนักเฉพาะสินค้า และน้ำหนักรวมของแต่ละหีบห่อกำกับไว้
rechtsstaat (n ) ประเทศที่ใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐาน
starbucksStarbucks is a international coffee retail chain company,based in Seattle, Washington, United States Starbucks คือชื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ขายกาแฟ,มีสาขามากมายในต่างประเทศ. เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกที่เมือง Washington, United States
strine (n ) สำเนียงอังกฤษออสเตรเลีย
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (org ) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
See also: S. LDS Church,
waitlist[เวทลีสต์] (n ) บัญชีรอเรียก

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Darf ich erfahren, wie Ihr Name ist ( ) ขอให้ฉันจงโชคดีในวันเกิดเถอะ
dystopia (n ) 1. state in which the conditions of life are extremely bad as from deprivation or oppression or terror 2. a work of fiction describing an imaginary place where life is extremely bad because of deprivation or oppression or terror
grocer's store (n ) grocery store (grocer's store is incorrect)
Inertial system (n ) a frame of reference in which a body remains at rest or moves with constant linear velocity unless acted upon by forces: any frame of reference that moves with constant velocity relative to an inertial system is itself an inertial system. Also called inertial reference frame. Expand. Compare law of motion.
siesta (n ) n. a short sleep in the afternoon esp. in warm countries: take/have a siesta The stores all close after lunvh when everyone takes a siesta
status quo (n from Latin :stātu quō ) The state of things; the way things are, as opposed to the way they could be; the existing state of affairs.
stereotype (n ) general image of a certain group of people
young sister (n ) younger sister

Longdo Dictionary ภาษาดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
de EHBO-kist (n ) ยาประจำบ้าน

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hematologist (n ) นักโลหิตวิทยา
histology (n ) มิญชวิทยา, วิทยาเนื้อเยื่อ
idiopathic respiratory distress syndrome (n ) ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด เรียกย่อว่า IRDS
plastination (n ) วิธีการกำซาบเนื้อเยื่อด้วยพลาสติก
postpartum hemorrhage (n ) ภาวะตกเลือดหลังคลอด คือภาวะที่มีเลือดออกทันทีปริมาณมากกว่า 500 มิลลิลิตร ทางช่องคลอด หลังคลอด
Restriction of Hazardous Substances (n ) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
See also: S. RoHS,
rhinoplasty (n ) ศัลยกรรมจมูก
small for gestational ageเด็กที่เมื่อคลอดมีน้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำกว่า (SGA) 10rd percentile ของเด็กที่มีอายุครรภ์เท่าเทียมกัน Approprirate for gestational age (AGA) คือเด็กที่คลอดมี น้ำหนักเหมาะสมกับอายุครรภ์คือระหว่าง 10-90 percentile
Western blot (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน
Western blot (WB) (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน

Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri[อิน-ดุส-ทริ] (n ) อุตสาหกรรม

Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
industri (n ) industry

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
investment horizon (n ) ระยะเวลาในการลงทุน

Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Kunsthalle (n ) die Kunsthalle art gallery
Rumpelstilzchen {n} (n ) nominee
Sendemast (n ) broadcasting tower
stimmt soKeep the change!

Longdo Dictionary ภาษาสัตวศาสตร์ (ไทย) (TH-ANIMAL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rostrumกรี

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
口吃[kǒu chī, ㄎㄡˇ ㄔ] ติดอ่าง,พูดติดอ่าง
我们[wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙] พวกเรา, พวกฉัน

English-Thai: Longdo Dictionary
test(n) การทดสอบ, การสอบ
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
co-host(n) เจ้าภาพร่วม
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola
stand(vt) ทน เช่น I hate the English lesson. I can't stand the sight of the teacher., bear
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, S. impossible,
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
nstda(org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
biologist(n) นักชีววิทยา
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: abstracting, summarizing
distance learning(n) การศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านสื่อเช่นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ต ไม่ได้ไปโรงเรียนและเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
straight away|British| ทันทีทันใด, เดี๋ยวนี้ เช่น We should be taking precautions straight away., S. right away (American),
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง
fast food(n slang) อาหารจานด่วน
to stickติด
Ministry of Defense(n) กระทรวงกลาโหม
ruined castle(n) ปราสาท (เก่าแก่) ที่ถูกทำลาย
barista(n) นักชงกาแฟเอสเปรสโซ ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อชงกาแฟเอสเปรสโซ, R. espresso
constitutional court(org) ศาลรัฐธรรมนูญ ของประเทศไทยมีชื่อเต็มว่า The Constitutional Court of The Kingdom of Thailand มีโฮมเพจอยู่ที่ http://www.concourt.or.th/
bookstore(n) ร้านหนังสือ
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
substrate(n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), starting material
ingestion(n) การกิน, การกลืนกิน, ingest
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
stochastic(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, S. random,
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย
give it one's best shot(phrase) พยายามอย่างสุดความสามารถ, เช่น I'll give it my best shot. ฉันจะพยายาม (ทำเรื่องนี้) อย่างสุดความสามารถ
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)
nurse instructor(n) อาจารย์พยาบาล, S. nursing instructor
string quintet(n) วงดนตรีเครื่องสายที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 2 เครื่อง และเชลโล่ 1 เครื่อง (ซึ่งเท่ากับวง string quartet และ วิโอลา 1 เครื่อง)
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra
well-adjusted(adj) ปรับตัวได้ดี , (บุคลิก)ที่มีเหตุมีผล ไม่แปลกประหลาด
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
elastic band(n) ยางรัด, หนังยาง, S. rubber band
con artist(n) นักต้มตุ๋น คนลวงโลก
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์
acute stroke(n phrase) อาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน
futuristic(adj) ที่เกี่ยวกับอนาคต เช่น It was the futuristic flick Gattaca that changed her future.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ast[SUF] ผู้ซึ่ง
ist[SUF] ผู้ซึ่ง
sty[N] คอกหมู, See also: เล้าหมู, Syn. den, hovel, pigpen
sty[VT] ใส่เล้าหมู, See also: ใส่หมูในคอก
bast[N] เนื้อเยื่อส่วนที่เป็นอาหารของต้นไม้, See also: ใยเปลือกไม้, Syn. phloem
best[ADJ] ดีที่สุด, Syn. finest, Ant. worst
best[ADV] เหมาะสมที่สุด
best[N] สิ่งที่ดีที่สุด, Syn. finest
best[VT] เอาชนะ, See also: ชนะ, เหนือกว่า, Syn. defeat, beat, Ant. lose
best[N] บุคคลที่ดีที่สุด
bust[N] นม, See also: หน้าอก, Syn. breast
cast[N] การคำนวณ, Syn. computation, calculation
cast[N] การทำนาย, Syn. forecast
cast[N] การโยน, See also: การขว้าง, Syn. throwing
cast[VT] คำนวณ, Syn. calculate, compute
cast[VT] จับฉลาก, Syn. draw
cast[N] ชนิด, See also: ประเภท, แบบ, Syn. kind, sort, style
cast[N] โชคชะตา, Syn. fortune, lot
cast[VT] ทำนาย, Syn. forecast
cast[VT] ทิ้ง, Syn. throw away
cast[VT] มองตรงไปยัง
cast[VT] โยน, See also: ขว้าง, Syn. hurl, throw
cast[VT] เลือกตัวละคร
cast[N] สิ่งที่ได้จากการหลอม
cast[N] สิ่งภายนอก, Syn. appearance
cast[VT] หลอม, Syn. form
cist[N] กล่อง (ในสมัยโบราณ)
cost[N] ความเสียหาย, Syn. damage, harm
cost[N] ค่าใช้จ่าย, See also: จำนวนเงินที่ต้องใช้, Syn. price, payment
cost[VT] คำนวณเงินที่ต้องการ
cost[N] ต้นทุน
cost[VT] ทำให้สิ้นเปลือง, See also: ทำให้สูญเสีย
cost[VI] มีมูลค่า, See also: มีราคาเท่ากับ, Syn. be priced at, be valued
cost[VI] มีราคาแพง, Syn. be expensive
cyst[N] ถุงน้ำที่เกิดในร่างกายคนหรือสัตว์
dust[VT] ปัดฝุ่น, See also: กระจาย, Syn. whisk, sweep, vaccuum
dust[N] ฝุ่น, See also: ละออง, ฝุ่นละออง, เศษผง, Syn. mote, powder
east[ADJ] เกี่ยวกับทิศตะวันออก, See also: ที่อยู่ทางตะวันออก
east[N] ทิศตะวันออก, See also: บุริมทิศ, บูรพาทิศ, บูรพา
erst[ADV] เมื่อก่อน (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, เมื่อนานมาแล้ว, Syn. formerly
fast[ADJ] เร็ว, See also: ว่องไว, รวดเร็ว, เร่งรีบ, Syn. swift, quick, Ant. slow, sluggish
fast[ADJ] แน่น, See also: ติด, ติดแน่น, ยึดแน่น, Syn. attached, immovable
fast[ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างเร่งรีบ, อย่างไม่ชักช้า
fast[ADV] อย่างมั่นคง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างติดแน่น, Syn. firmly, fixedly, Ant. unsecurely
fast[VI] จำกัดอาหาร, See also: งดอาหาร, อดอาหาร, ถือศีลอด, Syn. abstain, diet, starve
fast[N] ช่วงเวลาอดอาหาร, See also: การอดอาหาร
fest[N] เทศกาล, See also: งานเลี้ยง
fest[SL] งานเฉลิมฉลอง
fist[N] กำปั้น, See also: หมัด
fist[VT] กำหมัด, See also: กำมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a-z testabbr. both ear ascheim -Zondex test (เป็นการทดสอบการตั้งครรภ์)
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
abreast(อะเบรสทฺ') adj.,adv. เคียงข้าง, พร้อมกัน,เป็นแนวเดียวกัน,เสมอกัน,ทัน, Syn. beside
abstain(แอบสเทน') vt. ละเว้น, ไม่ลงคะแนนเสียง, ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม,อดเหล้า, สละสิทธิ์ -abstainer n., Syn. forbear, desist)
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
abstr.abbr. abstract, abstracted
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
abstracted(แอ็บสแทรค' เทด) adj. ใจลอย
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)
accompanist(อะคัม' พะนิสทฺ) n. ผู้ร้องร่วม,ผู้ร้องตาม, Syn. accompanyist)
accompanyist(อะคัม' พะนิอิสทฺ) n. = accompanist
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
accustom(อะคัส' เทิม) vt. ทำให้ชิน, หรือคุ้นเคย, Syn. inure, familiarize, habituate
accustomed(อะคัส' เทิมดฺ) adj. ชิน, คุ้นเคย, Syn. habitual, usual, conventional
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
acoustic(อะคู' สทิค) adj. เกี่ยวกับการฟัง, เกี่ยวกับการควบคุมเสียง, ซึ่งใช้บันทึกคลื่นเสียง
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
acquest(อะเควสท') n. ทรัพย์สินที่หามาได้ (ไม่ใช่จากมรดก) (that which has been acquired)
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
adjust(อะจัสทฺ') vt. ปรับ,ปรับตัว,จัด,ปรองดอง, Syn. adapt, regulate, harmonize)
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
administer(แอดมิน' นิสเทอะ) vt.,vi. จัดการ, ดำเนินการ, บริหาร, ส่งเสริม, บำรุง, เสนอ
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
adust(อะดัส) adj. ยางไหม้เกรียม, ไหม้เกรียม, หดหู้, เศร้าหมอง
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
aerialist(แอ' เรียลลิสท) นักกายกรรมกลางหาว
aeroballistics(แอโรบะลิส' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขีปนาวุธ. -aeroballistic adj.
aerostat(แอ' โรสแทท) n. ฐานที่เบากว่าอากาศ, บอลลูน, เรือบิน (lighter-than-air craft)
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
aerostation(แอโรสเท' เชิน) n. วิทยาศาสตร์หรือศิลปที่เกี่ยวกับบอลลูนหรือเรือบินที่เบากว่าอากาศ
aesthesia(เอสธี' เซีย) n. =esthesia
aesthete(เอส' ธีท) n. ผู้ที่ชอบความงาม (โดยเฉพาะของศิลปะดนตรี กวีและอื่น .), Syn. esthete, connoisseur
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abolitionist(n) ผู้นิยมลัทธิการล้มเลิก
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
abstain(vi) เว้น,ละเว้น,อด
abstemious(adj) ตามอัตภาพ,พอประมาณ
abstention(n) การเว้น,การสละสิทธิ์,การละเว้น
abstinence(n) การเว้น,การละเว้น
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstract(n) การสรุป,เรื่องย่อ,นามธรรม
abstract(vt) สรุป,เอาออก
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
accustom(vt) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
accustomed(adj) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
acoustic(adj) เกี่ยวกับการฟัง,เกี่ยวกับการได้ยิน,เกี่ยวกับเสียง
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
adjust(vt) ปรับ,ปรับปรุง,แก้ไข
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้,ซึ่งแก้ไขได้
adjustment(n) การปรับ,การปรับปรุง,การแก้ไข
administer(vt) จัดการ,บริหาร,ปกครอง,อำนวยการ,ให้,เป็นประโยชน์
administration(n) การจัดการ,การปกครอง,การบริหาร
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
administrator(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
aerostat(n) เรือเหาะ
aesthete(n) คนมีอารมณ์สุนทรีย์
aesthetic(adj) เกี่ยวกับความสวยงาม,เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์
afforest(vt) ทำให้เป็นป่า
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
agnostic(adj) ซึ่งไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
agnostic(n) ผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
agronomist(n) นักปฐพีวิทยา
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
alchemist(n) นักเล่นแร่แปรธาตุ
alienist(n) จิตแพทย์,นิติจิตแพทย์
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
altruist(n) คนที่เห็นแก่ผู้อื่น
altruistic(adj) ซึ่งเห็นแก่ผู้อื่น
amethyst(n) พลอยสีม่วง,หินเขี้ยวหนุมาน
amidst(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
amnesty(n) นิรโทษกรรม
amongst(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anaesthetic(adj) ซึ่งหมดความรู้สึก
anaesthetic(n) ยาชา,ยาสลบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent sterilityการเป็นหมันถาวร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
permanently frozen ground; perennially frozen ground; pergelisol; permafrostชั้นดินเยือกแข็งคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Poisson distributionการแจกแจงปัวซง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
provocation test; test, challengeการทดสอบท้า, การทดสอบกระตุ้นให้ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pistilเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillateมีเกสรเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillate flower; carpellated flowerดอกเพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pistillodeเกสรเพศเมียเป็นหมัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
partial vacuum system; soft vacuum systemระบบเชื่อมสุญญากาศไม่สมบูรณ์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
primary meristemเนื้อเยื่อเจริญปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pericholecystitisการอักเสบรอบถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
product, domesticผลิตภัณฑ์ในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosthodonticsวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosthodontics; denture prostheticsวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosthodontistทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosthodontistทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostituteหญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostitution๑. การค้าประเวณี๒. การขายตัวเพื่ออามิส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostitutionการค้าประเวณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prostrate; procumbent; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prostrationภาวะสิ้นกำลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostration, heatภาวะสิ้นกำลังเหตุความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
privileged questionปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracysticข้างกระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracystitisเนื้อเยื่อรอบกระเพาะปัสสาวะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracystiumเนื้อเยื่อรอบกระเพาะปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracytic stomaปากใบแบบพาราไซติก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
panacea; panchrestยาแก้สรรพโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panaesthesia; panesthesiaความรู้สึกทุกอย่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthitis; acrobystitisหนังหุ้มปลาย(องคชาต)อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthumous๑. -ปรากฏหลังตาย๒. -เกิดหลังพ่อตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthumous; post-mortem (L.)ภายหลังการตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
posthumous childเด็กที่เกิดภายหลังการตายของบิดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
posthypnotised; posthypnotized-หลังถูกสะกดจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthypnotized; posthypnotised-หลังถูกสะกดจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postingการประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
postingการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postischial-หลังกระดูกก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postmalarial; postpaludal-หลังเป็นไข้จับสั่น, -หลังเป็นมาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panosteitis; panostitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panostitis; panosteitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PDA (personal digital assistant)พีดีเอ (เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyostatic๑. -หยุดหนอง๒. ยายับยั้งหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patria potestas (L.)อาญาสิทธิ์พ่อบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pustuleตุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pustule, simpleตุ่มหนองเดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pustuliformคล้ายตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pustulo-ulcerating-แผลเปื่อยตุ่มหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pustulocrustaceous-ตุ่มหนองมีสะเก็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Instructional Mediaสื่อการเรียนการสอน, คำนี้นักการศึกษาบางท่านใช้คำว่า "สื่อการเรียน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ ที่เรานำมาใช้นั้นเพื่อการศึกษา หรือเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนนักการศึกษาบางท่านจะใช้คำ "สื่อการสอน" เพราะเห็นว่าสื่อต่างๆ นั้น เป็นตัวถ่ายทอดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
สื่อการเรียนการสอนนี้ ได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้หลายท่านด้วยกัน แต่พอจะสรุปความได้คือ "สื่อการเรียนการสอน" หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ ตลอดจนถึงวิธีการต่างๆ ที่จะเป็นตัวช่วยถ่ายทอดความรู้ จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Systematic Planningกระบวนการวางแผนอย่างมีระบบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Integrated Library Systemsระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ
ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่างชุดโปรแกรมที่ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ หรือระบบย่อยตามลักษณะงานพื้นฐานของห้องสมุด ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition module) งานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial control) งานทำรายการทรัพทยากรสารสนเทศ (Cataloging module) การสืบค้นทางออนไลน์ (Online Public Access Catalog-OPAC) และงานบริการยืม-คืน (Circulation module)

