Search result for

๕ดิรൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ๕

(50 entries)
(2.2789 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -๕ดิรൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ๕-, *๕ดิรൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ๕*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ๕ดิรൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ๕ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: %fbi กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
FBI[N] สำนักงานสืบสวนของสหรัฐอเมริกา, See also: เอฟบีไอ (คำย่อของ FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fbiabbr.Federal Bureau of Investigation สำนักงานสอบสวนและสืบสวนของกรมตำรวจ (สหรัฐอเมริกา)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am Michel Stasiak, fbiผมชื่อไมเคิลสตาสซี่จากเอฟบีไอ Fast & Furious (2009)
- Drop your weapon - fbiทิ้งอาวุธ นี่ FBI Fast & Furious (2009)
Yeah, she's at fbiใช่ เธออยู่ที่ FBI Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Has been taken into custody By the FBIถูกควบคุมตัว โดย FBI The Performer (2009)
We know that they're monitoring the fbiเรารุ้ว่า พวกมันตามดู FBI A Matter of Life and Death (2010)
fbiFBI The Net (1995)
I remember standing there in this room and looking over on one side of the room and we had the CIA, NSA, DIA, FBIผมจำได้ว่ายืนอยู่ในห้องนั้น และมองไปฟากหนึ่งของห้อง ตรงนั้นมีซีไอเอ, เอ็นเอสเอ, ดีไอเอ, เอฟบีไอ The Corporation (2003)
Olivia Dunham, FBIโอลิเวีย ดันแฮม FBI The Arrival (2008)
Aaron hotchner, fbiแอรอน ฮอตช์เนอร์ FBI Paradise (2008)
Fbiเอฟบีไอ Paradise (2008)
Great.EIGENTUM DES FBI Pusher (1996)
What's wrong with you, Mr. Richter? In all your years with the FBI you have never encountered a demon?Was ist los mit Ihnen, Mr. Richter ...In all den Jahren beim FBI Double Vision (2002)
Sorry, Inspector, FBI has her now.Entschuldigung, Inspektor. Sie ist jetzt beim FBI Friendly Skies (2007)
The feds.Das FBI Legacy (2008)
Mr. Brunner,this is Janis Gold,FBIMr. Brunner, hier ist Janis Gold, FBI Day 7: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2009)
- FBI.- FBI Pilot (2009)
If the cops or press or FBI get wind that someone who may be James Knox surfaced,Wenn die Polizei oder das FBI Black Friday (2009)
FBI.FBI Tractor Man (2009)
Pardon me, miss, I'm a Federal Agent.Entschuldigen Sie, Miss. Ich bin vom FBI Merge with Caution (2010)
- This is FBI Agent- Das ist vom FBI Darkness and Light (2010)
- I got into the FBI.Ich bin jetzt beim FBI Blood of Redemption (2013)
West coast...FBI Kill the Messenger (2014)
Let's go!FBI Inside (2015)
_FBI Pilot (2015)
I think between the downloading of God and the flight in front of FBIIch glaube, zwischen dem Runterladen von Gott und der Flucht vorm FBI Hot Bot (2016)
I'm not a neo-Nazi, but I figured "German apple pancakes"... maybe they'd have these old things. So I started posting on there... and the next thing I know, I get this call from the FBI...[kam " früh Pfannkuchen vielleicht haben die so alte Sachen, also hab ich da was gepostet, und bevor ich mich versehe, kriege ich einen Anruf vom FBI The Confirmation (2016)
I am a special agent with the Federal Bureau of Investigation, a career I chose after medical school, which promised a chance to further my aim as a scientist and as a seeker of justice in a science-based world.Ich bin Special Agent des FBI, ein Beruf, für den ich mich nach dem Medizinstudium entschied, da ich gute Aussichten als Wissenschaftlerin hatte. Auf meiner Suche nach Gerechtigkeit in einer Welt der Wissenschaft. ERMITTLUNGSABTEILUNG FBI My Struggle II (2016)
If I do it right, you won't have to go up there at all.Wenn ich richtig liege, musst du gar nicht gehen. FBI Answer (2016)
When you know how to exploit a weakness, you can get a person to do almost anything you want.Wenn Sie wissen, wie man eine Schwäche ausnützt, schaffen Sie es, dass jemand fast alles tut, was Sie wollen. FBI Clear (2016)
Okay!FBI Soon (2016)
- The CIA or the FBI...- Der CIA oder das FBI Being There (1979)
fbifbi Hair (1979)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเขียวก้านตอง[n. exp.] (nok khīo kāntøng) EN: leafbird   
นกเขียวก้านตองเล็ก[n. exp.] (nok khīo kāntøng lek) EN: Lesser Green Leafbird   FR: Verdin barbe-bleue [m] ; Verdin à moustaches bleues [m] ; Verdin mineur [m]
นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง[n. exp.] (nok khīo kāntøng nāphāk sī thøng) EN: Golden-fronted Leafbird   FR: Verdin à front d'or [m]
นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า[n. exp.] (nok khīo kāntøng pīk sī fā) EN: Blue-winged Leafbird   FR: Verdin à tête jaune [m] ; Verdin à ailes bleues [m]
นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม[n. exp.] (nok khīo kāntøng thøng sī som) EN: Orange-bellied Leafbird   FR: Verdin de Hardwicke = Verdin de Hardwick [m] ; Chloropsis de Hardwick [m] ; Chloropsis hardwickei [m] ; Verdin à ventre orange [m]
นกเขียวก้านตองใหญ่[n. exp.] (nok khīo kāntøng yai) EN: Greater Green Leafbird   FR: Verdin de Sonnerat [m] ; Verdin majeur [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
FBI    (n) (e2 f b i ai1)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
r,Kopfbiss (n ) การที่ฟันบนล่างกระทบกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
Gメン[ジーメン, ji-men] (n) FBI agent (lit [Add to Longdo]
ジーメン[, ji-men] (n) G-man; FBI agent [Add to Longdo]
大頭[だいがしら, daigashira] (n) (1) (See 小頭) leader of a (large) group; (2) (See 大纛) large decorative black flagpole tassel made from tail hair (of a yak, horse, ox, etc.) or dyed hemp; (3) leader of a (large) group; (4) (uk) puffbird (any bird of family Bucconidae); (5) first makushita rikishi listed on the banzuke (sumo) [Add to Longdo]
木の葉鳥[このはどり;コノハドリ, konohadori ; konohadori] (n) (uk) leafbird; fairy bluebird [Add to Longdo]
連邦捜査局[れんぽうそうさきょく, renpousousakyoku] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联邦调查局[lián bāng diào chá jú, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, / 調] FBI (Federal Bureau of Investigation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 FBI
   n 1: a federal law enforcement agency that is the principal
      investigative arm of the Department of Justice [syn:
      {Federal Bureau of Investigation}, {FBI}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top