การทำงานที่สัมพันธ์ (โดยย่อ) เริ่มจาก

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ นำรายการของทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลของร้านค้าหนังสือ ข้อมูลของราคา (อัตราแลกเปลี่ยน) ข้อมูลของงบประมาณที่ได้รับสำหรับการจัดหา งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสามารถควบคุมงบประมาณที่ได้รับจากการที่ระบบสามารถตัดยอดงบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถติดต่อร้านค้าตามข้อมูลที่ลงไว้ในระบบ และลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม (ตั้งต้น) ของทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมสถานะของรายการนั้นๆ ว่าอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ การส่งไปยังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ รายการต่างๆ แม้ว่าจะลงรายการทางบรรณานุกรม ยังไม่ครบถ้วน แต่ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเห็นรายการดังกล่าว ผ่านโมดูล OPAC แต่สถานะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอยู่ในกระบวนการใด

2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดึงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ทางงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บันทึกไว้ในระบบ เพื่อลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (MARC) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเปลี่ยนสถานะของรายการนั้นๆ เป็นให้บริการที่ชั้นหนังสือ (Check shelf available) และส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบผ่านโมดูล Cataloging เรียบร้อยไปยังงานบริการเพื่อขึ้นชั้นให้บริการ รายการทางบรรณานุกรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถสืบค้นผ่านโมดูล OPAC

3. ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ผ่านโมดูล OPAC และนำมายืมผ่านโมดูล Circulation

4. โมดูล Circulation อำนวยความสะดวกในการให้ยืม คืน จอง ต่ออายุ ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งคำนวณการปรับค่าหนังสือที่ค้างการคืน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ

5. ในส่วนของวารสาร ซึี่่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนมาก จะมีโมดูล Serial control ในการบันทึกรายการวารสารที่เข้ามาแล้ว ต้องติดตามทวงถาม การเย็มเล่ม

เริ่มมีการนำระบบห้องสมุดแบบบูรณาการมาใช้ให้ห้องสมุดตั้งแต่ ค.ศ. 1981 เมื่อ University of Florida ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโนทิส (NOTIS-Northwestern Online Total Integrated System) เป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นก็มีระบบห้องสมุดแบบบูรณาการเกิดขึ้นอีกมากมายและจำนวนห้องสมุดที่หันมาใช้ระบบดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นทั่วโลก นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับห้องสมุดในการเปลี่ยนจากระบบห้องสมุดแบบเดิม มาเป็นระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ

ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการในปัจจุบัน มีทั้งเชิงพาณิชย์ และที่เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส สำหรับโปรแกรมเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อินโนแพค (INNOPAC) วีทีแอลเอส (VTLS) เป็นต้น แล้วแต่ความละเอียดของแต่ละโมดูลที่มีให้ และมีทั้งที่พัฒนาจากต่างประเทศและในประเทศไทย ส่วนโปรแกรมที่เป็นโอเพนซอร์ส ได้แก่ Koha, OpenBiblio เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Instructorผู้สอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Pre-instructional Activitesกิจกรรมก่อนการเรียนการสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer Assisted Instruction การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เทคโนโลยีการศึกษา]
Joystickก้านควบคุม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information storage and retrieval systemระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Serials control systemระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล

ISBN [เทคโนโลยีการศึกษา]

Abstractสาระสังเขป [เทคโนโลยีการศึกษา]
Archivistนักจดหมายเหตุ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Union list of serialsรวมรายชื่อวารสาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of illustrationสารบัญภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Management information systemระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Record structureโครงสร้างข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
National Information Standards Organization - NISOองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Informative abstractสาระสังเขปให้ความรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Statement of responsibilityการแจ้งความรับผิดชอบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Abstract bulletinวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abstract journalวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abstract periodicalวารสารสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abstracting and indexing serviceบริการสาระสังเขปและดัชนี

บริการสาระสังเขปและดัชนี เป็นบริการสารสนเทศประเภทหนึ่ง ที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศจัดให้มีขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

สาระสังเขปและดัชนี หมายถึง การย่อเนื้อหาหรือสาระสำคัญของเอกสารในรูปแบบที่สั้นและมีความถูกต้อง ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ และได้เนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของเอกสารฉบับนั้นว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ และมีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องไปอ่านเอกสารต้นฉบับนั้นอย่างละเอียดอีกครั้ง

ดัชนี (Index) หมายถึง คำ วลี ข้อความ หรือคำศัพท์ที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นตัวแทนของสารสนเทศ เป็นเครื่องมือชี้นำผู้ใช้ไปยังข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ

สาระสังเขปหรือบทคัดย่อ (Abstract) คือ เนื้อเรื่องย่อหรือสาระสำคัญที่เป็นตัวแทนของเอกสาร โดยมีรูปแบบที่สั้น กะทัดรัด และมีความถูกต้อง แม่นยำ สาระสังเขปจะมุ่งเน้นถึงสาระสำคัญตามลำดับเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทความจากเอกสารวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานการศึกษาวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา สิทธิบัตร ตลอดจนสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่มีความสำคัญและเข้าถึงได้ยาก สาระสังเขปจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง และให้รายละเอียดทางบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าจากเอกสารต้นฉบับได้

ลักษณะของสาระสังเขปที่ดี คือ มีความสั้น กะทัดรัด กระชับ มีความถูกต้องแม่นยำ มีความชัดเจนและสมบูรณ์ในตัวเอง และมีการยึดถือข้อเท็จจริง โดยไม่เสนอความคิดเห็นส่วนตัวหรือประเมินคุณค่าในการทำสาระสังเขป ผู้เขียนต้องคัดเลือกหรือเรียบเรียงเนื้อหาสาระตามเอกสารต้นฉบับ

สาระสังเขปที่สมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนอ้างอิง ส่วนเนื้อหา และส่วนชื่อผู้เขียนสาระสังเขป

ความสำคัญของสาระสังเขป คือ การช่วยเสริมให้ดัชนีและบรรณานุกรมมีคุณค่ามากขึ้น โดยการจัดทำสาระสังเขปไว้ที่ท้ายรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมในแต่ละรายการ เป็นการเพิ่มเนื้อเรื่องย่อให้ผู้ใช้สามารถอ่านเพื่อพิจารณาตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น

สมาคมวิชาชีพที่จัดทำสาระสังเขปและดัชนี เช่น National Federation of Abstracting and Information Services (NFAIS), USA เป็นองค์กรรวมหน่วยงานที่ให้บริการจัดทำสาระสังเขปและดัชนี

ตัวอย่างสารสนเทศ ที่จัดอยู่ในบริการสาระสังเขปและดัชนี เช่น

1. วารสารสาระสังเขปทางเคมี : Chemical Abstract (CA) จัดทำโดย American Chemical Society (ACS), USA

2. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ : EI : Compendex (Engineering Index) จัดทำโดย American Society of Mechanical Engineers (ASME), USA

3. ดัชนีทางด้านสาขาวิชาแพทยศาสตร์ : Index Medicus จัดทำโดย National Library of Medicine (NLM), USA

บรรณานุกรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2546). เอกสารการสอนชุดวิชาการวิเคราะห์สารสนเทศ : Information analysis หน่วยที่ 12-15. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Archivistนักจดหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Best sellersหนังสือขายดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Filing systemการจัดเก็บเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Filmstripฟิล์มสตริป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Geographic information systemระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Indicative abstractสาระสังเขปชี้แนะ
Indicative abstracts หรือ descriptive abstracts = สาระสังเขปประเภทพรรณนา หมายถึง สาระสังเขปที่เขียนอย่างสั้นๆ เพื่อแนะนำผู้อ่านให้ทราบถึงบทความที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าต้องการอ่านจากต้นฉบับหรือไม่

ตัวอย่าง สาระสังเขปประเภทชี้แนะ

เอกสารฉบับนี้รายงานรายละเอียดของการประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาค เรื่อง โครงสร้างและวิธีนวัตกรรมสู่ประชากรศึกษา ซึ่งจัดโดยองค์การยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม ค.ศ. 1979 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน จาก 12 ประเภทในเอเชียและแปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประเทศที่มีโครงการประชากรศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเพื่อช่วยให้ประเทศที่เริ่มมีประชากรศึกษา สัมมนาทางโครงสร้างทางเลือกด้านต่างๆ ของโครงการประชากรศึกษา ส่วนแรกของรายงานเป็นบทปริทัศน์และบทวิเคราะห์ของโครงสร้างและวิธีการนวัตกรรมที่แต่ละประเทศใช้อยู่ ตลอดจนข้อเสนอแนะของจตัวแบบและยุทธวิธีที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้ได้ ส่วนที่สองของรายงานเป็นรายงานเฉพาะประเทศ และส่วนที่สาม เป็นภาคผนวก

รายการอ้างอิง

กุลธิดา บุญอิต. "การทำสาระสังเขป" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 12-15 การวิเคราะห์สารสนเทศฉบับปรับปรุง. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Record structureโครงสร้างข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer Assisted Instructionการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Abstractorผู้ทำสาระสังเขป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Adjustable shelfชั้นเลื่อนได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book listรายชื่อหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Close shelf systemการจัดชั้นหนังสือระบบชั้นปิด, ระบบชั้นปิด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Congress of Southeast Asian Librarians การประชุมบรรณารักษ์เอเชียอาคเนย์
HTML Online Editor Sample

<strong>CONSALstrong> : style="color:#0000cd;">Congress of Southeast Asian Librarians

การประชุมสภาบรรณารักษ์เอชียอาคเนย์ หรือ การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความร่วมมือในระหว่างประเทศสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ในการพัฒนาห้องสมุดของแต่ละประเทศ

สมาชิก CONSAL คือ หอสมุดแห่งชาติ ของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

การประชุมสภาบรรณรักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดจัดทุก 3 ปี โดยสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ โดยที่ผ่านมาครั้งล่าสุด เป็นการประชุมครั้งที่ 15 วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย ในหัวข้อเรื่อง Preserving and Disseminating National Heritage และการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 16 ปี 2558 ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอีกครั้ง ซึ่งประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม CONSAL แล้ว จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2521 และ 2536

ประวัติของการรวมกลุ่มสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการประชุมครั้งแรกในปี 2513 ที่ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดหัวข้อการประชุม วันเวลา และประเทศเจ้าภาพการประชุม CONSAL ทั้งหมดที่ผ่านมา รวม 15 ครั้ง ดังนี้

 1. New prospects for Southeast Asians Cooperation วันที่ 14-16 สิงหาคม 2513 ประเทศสิงคโปร์
 2. Education and Training for Librarianship วันที่ 10-14 ธันวาคม 2516 ประเทศฟิลิปปินส์
 3. Integrated Library and Documentation Services within the Framework or NATIS วันที่ 1-5 ธันวาคม 2518 ประเทศอินโดนีเซีย
 4. Regional Cooperation for the Development of National Information Services วันที่ 5-9 มิถุนายน 2521 ประเทศไทย
 5. Access to Information วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2524 ประเทศมาเลเซีย
 6. The Library in the Information Revolution วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2526 ประเทศสิงคโปร์
 7. Libraries for Countryside Development in Southeast Asia วันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2530 ประเทศฟิลิปปินส์
 8. New Challenges in Library Services in the Developing World วันที่ 11-14 มิถุนายน 2533 ประเทศอินโดนีเซีย
 9. Future Dimensions and Library Development วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2536 ประเทศไทย
 10. Libraries in National Development วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2539 ประเทศมาเลเซีย
 11. Stepping into the New Millennium: Challenges for Library and Information Professionals วันที่ 26-28 เมษายน 2543 ประเทศสิงคโปร์
 12. Information Empowerment: Enhancing Knowledge Heritage วันที่ 20-23 ตุลาคม 2546 ประเทศบรูไน
 13. CONSAL at the Crossroads: Challenges for greater regional cooperation วันที่ 25-30 มีนาคม 2549 ประเทศฟิลิปปินส์
 14. Towards Dynamic Libraries and Information Services in Southeast Asian Countries วันที่ 20-23 เวียดนาม 2552 ประเทศเวียดนาม
 15. Preserving and Disseminating National Heritage วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2555 ประเทศอินโดนีเชีย

สนใจกิจกรรมการประชุม CONSAL เข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ www.consal.org

consal

[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Decimal systemระบบทศนิยม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Decision support systemระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dictionary standที่วางพจนานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Digestหนังสือย่อ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dust jacketใบหุ้มปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Expert system (Computer science)ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Festschriftหนังสือที่ระลึก

Fe<b>st</b>schrift
ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าปกหนังสือที่ระลึก

คำว่า Festschrift นั้น เป็นคำในภาษาเยอรมัน โดย Fest คือ "festival" หมายถึง เทศกาล และ rSchift คือ "writing" หมายถึง การเขียน [1]

หนังสือที่ระลึก เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ขึ้นมักเป็นความเรียงหรือคำกล่าวของบุคคลหรือนักวิชาการที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้อาจจัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด การฉลองครบรอบปี งานศพ เป็นต้น

เนื้อหาหลักภายในหนังสือที่ระลึกมักเป็นการรวบรวมผลงานเด่นของบุคคล หรือหน่วยงานนั้นๆ เพื่อบอกเล่าถ่ายทอดประวัติศาสตร์ บทบาทหน้าที่ ภารกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งผู้สร้างสรรค์หรือเผยแพร่มักเป็นเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลที่ได้รับเกียรติที่มีความใกล้ชิด

ตัวอย่าง หนังสือที่ระลึก

กรมไปรษณีย์โทรเลข. สืบศักดิ์ศรีการไปรษณีย์โทรคมนาคมไทย : หนังสือที่ระลึก 120 ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข. กรุงเทพฯ : กรมไปรษณีย์โทรเลข, 2547.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดเขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที 30 กันยายน พ.ศ.2530. [กรุงเทพ] : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2530.

นรนิติ เศรษฐบุตร. หนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, 2545.

แหล่งข้อมูล

[1] Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed May 28, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
constantly (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
hubristic (n ) คนโอหัง
I'm just having some food (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) you
just in case (phrase ) วลี just in case แปลว่า เผื่อไว้ เผื่อๆไว้ ตัวอย่างเช่น แนนบอกนกว่า Do you want to go to the beach with me? เธออยากไปชายหาดกับฉันไหม นกตอบว่า Sure! Are we going to swim? ไปสิ! เรากำลังจะไปว่ายน้ำกันใช่ไหม แนนตอบว่า Nope, I just want to sunbathe not swim. ไม่ล่ะ ฉันแค่อยากไปนอนอาบแดดน่ะ ไม่ว่ายน้ำ นกทำหน้าหงอยนิดหนึ่งก่อนพยักหน้าและตอบว่า Okay, with me. ตกลง ฉันยังไงก็ได้ But I will take my swimsuit, just in case. แต่ฉันจะเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยแล้วกัน เผื่อๆ ไว้
(d) administrative proceedingการพิจารณาคดีทางปกครอง
*institution*กฎระเบียบที่ตราขึ้นใช้บังคับ
*oldest* (adj ) เก่าที่สุด, แก่ที่สุด
*tonewashed {adj}; mit Steinen ausgewaschen [textil* (adj) (เสื้อผ้า โดยเฉพาะ jeans) ที่ซักด้วยการใช้หินก้อนเล็กขัดถู ให้ดูว่าเก่าและซีดลงจากเดิม
See also: R. stone wash
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
a stone's throw from (idiom ) ไม่ไกล, ระยะใกล้ๆ, ระยะทางที่ก้อนหินขว้างไปได้
a world firstครั้งแรกในโลก
abstact (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) บทคัดย่อ
abstract of titleสารบัญจดทะเบียนและนิติกรรม (ศัพท์กฎหมายที่ดิน)
acoustic trademark (n ) เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรูปของเสียง (เช่นเสียงรถไอศรีมวอลล์)
administration [administration ] administration
Administrative Organization of the State (uniq) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
administratrixผู้ดูแลมรดก (หญิง)
adsthai[แอดส์-ไทย] (n ) มาจากคำ 2 คำผสมกัน ads มาจาก ADvertiSing หมายถึง โฆษณา, สิ่งโฆษณา thai มาจาก Thailand หมายถึง ประเทศไทย รวมความแล้ว adsthai หมายถึง ผู้โฆษณาสินค้าหรือสื่อโฆษณาในประเทศไทย สามารถเข้าไปโฆษณาสินค้ากันได้ที่ http://www.adsthai.net
See also: R. adsthai
adventist (n ) ผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (เพื่อรับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้ใน พระธรรมยอห์น 14:1-3 ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
Image:
aerialistนักเหินหาว, นักกายกรรมเหินหาว
against all odds (phrase) เป็นไปได้ยาก, เป็นไปได้น้อยมาก
against the backdrops ofสภาพทัวๆไป
anachronistic (adj ) ซึ่งไม่เข้ากับยุคสมัย
anthropological linguisticsภาษาศาสตร์มนุษยวิทยา
anti-trust laws (n) กฎหมายต่อต้านการทุ่มตลาด
anti-trust laws (n ) กฎหมายการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
antidisestablishmentarianism[แอนตี้ดิสเอสตาบลิชเมนทาเรียนิซึ่ม] (n ) กลุ่มต่อการการไม่สนับสรุนการก่อตั้งลัทธิ
Antineoplastic Drugsยับยั้งหรือป้องกันการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเนื้องอกหรือเซลล์มะเร็ง
antitheist (n) ผู้ต่อต้านลัทธิเทวนิยม
antitheistic (adj) ที่เป็นการเปรียบเทียบ, ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้าน/ การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายตรงข้าม
apostate (adj ) ธรรมจาคะ
apostate (adj ) ศรัทธจาคะ
Apostle (n ) อัครทูตในศาสนาคริสต์ มีอยู่ทั้งหมด 12 คน
approach strategy (adj) กลยุทธ์เชิงรุก
archaeologist (n ) นักโบราณคดี
ASEAN meeting to focus on economy Delegates attending the Association of Southeast (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o)
Assistant Sub-district Headmanกำนัน
asTalking via the phone (pron. )
astigmatismสายตาเอียง สาเหตุใหญ่เกิดจากกระจกตาที่มีความโค้งไม่เท่ากันในแต่ละแกน
astm (n ) สมาคมอเมริกันเพื่อการทดสอบวัสดุ
astrolabeนาฬิกาดาว
astrophysics (n ) ดาราฟิสิกส์
astroturf (n ) หญ้าเทียม
at bestอย่างดีที่สุด, ภายใต้เงื่อนไข (สภาวการณ์) ที่ดีที่สุด, ถ้ามองในแง่ดีที่สุด
at the earliest convenience (n phrase ) โดยเร็วที่สุด, ในทันทีที่สะดวก
atlanticist (n) ผู้นิยมแนวคิดที่สนับสนุนการให้ความร่วมมือกันในทางการเมือง, เศรษฐกิจ, และการทหาร ระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ
See also: R. Atlanticism
Automated Meteorological Data Acquisition System (jargon ) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาโดยอัตโนมัติ
babystemcell.cn[เบบี้สเตมเซลล์ ดอท ไชนีส] (n org) Thailand's first Cord Blood and Adult Stem Cell Banking Company. Support by NIA (www.nia.or.th)
See also: S. stemcellbaby, R. stemcell
Image:
ballistic (adj ) แบบทิ้งตัว, ทิ้งตัว
Ballistic missileขีปนาวุธทิ้งตัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ssstชชช... . ! Setup (2011)
Testทดสอบ Piranha 3DD (2012)
ISIST A Woman Is a Woman (1961)
And now ...Das ist Where Do We Go Now? (2011)
But since I can't, why don't we justแต่ในเมื่อฉันทำไม่ได้ New Haven Can Wait (2008)
Aaron rose is that artistแอรอน โรสคือศิลปินคนนั้นหรือ Pret-a-Poor-J (2008)
You are putting a great deal of faith in an operative who has failed us in the pastเจ้าจะศรัทธาในตัว สายลับที่ทำให้เราผิดหวัง ในครั้งก่อนอย่างนั้นรึ Cloak of Darkness (2008)
Now you fall, as all Jedi mustในที่สุดเจ้าก็แพ้ เหมือนกับเจไดทุกคน Cloak of Darkness (2008)
I know you did your bestข้ารู้ว่าเจ้าทำดีที่สุดแล้ว Cloak of Darkness (2008)
I'm not sure all is lostข้าไม่แน่ใจว่าทั้งหมดนี่จะสูญเปล่า Cloak of Darkness (2008)
A JEON Yun-su Film Look at the control of contrast Look at the control of contrastดูการไล่ระดับแสงเงาสิ Portrait of a Beauty (2008)
His techniques parallel that of a practiced artistเทคนิคของเขาราวกับจิตกรชั้นเอก Portrait of a Beauty (2008)
I cannot take your cup but I'm happy to forget the pastข้ามิอาจรับการขอขมาจากท่าน แต่ข้ายินดีที่จะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต Portrait of a Beauty (2008)
You shall all do your bestดังนั้นจงแสดงฝีมือให้เต็มที่ Portrait of a Beauty (2008)
I destroyed it with my lustหม่อมฉันพ่ายต่อราคะในจิตใจ Portrait of a Beauty (2008)
I have brought the ice for the feastข้านำน้ำแข็งมาใช้ในงานเลี้ยง Iljimae (2008)
The uprising in the year Ding Noan has long pastจากการจลาจลในอดีตที่ผ่านมา Iljimae (2008)
there was someone who willingly accompanied me on a questมีใครบางคนทุ่มเทกับการค้นหา Heartbreak Library (2008)
Love in the pastความรักในอดีต Heartbreak Library (2008)
Put her heads on first"โหดเหี้ยม The Eye (2008)
Keep your hands where we can see them. You are under arrestชูมือขึ้นให้เห็นได้ชัด คุณถูกจับแล้ว Death Race (2008)
I repeat: keep your hands where we can see them. You are under arrestขอย้ำ ชูมือขึ้นให้เห็นได้ชัด คุณถูกจับแล้ว Death Race (2008)
- I just-ฉันแค่.. Marley & Me (2008)
I justฉันแค่.. Marley & Me (2008)
This particular note from Mitchell's wallet might be of interestธนบัตรจากกระเป๋าเงิน ของมิทเชลใบนี้น่าสนใจมากครับ Quantum of Solace (2008)
I have a... a pestผมมีอะไรให้คุณดู.. Quantum of Solace (2008)
To kill him, you'll have to kill me firstจะฆ่าเขา ต้องข้ามศพข้าไปก่อน Three Kingdoms (2008)
We live by the great memories of our pastเราอยู่ได้เพราะชื่อเสียงในอดีต Three Kingdoms (2008)
On the battlefield where they were lostจากสนามรบที่ข้าทำมันสูญหาย Three Kingdoms (2008)
Tell the Prime Minister that I have recovered the long lost memories of the pastบอกท่านมหาเสนาว่า ข้าหาความรู้สึกที่ดีในอดีตพบแล้ว Three Kingdoms (2008)
I'm sorry, I justขอโทษ,ฉันแค่.. Nights in Rodanthe (2008)
# And it's coming fastเข้ามาอย่างรวดเร็ว High School Musical 3: Senior Year (2008)
# So let's make every second lastดังนั้น มาใช้ทุกๆวินาทีสุดท้าย High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Make it lastเป็นสิ่งสุดท้าย High School Musical 3: Senior Year (2008)
# Personal stylist agent and a publicistดีไซเนอร์ส่วนตัว เอเย่นต์ นักประชาสัมพันธ์ High School Musical 3: Senior Year (2008)
I justผมแค่... Eggtown (2008)
You're firstนายคนแรก Under & Out (2008)
Everything that's been lostทุกสิ่งที่ได้สูญเสียไป Under & Out (2008)
and then I'll give you the restแล้วฉันจะให้ที่เลือกอีกทีนึง Under & Out (2008)
You have a warrant out for your arrestนายมีหมายจับอยู่ Hell or High Water (2008)
Well, let's check the airlines, match her name againstดีเลย เช็คสายทุกการบินซิ มีชื่อเธอหรือเปล่า Eagles and Angels (2008)
To have you here, and hopefully, some of the restที่คุณอยู่ที่นี้ และคอยช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทุกๆ อย่าง Eagles and Angels (2008)
I will see to it that you spend the restผมจะพิจารณาให้คุณ Safe and Sound (2008)
Showing which Times of the Day are the busiestมันจะแสดงให้เห็นว่าเวลาไหนที่คนเข้าออกมากทึ่สุด The Price (2008)
To the ladies we loved and the ladies we lostแด่ผู้หญิงที่รักและผู้หญิงที่เสียไป Fast & Furious (2009)
I justฉัน... 500 Days of Summer (2009)
I justคือ... 500 Days of Summer (2009)
Ready for the bestReady for the best I Love You, Beth Cooper (2009)
Which is why I put in a requestซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันได้ขอ Chapter Three 'Building 26' (2009)
Almostได้รับรู้ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การงดออกเสียง[N] abstention, Ant. การออกเสียง, Thai definition: การไม่แสดงความเห็นตามสิทธิ
ฮอร์โมนเพศชาย[N] testosterone, Ant. ฮอร์โมนเพศหญิง, Example: ถ้าเทียบระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ฮอร์โมนเพศหญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ส่วนฮอร์โมนเพศชายเป็นฮอร์โมนเรื่องของความใคร่, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่สร้างขึ้นโดยต่อมไร้ท่อของร่างกายในเพศชาย
หลักพระพุทธศาสนา[N] Buddhist principles, Example: การบูชาปูชนียบุคคลนับว่าเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งตามหลักพระพุทธศาสนา, Thai definition: สาระสำคัญของศาสนาพุทธ
เจตนาบริสุทธิ์[N] honest intention, Syn. เจตนาดี, Ant. เจตนาร้าย, Example: การสร้างพระด้วยวัตถุประสงค์ดี เจตนาบริสุทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของอานิสงส์ทำให้เกิดผลอัศจรรย์แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
ที่พึ่งสุดท้าย[N] last resort, Ant. ที่พึ่งแรก, Example: เกษตรกรอยากจะมีธ.ก.ส. เป็นที่พึ่งสุดท้าย เพราะธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
สถาบันทางการเมือง[N] political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
หน่วยงานรัฐ[N] state agency, Syn. หน่วยงานราชการ, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว, Count unit: หน่วยงาน
ความเข้มแข็ง[N] strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
ความเด่นดัง[N] fame, See also: greatness, known, distinction, popularity, eminence, reputation, Syn. ความเด่น, ความดัง, Example: ดาราบางคนจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสเป็นแล้วออกข่าวเผยแพร่ค่อนข้างใหญ่โตก็มีจุดประสงค์เพื่อความเด่นดังของตนเอง
ค่าโทรศัพท์[N] telephone bill, See also: telephone charge, telephone statement, Example: ธนาคารให้บริการชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการและองค์การต่างๆ, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์
ภาษีศุลกากร[N] tariff, See also: customs duty, Thai definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้าและอากรขาออก
ภิกขุ[N] Buddhist monk, Syn. ภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, ภิกษุณี, Example: ศาลฎีกาตัดสินว่าผิดภิกขุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ, Count unit: รูป, Thai definition: ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกขุนี[N] female Buddhist monk, See also: Buddhist nun, Syn. ภิกษุณี, Ant. ภิกขุ, ภิกษุ, Count unit: รูป, Thai definition: หญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี)
ภิกษุสงฆ์[N] Buddhist monk, See also: monk, Syn. ภิกขุ, พระสงฆ์, ภิกษุ, พระภิกษุ, Ant. ภิกขุนี, Example: เขาพบว่าชีวิตแห่งการครองตนเป็นภิกษุสงฆ์นั้นได้รับความสงบอย่างยิ่ง, Count unit: รูป, Thai definition: พระผู้ชายในพระพุทธศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินท์[V] destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ[N] act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ภูต[N] spirit, See also: ghost, demon, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, ปิศาจ, ภูตผีปีศาจ, Example: มีคนเคยได้ยินเสียงกึกก้อง เหมือนเสียงร้องของภูตถูกกังขังให้หิวโหย ณ ท้องทะเลแห่งนี้, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: ผีชนิดหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูตบดี[N] Siva, See also: king of ghosts, Syn. พระศิวะ, เจ้าแห่งผี, เจ้าแห่งสรรพสัตว์, Notes: (สันสกฤต)
ภูตผีปิศาจ[N] ghost, See also: spirit, demon, jinn, jinni, genie, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, Example: ในปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนยังมีความเชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว
คำตักเตือน[N] warning word, See also: caution, instruction, Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน, Example: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย, Thai definition: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
คำวิงวอน[N] request, See also: appeal, desire, Syn. คำขอร้อง, คำร่ำร้อง, Example: การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รับรู้ถึงการสูญเสียและความโหดร้ายแห่งสงครามผ่านคำวิงวอนอันเจ็บปวดของผู้เขียน
งบประมาณแผ่นดิน[N] annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
งานสอน[N] teaching task, See also: instructional job/work, Syn. งานสอนหนังสือ, Example: เมื่อถึงวันหยุดหรือว่างจากงานสอนอาจารย์มักเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
จัดเก็บ[V] store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
จัดจำหน่าย[V] distribute, See also: sell, dispense, Syn. จำหน่าย, ขาย, Example: ยาไวอกราเป็นยาที่องค์การเภสัชกรรมจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: จัดการเรื่องจำหน่าย
จัดระเบียบ[V] organize, See also: arrange, systematize, Example: ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดระเบียบดูแลแรงงานอพยพทำให้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง, Thai definition: จัดการให้เป็นระเบียบ
จับจ้อง[V] watch, See also: gaze, stare, Syn. จ้อง, Example: สายตาทุกคู่หันมาจับจ้องเขามีแววสงสัยเหมือนอย่างอยากรู้เรื่องที่เขากำลังพูดอยู่
จุดดี[N] good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
ชาติปางก่อน[N] past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai definition: ชาติที่แล้ว
ชาวชนบท[N] rustic, See also: rural people, countryman, Syn. คนต่างจังหวัด, คนบ้านนอก, Ant. ชาวกรุง, คนเมือง, คนกรุง, Example: ชาวชนบทยังนิยมยาและการรักษาพยาบาลแบบโบราณในขณะที่ชาวเมืองสนใจการรักษาพยาบาลสมัยใหม่
ซื่อบื้อ[V] be stupid, See also: be absurd, be inane, be foolish, be senseless, be dull, Syn. บื้อ, ทึ่ม, โง่, Example: ผู้หญิงที่ไหนจะมาชอบเขาซื่อบื้อออกยังงี้
ดัดแปลงแก้ไข[V] adapt, See also: adjust, modify, Syn. ดัดแปลง, Example: ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก, Thai definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
ดำรงตำแหน่ง[V] take a position of, See also: take up, take a post of, Example: ผมได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก, Thai definition: ทำหน้าที่เป็น, ได้รับหน้าที่เป็น
ดุ๊กดิ๊ก[ADV] ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
ดุเดือดเลือดพล่าน[ADV] furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
ดูแลเอาใจใส่[V] take care of, See also: look after, nurture, raise, sustain, bring up, foster, Syn. เอาใจใส่ดูแล, Example: ลูกน้อยใจที่แม่ไม่ดูแลเอาใจใส่
ตกกระไดพลอยโจน[V] confess, See also: follow through after a false step, Example: เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ, Thai definition: จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
ตัดไม้ทำลายป่า[V] deforest, Example: ชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าในเขตต้นน้ำลำธารเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย
ตัวถ่วง[N] hindrance, See also: barrier, obstruction, impediment, Syn. ตัวถ่วงความเจริญ, Example: ตัวถ่วงสำคัญในการสร้างสันติภาพในตะวันออกกลางก็คือผู้นำสหรัฐอเมริกา
คนเขียน[N] author, See also: writer, playwright, poet, essayist, novelist, Syn. ผู้เขียน, นักเขียน, ผู้แต่ง, Example: คนเขียนบทกวีเรื่องฤดูกาลได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์หนึ่งของสังคมในช่วงนั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แต่งหนังสือ
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์[N] department store, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้, Count unit: แห่ง
ต้นเดือน[N] beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
ตั้งคำถาม[V] pose a question, See also: ask a question, Syn. เสนอคำถาม, ถาม, ซักถาม, Example: นักศึกษาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจไว้หลายประเด็นในการสัมนา
ตั้งเนื้อตั้งตัว[V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งมาตรฐาน[V] set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai definition: กำหนดมาตรฐาน
ตีค่า[V] appraise, See also: estimate, asses (a price), evaluate, Syn. ให้ค่า, Example: สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่อาจตีค่าเป็นเงินทองได้
ตีตื้น[V] improve, See also: get better, regain (e.g. ability, status), Example: คะแนนนิยมของฝ่ายค้านเริ่มตีตื้นขึ้นมาตามลำดับ, Thai definition: ค่อยดีขึ้น (ใช้ในลักษณะเช่นการแข่งขันที่ตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบแล้วกลับฟื้นตัวขึ้น)
ถ่อมตน[V] be modest, See also: be humble, act modestly, act humbly, Syn. ถ่อมตัว, อ่อนน้อมถ่อมตัว, นอบน้อมถ่อมตน, Example: หลวงพ่อท่านปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย รักสันโดษ ชอบถ่อมตนและเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
ถั่งโถม[V] strike, See also: hit, Syn. ถาโถม, Example: คลื่นใหญ่ยังคงถั่งโถมเข้ากราบเรือเป็นระยะ, Thai definition: ถลาเข้าใส่, พุ่งเข้าใส่
ทรงสภาพ[V] be in a state of, See also: be in a good condition of, Syn. คงสภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded   FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly   FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอสตัน วิลล่า[TM] (Aēstan Willā) EN: Aston villa   FR: Aston Villa [m]
แอสทาทีน[n.] (aētthāthīn = aēsthāthīn) EN: astatine   FR: astate [m]
อัฟกานิสถาน[n. prop.] (Afkānisathān = Apfakānisáthān) EN: Afghanistan   FR: Afghanistan [m]
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฟาสท์ฟูด[n.] (āhān fāstfūt) EN: fast food   FR: fast-food [m]
อาหารจานด่วน[n. exp.] (āhān jān duan) EN: fast food   
อาหารไม่ย่อย[n.] (āhān mai yøi) EN: indigestion   FR: indigestion [f]
อาหารมื้อเช้า [n.] (āhān meū chāo) EN: breakfast   FR: petit-déjeuner [m]
อาหารมื้อสุดท้าย[n. prop.] (Āhān Meū Sutthāi) EN: The Last Supper   FR: Cène [f]
อาหารพร้อมแล้ว[n. exp.] (āhān phrøm laēo) FR: le repas est servi ; le repas est prêt
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
ไอ[n.] (ai) EN: gas ; vapour; steam   FR: vapeur [f]
อ้าย[adj.] (āi) EN: first ; initial   FR: premier
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
ไอน้ำ[n. exp.] (ainām) EN: steam ; vapour   FR: vapeur (d'eau) [f]
ไอน์สไตเนียม[n.] (aisatainīem) EN: einsteinium   FR: einsteinium [m]
ไอเสีย[n. exp.] (aisīa) EN: exhaust gas   FR: gaz d'échappement [m]
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาแจ็กซ์[TM] (Ājaek) EN: Ajax   FR: Ajax (Amsterdam) [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
อาจารย์ผู้บรรยาย[n. exp.] (ājān phūbānyāi) EN: lecturer ; instructor   
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ST    S EY1 N T
ST    S T R IY1 T
STA    EH1 S T IY1 EY1
STU    S T UW1
OST    OW1 S T
STY    S T AY1
STA    S T AH1
EST    AH0 S T EY1 T
AST    AE1 S T
FUST    F AH1 S T
FIST    F IH1 S T
ASTA    AA1 S T AH0
HOST    HH OW1 S T
GIST    JH IH1 S T
BEST    B EH1 S T
DEST    D EH1 S T
GUST    G AH1 S T
ISTY    AY1 EH1 S T IY1 W AY1
JUST    JH AH0 S T
CAST    K AE1 S T
JUST    JH AH1 S T
KIST    K IH1 S T
LAST    L AE1 S
FAST    F AE1 S T
KAST    K AE1 S T
BOST    B AA1 S T
JEST    JH EH1 S T
MEST    M EH1 S T
MAST    M AE1 S T
LOST    L AO1 S T
MIST    M IH1 S T
HAST    HH AE1 S T
COST    K AA1 S T
BUST    B AH1 S T
ESTA    EH1 S T AH0
ESTE    EH1 S T
LAST    L AO1 S T
GEST    JH EH1 S T
LIST    L IH1 S T
CIST    S IH1 S T
ESTY    EH1 S T IY0
KOST    K AA1 S T
LUST    L AH1 S T
AUST    AO1 S T
LEST    L EH1 S T
ISTY    IH1 S T IY0
HUST    HH AH1 S T
LAST    L AE1 S T
GAST    G AE1 S T
EAST    IY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
St    (n) (s ei1 n t)
BST    (n) (b ii2 e2 s t ii1)
STD    (n) (e2 s t ii2 d ii1)
Sta    (n) (s t ei1 sh @ n)
sty    (n) (s t ai1)
Host    (n) (h ou1 s t)
Inst    (n) (i1 n s t)
Stan    (n) (s t a1 n)
Sten    (n) (s t e1 n)
Styx    (n) (s t i1 k s)
asst    (n) (@1 s i1 s t @ n t)
bast    (n) (b a1 s t)
best    (v) (b e s t)
bust    (v) (b uh1 s t)
cast    (v) (k aa1 s t)
cost    (v) (k o1 s t)
cyst    (n) (s i1 s t)
dost    (v) (d uh s t)
dust    (v) (d uh1 s t)
east    (n) (ii1 s t)
fast    (v) (f aa1 s t)
fist    (n) (f i1 s t)
gist    (n) (jh i1 s t)
gust    (n) (g uh1 s t)
hast    (v) (h a s t)
host    (v) (h ou1 s t)
jest    (v) (jh e1 s t)
just    (j) (jh uh1 s t)
last    (v) (l aa1 s t)
lest    (cc) (l e s t)
list    (v) (l i1 s t)
lost    (v) (l o1 s t)
lust    (v) (l uh1 s t)
mast    (n) (m aa1 s t)
mist    (v) (m i1 s t)
most    (n) (m ou1 s t)
must    (v) (m uh s t)
nest    (v) (n e1 s t)
oast    (n) (ou1 s t)
oust    (v) (au1 s t)
past    (v) (p aa s t)
pest    (n) (p e1 s t)
post    (v) (p ou1 s t)
rest    (v) (r e1 s t)
rust    (v) (r uh1 s t)
stab    (v) (s t a1 b)
stag    (n) (s t a1 g)
star    (v) (s t aa1 r)
stay    (v) (s t ei1)
stem    (v) (s t e1 m)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
最新[さいしん, saishin] Thai: ล่าสุด English: latest
頼む[たのむ, tanomu] Thai: ขอร้อง English: to request
促す[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest
居る[おる, oru] Thai: มี English: to exist
乞う[こう, kou] Thai: ร้องขอ English: to request
突く[つく, tsuku] Thai: แทง English: to thrust
勝利[しょうり, shouri] Thai: มีชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้าม English: conquest
無くなる[なくなる, nakunaru] Thai: สูญหาย English: to get lost
がんばる[がんばる, ganbaru] Thai: พยายามอย่างเต็มที่ English: to try one's best
がんばる[がんばる, ganbaru] Thai: ยืนยัน English: to persist
頑張る[がんばる, ganbaru] Thai: พยายาม English: to persist
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
試す[ためす, tamesu] Thai: ทดสอบ English: to test
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระที่มีสมณศักดิ์สูง English: virtuous priest
高僧[こうそう, kousou] Thai: พระชั้นสูง English: high priest
第一[だいいち, daiichi] Thai: อันดับหนึ่ง English: first
捩る[よじる, yojiru] Thai: บิด English: to twist
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พระคุณเจ้า English: virtuous priest
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พระ English: priest
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: ปรับให้เข้าที่ English: to adjust
八月[はちがつ, hachigatsu] Thai: เดือนสิงหาคม English: August
任す[まかす, makasu] Thai: มอบหมาย English: to entrust
願う[ねがう, negau] Thai: ขอร้อง English: to request
捕まえる[つかまえる, tsukamaeru] Thai: จับกุม English: to arrest
要旨[ようし, youshi] Thai: บทคัดย่อ English: gist
試みる[こころみる, kokoromiru] Thai: ทดสอบ English: to test
闘う[たたかう, tatakau] Thai: แข่งขันชิงตำแหน่ง English: to engage in contest
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast
抑える[おさえる, osaeru] Thai: จับตัวไว้ให้อยู่ English: to arrest
[きゃく, kyaku] Thai: แขก(ผู้มาเยือน) English: guest

German-Thai: Longdo Dictionary
Angst(n) |die, pl. Ängste| ความกลัว
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสิงหาคม
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Dienstag(n) |der| วันอังคาร
Donnerstag(n) |der| วันพฤหัส
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er sagt daß es dunkel ist.เขากล่าวว่ามันมืดแล้ว He says that it is dark.
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
Kunst(n) |die| ศิลปะ
Minister(n) |der, pl. Minister| รัฐมนตรี
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Osten(n) |der, nur Sing.| ทิศตะวันออก
Samstag(n) |der| วันเสาร์
Stück(n) |das, pl. Stücke| ชิ้น, ก้อน
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ
Staaten(n) |pl.|, See also: der Staat
Stadt(n) |die, Städte| เมือง
Stelle(n) |die, pl. Stellen| ตำแหน่ง
Stelle(n) |die, pl. Stellen| สถานการณ์
Stellen(n) |pl.|, See also: die Stelle
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| เสียงคนพูด, See also: der Schall, das Geräusch
Stimme(n) |die, pl. Stimmen| คะแนนเสียง
Stimmen(n) |pl.|, See also: die Stimme
Straße(n) |die, pl. Straßen| ถนน, See also: die Gasse
Streit(n) |der, nur Sing.| การทะเลาะเบาะแว้ง
Student(n) |der, pl. Studenten| นักศึกษา, See also: die Studentin/nen
Studenten(n) |pl.|, See also: der Student
Stunde(n) |die, pl. Stunden| ชั่วโมง
Stunden(n) |pl.|, See also: die Stunde
Stuttgartเมืองชตุ้ดการ์ท ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Stuttgarter(n) |der, pl. Stuttgarter|, See also: ชาวเมือง Stuttgart
System(n) |das, pl. Systeme| ระบบ
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
Westen(n) |der, nur Sg.| ทิศตะวันตก, See also: West
Wie machst du das?คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร
bestehenยืนยัน, ยืนกราน | bestand, bestanden |
bestดีที่สุด, -ที่สุด
einstครั้งหนึ่งในอดีต หรือ เมื่อก่อนนี้ (โดยมากใช้ในภาษาเขียน) เช่น Stavenger ist, wo wir einst waren. สตาเวนเจอร์คือเมืองหนึ่งที่เราเคยไป, See also: S. früher
erstอันดับแรก, ที่หนึ่ง เช่น die erste Klasse ชั้นประถมหนึ่ง, das erste Kind ลูกคนแรก
erstเพิ่งจะ เช่น Ich bin erst gekommen. ผมเพิ่งมาถึง, erst letzte Woche เพิ่งจะอาทิตย์ที่แล้ว, See also: A. schon
für Ersteสำหรับตอนนี้
erstenอันดับแรก, See also: erst
erstmalsเป็นครั้งแรก เช่น Ich bin erstmals in diesem Restaurant. ผมมาที่ร้านอาหารนี้เป็นครั้งแรก, See also: S. zum ersten Mal

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fehlst (n vi vt) fehlst
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
Wohin am Samstag? Natürlich zur Fortuna!Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli. Zwei bundesligaschwangere Namen treffen in der Regionalliga aufeinander!
*eitragen; beisteuern; spenden | beitragend; beiste*ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ออกเงิน
*estatten; zulassen; bewilligen | gestattend; zulas* (vi) อนุญาต
*raktikum {n} | Praktikum {n} in der Industrie; Ind*การฝึกงาน
*reundlich {adj} | freundlicher | am freundlichsten* (adj) เป็นมิตร
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
*topfleber {f}; Gänsestopfleber {f}; Entenstopfleb*fatty liver
Achterstag {n} [naut.] (vt) กลับบ้าน
See also: S. go home,
Aufrüstung {f} (n) การติดอาวุธ การใช้อาวุธที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมหรือใหม่กว่าเดิม
Ausnahmezustand {m} | Ausnahmezustände {pl} (n ) สถานการณ์ฉุกเฉิน
bedrohend {adj} | bedrohlicher | am bedrohlichsten (vt ) 1.คุกคาม / ขู่ 2.เป็นอันตรายต่อ / ภัยต่อ
Darmstadt (uniq ) ดาร์มชตัดท์
Delicious Flat Chest (n vi vt name ) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
See also: S. dfc,DFC,
der Bundesminister, - (n ) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
die Zustimmung, -en (n ) เสียงสนับสนุน/ความเห็นพ้องต้องกัน
Dienstleistung (n) การบริการ การให้บริการ
See also: S. Service,
Du fehlst mir sehr.คิดถึงตลอด
Du fehlst mir sehr.คิดถึง
Elastizitätsmodul {n} (n ) อตราการยืดหรือหดของวัตถุเมื่อได้รับการบีบหรือดึง
See also: S. E-Modul {n},
estoppel (n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก
estrich (n) ผิวซีเมนตขัดหยาบ
etwas steht vor der Tür (phrase) บางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นหรือเริ่มเร็วๆนี้
GPS : Globales Positionsbestimmungssystemเครื่องมือบอกพิกัด
kostenlos (adj ) ให้เปล่า
Kybernetik {f}; Regelungstechnik {f} (n) วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อ ควบคุมสัตว์เเล้วเครื่งจักร
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา
Messstab {m}งี่เง่า เต่าตุ่น
Montagewerkstatt {f}; Montagehalle {f}ร้านค้าที่ร่วมรายการ
Obst (n ) ผลไม้
panzerfaust (n ) บาซูก้า
philharmonic orchestra (n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้ (ในสมัยก่อนหมายถึงวงดนตรีที่นักดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีโดยไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทน แต่ในปัจจุบันความหมายได้กลายเป็นความหมายเดียวกับ symphony orchestra โดยนักดนตรีในวง philharmonic orchestra ได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนประจำจากวง)
See also: S. symphony orchestra, R. chamber orchestra
quasistable (adj) ซึ่งมีความมั่นคงที่ไม่แน่นอน ,เกี่ยวกับภาวะหรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลายในที่สุดแต่มีเสถียรภาพพอควร เนื่องจากการปลี่ยรแปลงนั้นเป็นไปอย่างช้าๆ
See also: S. metastable,
Reichstag (n ) รัฐสภาเยอรมัน
Ruhestrom {m} [electr.] (n ) กระแสสงบ
Stadion (n das ) สนามกีฬา
Stammesgeschichte {f} | Stammesgeschichten {pl} (adj ) ระบบเชื้อชาติ
Stelle {f}; Ziffer {f}ziffer
Stern,-e (n) ดาว, ดารา
stiegราคาสูงขึ้น
Stirn {f}หน้าผาก
Stolz {m} (n adj ) n. ความภูมิใจ ความหยิ่งยโส adj. ภูมิใจใน (บางสิ่ง บางคน) ich bin stolz auf dich = ฉันภูมิใจในตัวคุณ
Strafregister {n} (n) บันทึกอาชญากรรม
Straßenrand {m}kerbsides
Urknall {m} [astron.] (n ) ระเบิดตูมตาม 555+
See also: S. ไม่รู้หวะ!!!,
verabscheuen; hassen | verabscheuend; hassend | verabscheut; gehasst | verabscheut | (vi ) เกลียดมาก ไม่ชอบมาก
Wiedereinsetzung {f} in den vorigen Standrestitutio in integrum
Zerstörer (n ) (Der) ผู้ทำลาย , เรือพิฆาต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bast {m}bast [Add to Longdo]
erstforemost [Add to Longdo]
sonstelse [Add to Longdo]
Tischspruch {m}toast [Add to Longdo]
Abfrage {f}request [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}approval test; proof test [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}specification test [Add to Longdo]
Abnahmeprüfung {f}; Übernahmeprüfung {f}acceptance test [Add to Longdo]
Abolitionist {m}abolitionist [Add to Longdo]
Abrieb {m}dust [Add to Longdo]
Abschreiber {m}copyist [Add to Longdo]
Abschreibungsliste {f}amortization list [Add to Longdo]
Abschreibungsprognose {f}amortization forecast [Add to Longdo]
Absolutist {m}absolutist [Add to Longdo]
Abstandprüfung {f}bias test [Add to Longdo]
Abstinenztheorie des Zinses [fin.]abstinence theory of interest; agio theory of interest [Add to Longdo]
Abstoß {f}disgust [Add to Longdo]
Abstrahlen {n} (mit Sand usw.)blast [Add to Longdo]
Abtreiber {m}abortionist [Add to Longdo]
Abtreibungsgegner {m}; Abtreibungsgegnerin {f}anti-abortionist [Add to Longdo]
Abtrieb {m} [mot.]downthrust [Add to Longdo]
Abzapfwechsler {m} unter Laston-load tap-changer [Add to Longdo]
Adressliste {f}address list [Add to Longdo]
Änderungsanforderung {f}change request [Add to Longdo]
Agronom {m}; Agronomin {f}; Diplomlandwirt {m} [agro.]agronomist [Add to Longdo]
Akrobat {m}equilibrist [Add to Longdo]
Akteur {m}; Akteurin {f}participant; protagonist [Add to Longdo]
Alarmliste {f}alarm list [Add to Longdo]
Alkoholtest {m}breath test; breathalyzer test [Add to Longdo]
Allgemeinwohl {n}general public interest [Add to Longdo]
Alpinist {m}alpinist [Add to Longdo]
Alternativprognose {f}alternative forecast [Add to Longdo]
Altruist {m}altruist [Add to Longdo]
Amethyst {m} [min.]amethyst [Add to Longdo]
Analytiker {m}; Analyst {m}analyst [Add to Longdo]
Analytiker {m}; Organisator {m}; Problemanalytiker {m}analyst [Add to Longdo]
Anatom {n}anatomist [Add to Longdo]
Anbieter {m}host [Add to Longdo]
Anfrage {f}query; request [Add to Longdo]
Anglist {m}; Anglistin {f}English specialist; Anglicist [Add to Longdo]
Angstgefühl {n}; Gefühl der Angstsensation of fear [Add to Longdo]
Anhänger {m}collectivist [Add to Longdo]
Anlagefonds {m}; offener Investmentfonds [fin.]mutual fund; unit trust [Add to Longdo]
Anlagekosten {pl}initial cost [Add to Longdo]
Anrufanforderung {f}attention request [Add to Longdo]
Anschaffungskosten {pl}asset cost [Add to Longdo]
Anschaffungskosten {pl}prime cost [Add to Longdo]
Anschaffungskosten {pl}; Abschlusskosten {pl}; Akquisitionskosten {pl}acquisition cost [Add to Longdo]
Anschaffungskosten {pl}; Primärkosten {pl}aboriginal cost [Add to Longdo]
auf Tageswerte umgerechnete Anschaffungskostenadjusted historical cost [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
attention c'est chaud!(parlé) ระวัง ร้อนนะครับ!
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
c'est monnaie courante(phrase) สกุลเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
constitutionnellement(adv) ตามรัฐธรรมนูญ (เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสที่มีจำนวนพยัญชนะและสระในหนึ่งคำมากที่สุด)
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: Related: entrée
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด
circonstance(n) |f| เหตุการณ์, โอกาส
industrie du cuir(n) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
linguistique(n adj) ภาษาศาสตร์, เกี่ยวกับภาษา, เกี่ยวกับการศึกษาภาษา, See also: R. langue, langage, science du langage

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cystein {n} [biochem.] (n slang) โปรตีนชนิดหนึ่ง
distinguer (vt) (percevoir) distinguer qn dans la foule (différencier) ou (honorer qn par qc)
ostentatious (adj) เด่น
se distinguer (vi) แตกต่างกัน
See also: S. être différent ,
Sir Jean-Baptisteเซอร์ชอง-บัปติสต์
Stützstelle {f}สวัสดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蠔油(oK)[ハオユー, haoyu-] (n) (obsc) (uk) (See オイスターソース) oyster sauce (chi [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
1982年憲法[せんきゅうひゃくはちじゅうにねんけんぽう, senkyuuhyakuhachijuuninenkenpou] (n) Constitution Act, 1982 (part of the Canadian Constitution) [Add to Longdo]
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
AV女優[エーヴイじょゆう, e-vui joyuu] (n) (See アダルトビデオ) female porn star [Add to Longdo]
A系;エー系[エーけい, e-kei] (n,adj-no) (abbr) (sl) (See 秋葉系) Akihabara style; nerdy [Add to Longdo]
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
BC;B.C.[ビーシー, bi-shi-] (n) BC (before Christ) [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一下[yī xià, style="font-size:smaller">ㄧ ㄒㄧㄚˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/下">下] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [Add to Longdo]
一不做,二不休[yī bù zuò, style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/不">不style='color: black' HREF="search/做">做style='color: black' HREF="search/,">,style='color: black' HREF="search/二">二style='color: black' HREF="search/不">不style='color: black' HREF="search/休">休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound [Add to Longdo]
一世[yī shì, style="font-size:smaller">ㄧ ㄕˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/世">世] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一丘之貉[yī qiū zhī háo, style="font-size:smaller">ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/丘">丘style='color: black' HREF="search/之">之style='color: black' HREF="search/貉">貉] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other. [Add to Longdo]
一串[yī chuàn, style="font-size:smaller">ㄧ ㄔㄨㄢˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/串">串] strand [Add to Longdo]
一九四九年[yī jiǔ sì jiǔ nián, style="font-size:smaller">ㄧ ㄐㄧㄡˇ ㄙˋ ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄢˊ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/九">九style='color: black' HREF="search/四">四style='color: black' HREF="search/九">九style='color: black' HREF="search/年">年] the year 1949 (Communist revolution) [Add to Longdo]
一二八事变[yī èr bā shì biàn, style="font-size:smaller">ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/二">二style='color: black' HREF="search/八">八style='color: black' HREF="search/事">事style='color: black' HREF="search/变">变 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/二">二style='color: black' HREF="search/八">八style='color: black' HREF="search/事">事style='color: black' HREF="search/變">變] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一五一十[yī wǔ yī shí, style="font-size:smaller">ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/五">五style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/十">十] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一个劲[yī gè jìn, style="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/个">个style='color: black' HREF="search/劲">劲 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/個">個style='color: black' HREF="search/勁">勁] continuously; persistently; incessantly [Add to Longdo]
一个劲儿[yī gè jìn r, style="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄖ˙, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/个">个style='color: black' HREF="search/劲">劲style='color: black' HREF="search/儿">儿 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/個">個style='color: black' HREF="search/勁">勁style='color: black' HREF="search/兒">兒] erhua variant of 一個勁|一个劲, persistently; continuing [Add to Longdo]
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, style="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/个">个style='color: black' HREF="search/幽">幽style='color: black' HREF="search/灵">灵style='color: black' HREF="search/在">在style='color: black' HREF="search/欧">欧style='color: black' HREF="search/洲">洲style='color: black' HREF="search/游">游style='color: black' HREF="search/荡">荡 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/個">個style='color: black' HREF="search/幽">幽style='color: black' HREF="search/靈">靈style='color: black' HREF="search/在">在style='color: black' HREF="search/歐">歐style='color: black' HREF="search/洲">洲style='color: black' HREF="search/遊">遊style='color: black' HREF="search/蕩">蕩] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
一元论[yī yuán lùn, style="font-size:smaller">ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/元">元style='color: black' HREF="search/论">论 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/元">元style='color: black' HREF="search/論">論] monism, belief that the universe is made of a single substance [Add to Longdo]
一向[yī xiàng, style="font-size:smaller">ㄧ ㄒㄧㄤˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/向">向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately [Add to Longdo]
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, style="font-size:smaller">ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/问">问style='color: black' HREF="search/三">三style='color: black' HREF="search/不">不style='color: black' HREF="search/知">知 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/問">問style='color: black' HREF="search/三">三style='color: black' HREF="search/不">不style='color: black' HREF="search/知">知] replying "I don't know" to every question [Add to Longdo]
一回生,二回熟[yī huí shēng, style="font-size:smaller">ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/回">回style='color: black' HREF="search/生">生style='color: black' HREF="search/,">,style='color: black' HREF="search/二">二style='color: black' HREF="search/回">回style='color: black' HREF="search/熟">熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一国两制[yī guó liǎng zhì, style="font-size:smaller">ㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄤˇ ㄓˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/国">国style='color: black' HREF="search/两">两style='color: black' HREF="search/制">制 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/國">國style='color: black' HREF="search/兩">兩style='color: black' HREF="search/制">制] one country, two systems (China-Hong Kong) [Add to Longdo]
一夜情[yī yè qíng, style="font-size:smaller">ㄧ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥˊ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/夜">夜style='color: black' HREF="search/情">情] one night stand [Add to Longdo]
一夜露水[yī yè lù shui, style="font-size:smaller">ㄧ ㄧㄝˋ ㄌㄨˋ ㄕㄨㄟ˙, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/夜">夜style='color: black' HREF="search/露">露style='color: black' HREF="search/水">水] one-night stand; ephemeral [Add to Longdo]
一大早[yī dà zǎo, style="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/大">大style='color: black' HREF="search/早">早] at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一大早儿[yī dà zǎo r, style="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/大">大style='color: black' HREF="search/早">早style='color: black' HREF="search/儿">儿 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/大">大style='color: black' HREF="search/早">早style='color: black' HREF="search/兒">兒] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning [Add to Longdo]
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, style="font-size:smaller">ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/夫">夫style='color: black' HREF="search/当">当style='color: black' HREF="search/关">关style='color: black' HREF="search/,">,style='color: black' HREF="search/万">万style='color: black' HREF="search/夫">夫style='color: black' HREF="search/莫">莫style='color: black' HREF="search/开">开 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/夫">夫style='color: black' HREF="search/當">當style='color: black' HREF="search/關">關style='color: black' HREF="search/,">,style='color: black' HREF="search/萬">萬style='color: black' HREF="search/夫">夫style='color: black' HREF="search/莫">莫style='color: black' HREF="search/開">開] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies [Add to Longdo]
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, style="font-size:smaller">ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/失">失style='color: black' HREF="search/足">足style='color: black' HREF="search/成">成style='color: black' HREF="search/千">千style='color: black' HREF="search/古">古style='color: black' HREF="search/恨">恨] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow. [Add to Longdo]
一如既往[yī rú jì wǎng, style="font-size:smaller">ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/如">如style='color: black' HREF="search/既">既style='color: black' HREF="search/往">往] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always [Add to Longdo]
一定要[yī dìng yào, style="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄧㄥˋ ㄧㄠˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/定">定style='color: black' HREF="search/要">要] must [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, style="font-size:smaller">ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/寸">寸style='color: black' HREF="search/光">光style='color: black' HREF="search/阴">阴style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/寸">寸style='color: black' HREF="search/金">金style='color: black' HREF="search/,">,style='color: black' HREF="search/寸">寸style='color: black' HREF="search/金">金style='color: black' HREF="search/难">难style='color: black' HREF="search/买">买style='color: black' HREF="search/寸">寸style='color: black' HREF="search/光">光style='color: black' HREF="search/阴">阴 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/寸">寸style='color: black' HREF="search/光">光style='color: black' HREF="search/陰">陰style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/寸">寸style='color: black' HREF="search/金">金style='color: black' HREF="search/,">,style='color: black' HREF="search/寸">寸style='color: black' HREF="search/金">金style='color: black' HREF="search/難">難style='color: black' HREF="search/買">買style='color: black' HREF="search/寸">寸style='color: black' HREF="search/光">光style='color: black' HREF="search/陰">陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
一带[yī dài, style="font-size:smaller">ㄧ ㄉㄞˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/带">带 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/帶">帶] region; district [Add to Longdo]
一径[yī jìng, style="font-size:smaller">ㄧ ㄐㄧㄥˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/径">径 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/徑">徑] straight; straighaway [Add to Longdo]
一意[yī yì, style="font-size:smaller">ㄧ ㄧˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/意">意] focus; with complete devotion; stubbornly [Add to Longdo]
一意孤行[yī yì gū xíng, style="font-size:smaller">ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/意">意style='color: black' HREF="search/孤">孤style='color: black' HREF="search/行">行] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic [Add to Longdo]
一手[yī shǒu, style="font-size:smaller">ㄧ ㄕㄡˇ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/手">手] a skill; mastery of a trade; by oneself; without outside help [Add to Longdo]
一把死拿[yī bǎ sǐ ná, style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄚˇ ㄙˇ ㄋㄚˊ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/把">把style='color: black' HREF="search/死">死style='color: black' HREF="search/拿">拿] stubborn; inflexible [Add to Longdo]
一拍即合[yī pāi jí hé, style="font-size:smaller">ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/拍">拍style='color: black' HREF="search/即">即style='color: black' HREF="search/合">合] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily [Add to Longdo]
一掷千金[yī zhì qiān jīn, style="font-size:smaller">ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/掷">掷style='color: black' HREF="search/千">千style='color: black' HREF="search/金">金 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/擲">擲style='color: black' HREF="search/千">千style='color: black' HREF="search/金">金] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]
一月[yī yuè, style="font-size:smaller">ㄧ ㄩㄝˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/月">月] first month; January [Add to Longdo]
一本正经[yī běn zhèng jīng, style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄣˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/本">本style='color: black' HREF="search/正">正style='color: black' HREF="search/经">经 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/本">本style='color: black' HREF="search/正">正style='color: black' HREF="search/經">經] in deadly earnest; deadpan [Add to Longdo]
一板一眼[yī bǎn yī yǎn, style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄢˇ ㄧ ㄧㄢˇ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/板">板style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/眼">眼] lit. one strong beat and one weak beats in a measure of music (two beats in the bar) (成语 saw); fig. follow a prescribed pattern to the letter; scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一板三眼[yī bǎn sān yǎn, style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄢˇ ㄙㄢ ㄧㄢˇ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/板">板style='color: black' HREF="search/三">三style='color: black' HREF="search/眼">眼] lit. one strong beat and three weak beats in a measure of music (four beats in the bar) (成语 saw); fig. scrupulous attention to detail [Add to Longdo]
一样[yī yàng, style="font-size:smaller">ㄧ ㄧㄤˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/样">样 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/樣">樣] same; like; equal to; the same as; just like [Add to Longdo]
一次[yī cì, style="font-size:smaller">ㄧ ㄘˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/次">次] first; first time; once; (math.) linear (of degree one) [Add to Longdo]
一次生,两次熟[yī cì shēng, style="font-size:smaller">ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/次">次style='color: black' HREF="search/生">生style='color: black' HREF="search/,">,style='color: black' HREF="search/两">两style='color: black' HREF="search/次">次style='color: black' HREF="search/熟">熟 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/次">次style='color: black' HREF="search/生">生style='color: black' HREF="search/,">,style='color: black' HREF="search/兩">兩style='color: black' HREF="search/次">次style='color: black' HREF="search/熟">熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste [Add to Longdo]
一步[yī bù, style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄨˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/步">步] (single) step [Add to Longdo]
一步一个脚印[yī bù yī gè jiǎo yìn, style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄨˋ ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄠˇ ˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/步">步style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/个">个style='color: black' HREF="search/脚">脚style='color: black' HREF="search/印">印 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/步">步style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/個">個style='color: black' HREF="search/腳">腳style='color: black' HREF="search/印">印] one step, one footprint (成语 saw); steady progress; reliable [Add to Longdo]
一步登天[yī bù dēng tiān, style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/步">步style='color: black' HREF="search/登">登style='color: black' HREF="search/天">天] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success [Add to Longdo]
一毛不拔[yī máo bù bá, style="font-size:smaller">ㄧ ㄇㄠˊ ㄅㄨˋ ㄅㄚˊ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/毛">毛style='color: black' HREF="search/不">不style='color: black' HREF="search/拔">拔] (saying) stingy; parsimonious [Add to Longdo]
一决雌雄[yī jué cí xióng, style="font-size:smaller">ㄧ ㄐㄩㄝˊ ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/决">决style='color: black' HREF="search/雌">雌style='color: black' HREF="search/雄">雄 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/決">決style='color: black' HREF="search/雌">雌style='color: black' HREF="search/雄">雄] to have a show-down; to fight for mastery; to compete for a championship [Add to Longdo]
一波三折[yī bō sān zhé, style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/波">波style='color: black' HREF="search/三">三style='color: black' HREF="search/折">折 / style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/波">波style='color: black' HREF="search/三">三style='color: black' HREF="search/摺">摺] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns [Add to Longdo]
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, style="font-size:smaller">ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/波">波style='color: black' HREF="search/未">未style='color: black' HREF="search/平">平style='color: black' HREF="search/,">,style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/波">波style='color: black' HREF="search/又">又style='color: black' HREF="search/起">起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another [Add to Longdo]
一直[yī zhí, style="font-size:smaller">ㄧ ㄓˊ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/直">直] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always [Add to Longdo]
一直往前[yī zhí wǎng qián, style="font-size:smaller">ㄧ ㄓˊ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/直">直style='color: black' HREF="search/往">往style='color: black' HREF="search/前">前] straight ahead [Add to Longdo]
一瞬[yī shùn, style="font-size:smaller">ㄧ ㄕㄨㄣˋ, style='color: black' HREF="search/一">一style='color: black' HREF="search/瞬">瞬] one instant; very short time; the twinkle of an eye [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アクセス系[アクセスけい, akusesu kei] access system [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register [Add to Longdo]
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance [Add to Longdo]
インスタンス化[インスタンスか, insutansu ka] instantiate [Add to Longdo]
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフラ[いんふら, infura] infrastructure [Add to Longdo]
インフラストラクチャ[いんふらすとらくちゃ, infurasutorakucha] infrastructure [Add to Longdo]
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
ウィンドウシステム[ういんどうしすてむ, uindoushisutemu] window system [Add to Longdo]
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
ウォッチャー[うおっちゃー, uoccha-] (industry) watcher, analyst [Add to Longdo]
エキスパートシステム[えきすぱーとしすてむ, ekisupa-toshisutemu] expert system [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
エラー状態リスト[エラーじょうたいリスト, era-joutai risuto] error state list [Add to Longdo]
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
エンドシステム[えんどしすてむ, endoshisutemu] end system [Add to Longdo]
オーバレイ構造[オーバレイこうぞう, o-barei kouzou] overlay structure [Add to Longdo]
オープンシステム[おーぷんしすてむ, o-punshisutemu] open system [Add to Longdo]
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
さお竹[さおだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] ein_Stueck [Add to Longdo]
一個[いっこ, ikko] -eins, ein_Stueck [Add to Longdo]
一切れ[ひときれ, hitokire] eine_Scheibe, ein_Stueck [Add to Longdo]
一刻[いっこく, ikkoku] -Moment, Augenblick, starrsinnig [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
一昨日[いっさくじつ, issakujitsu] vorgestern [Add to Longdo]
一段[いちだん, ichidan] eine_Stufe, erster_Grad [Add to Longdo]
一流[いちりゅう, ichiryuu] erstklassig [Add to Longdo]
一生懸命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] aeusserste_Anstrengung [Add to Longdo]
一番[いちばん, ichiban] der_erste, am_meisten [Add to Longdo]
一票[いっぴょう, ippyou] eine_Stimme [Add to Longdo]
一等[いっとう, ittou] erste_Klasse, erster_Grad [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] Uebereinstimmung [Add to Longdo]
一足[ひとあし, hitoashi] ein_Paar (Schuhe, Struempfe) [Add to Longdo]
一里塚[いちりづか, ichiriduka] Meilenstein [Add to Longdo]
[てい, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
七五三[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
七夕[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
[たけ, take] Statur, Groesse, Koerpergroesse [Add to Longdo]
三味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
三階[さんがい, sangai] 2.Stock [Add to Longdo]
上り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
上り坂[のぼりざか, noborizaka] Steigung, Anstieg [Add to Longdo]
上る[のぼる, noboru] steigen [Add to Longdo]
上ル[あがる, agaru] steigen [Add to Longdo]
上層[じょうそう, jousou] obere_Schicht, obere_Stockwerke [Add to Longdo]
上弦[じょうげん, jougen] das_erste_Mondviertel [Add to Longdo]
上旬[じょうじゅん, joujun] die_ersten_10_Tage_eines_Monats [Add to Longdo]
上昇[じょうしょう, joushou] Anstieg, aufsteigende_Tendenz [Add to Longdo]
上棟式[じょうとうしき, joutoushiki] Richtfest [Add to Longdo]
上演[じょうえん, jouen] Auffuehrung, Vorstellung, Spiel [Add to Longdo]
下りる[おりる, oriru] hinabsteigen, aussteigen [Add to Longdo]
下り坂[くだりざか, kudarizaka] Abstieg, Neigung, Verfall [Add to Longdo]
下山[げざん, gezan] Abstieg [Add to Longdo]
下田[しもだ, shimoda] Shimoda, (Stadt auf der Izu-Halbinsel) [Add to Longdo]
下町[したまち, shitamachi] Geschaefts-u.Vergnuegungsviertel, tiefergelegener_Stadtteil [Add to Longdo]
下車[げしゃ, gesha] das Aussteigen [Add to Longdo]
不信[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]
不動産[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]
不可侵[ふかしん, fukashin] Unantastbarkeit, Unverletzbarkeit, Unangreifbarkeit [Add to Longdo]
不変[ふへん, fuhen] Unveraenderlichkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ST
     Seagate Technology (HDD)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ST
     Security Target (CC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ST
     Shared Tree (PIM, SPT, CBT, Multicast)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ST
     Segment Table / Type
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ST
     Stuffing Table (DVB)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 St. [st]
   St.
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 little
 
 1. (-r, -st
 2. less veya lesser, least) küçük, ufak
 3. (kıs.)a, az, cüzi
 4. cici
 5. ehemmiyetsiz, değersiz, naçiz
 6. dar fikirli, geri
 7. az miktarda
 8. hemen hiç gibi
 9. az miktar
 10. ufak şey
 11. az zaman. Little Bear, Little Dipper Küçükayı takımyıldızı. little by little azar azar, yavaş yavaş, tedricen. little or nothing hiç denecek kadar az, hemen hemen hiç. little theater amatör tiyatro
 12. deneysel tiyatro. a little slam (briç) on üç elden ibaret bir oyunun on iki elini kazanma. in little minyatür halinde
 13. (kıs.)a olarak. make little of ehemmiyet vermemek
 14. pek az anlayabilmek. think little of kıymet vermemek, ehemmiyetsiz saymak
 15. tereddüt etmemek. Little did I think Aklımdan geçirmedim. Give me a little time.Bana biraz vakit verin. He did what little he could. Elinden geleni yaptı. He little knows... Bilmiyor ki... Wait a little. Biraz bekle. littleness küçüklük.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top