Search result for

ไว้

(100 entries)
(0.0512 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไว้-, *ไว้*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน (phrase ) short-term frustration for long-term gain

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไว้ [V] keep, See also: save, store, hold, Syn. เก็บ, วาง
ไว้ยศ [V] stand on one's dignity, See also: be stuck up, be pride oneself upon one's rank, be conceited, Syn. ถือตัว, ปั้นยศ, Example: เขาเป็นถึงพลเอกในกองทัพบกสหรัฐ แต่เขาไม่ไว้ยศอะไรเลย, Thai definition: ถือตัวว่ามียศ
ไว้ใจ [V] believe in, See also: have faith in, rely, trust, entrust, be convinced, Syn. เชื่อใจ, Ant. ระแวง, Example: โบราณสอนไว้ว่าอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขน, Thai definition: คิดว่ามีความซื่อตรงหรือความสามารถ
ไว้ตัว [ADJ] conceited, See also: self-important, arrogant, overbearing, haughty, proud, disdainful, scornful, Syn. ถือตัว, Example: เธอเป็นคนไว้ตัวมากและไม่ยอมสนิทกับใคร, Thai definition: สงวนฐานะของตนให้คงอยู่
ไว้ตัว [V] be conceited, See also: be haughty, be arrogant, think highly of oneself, be self-important, Syn. ถือตัว, Example: ลูกผู้หญิงจะต้องรู้จักไว้ตัวบ้าง ไม่ควรสนิทสนมกับคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้า, Thai definition: สงวนฐานะของตนให้คงอยู่
ไว้ตัว [V] be conceited, See also: be haughty, be arrogant, think highly of oneself, Syn. ถือตัว, Example: ลูกผู้หญิงจะต้องรู้จักไว้ตัวบ้าง ไม่ควรสนิทสนมกับคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้า, Thai definition: สงวนฐานะของตนให้คงอยู่
ไว้ท่า [V] be reserved, See also: quiet, shy, modest, Syn. ไว้ท่าที, Example: เขาก็ทำเป็นไว้ท่าไปอย่างนั้นจริงๆ แล้วไม่มีอะไร, Thai definition: สงวนท่าทีไว้ก่อน
ไว้ลาย [V] show one's mettle, See also: leave behind one's reputation, keep up one's reputation, Syn. ไว้ชื่อ, Example: เขาไว้ลายในการแข่งขันครั้งสุดท้ายของเขา, Thai definition: รักษาความกล้าหาญหรือความสามารถอันเป็นลักษณะพิเศษของตนฝากไว้ให้ประจักษ์แก่คนภายหลัง
ไว้ธุระ [V] leave the matter to, See also: entrust with an assignment, Syn. มอบธุระ, Example: เขาไว้ธุระให้กับเลขาของเขาเรียบร้อยแล้วก็ออกไปหาลูกค้า, Thai definition: มอบงานให้ทำ, มอบหมายงาน
ไว้หนวด [V] wear a moustache, See also: grow a beard/moustache, Syn. ปลูกหนวด, Example: เขาไว้หนวดยาวรุงรัง เพราะไม่มีเวลาแม้แต่จะโกนเองหรือเข้าร้าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไว้ก. เก็บเข้าที่, เอาเข้าที่, เช่น เอาของไปไว้ที่, วาง เช่น เอาไว้ตรงนั้นแหละ ไว้ของให้เป็นที่, บางทีใช้ประกอบท้ายกริยาบางคำเพื่อให้ความหมายสมบูรณ์หรือหนักแน่นยิ่งขึ้น เช่น เก็บไว้ รักษาไว้ ปลูกไว้, ให้มีอยู่, ให้ดำรงอยู่, รักษา, เช่น ไว้จุก ไว้หนวด ไว้ชีวิต ไว้ยศ.
ไว้ชีวิตก. ให้มีชีวิตอยู่ต่อไป, ปล่อยให้รอดชีวิต, เช่น ราชสีห์ไว้ชีวิตหนู.
ไว้ชื่อก. แสดงความรู้ความสามารถเป็นการฝากชื่อเสียงไว้ให้ปรากฏ เช่น ชาติชายต้องไว้ชื่อ.
ไว้ตัวก. สงวนฐานะและเกียรติยศของตนให้เหมาะให้ควร เช่น แม้จะยากจนลงก็ต้องไว้ตัวอยู่ เป็นสตรีควรไว้ตัว, ถือตัว เช่น ไว้ตัวว่าเป็นลูกเศรษฐี ไม่คบคนทั่วไป.
ไว้ท่าก. ทำท่าทางเสมือนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหรือมีเกียรติสูง.
ไว้ทุกข์ก. แต่งกายหรือแสดงเครื่องหมายตามประเพณีนิยมว่าตนมีทุกข์เพราะบุคคลสำคัญในครอบครัวเป็นต้นตายไป เช่น ไว้ทุกข์ให้พ่อ.
ไว้ธุระก. รับทำงานเอง เช่น เรื่องนี้ไว้ธุระฉันเถอะ จะจัดการให้เอง, มอบงานให้ผู้อื่นทำ เช่น เรื่องอาหารไว้ธุระคุณนะ.
ไว้ฝีมือว. อาการที่แสดงความสามารถในด้านศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการฝากฝีมือไว้อย่างเต็มที่ เช่น ออกแบบบ้านอย่างไว้ฝีมือ วาดภาพอย่างไว้ฝีมือ.
ไว้ภูมิก. ทำท่าเสมือนว่าเป็นผู้มีความรู้สูง.
ไว้ยศก. รักษายศรักษาเกียรติ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hang onทนไว้ GTO (1999)
Later.ไว้คุยกัน Someone to Watch Over Me (2011)
- Easy.- เย็นไว้ Occupation (2011)
Later.ไว้เจอกัน Red Dawn (2012)
No.เฉยไว้ Walk with Me (2012)
Relax.ผ่อนคลายไว้ State of Independence (2012)
Just calm down.ใจเย็นไว้ Ua Hala (2012)
Easy.เย็นไว้นะ Tracks (2013)
Hang on!อึดไว้Furious 7 (2015)
Watch me.เฝ้าฉันไว้ The Serena Also Rises (2008)
Believe me. I hope you are.ใช่เลย พ่อก็หัวงไว้อย่างนั้น The Serena Also Rises (2008)
There are some secrets you're only too happy to keep.มีความลับแค่ไม่กี่เรื่องหรอกนะที่จะทำให้คุณรู้สึกดีที่เก็บมันไว้ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไว้[v.] (wai) EN: keep ; put ; place ; retain ; save ; reserve ; preserve   FR: placer ; conserver ; garder ; mettre
ไว้ชีวิต[v. exp.] (wai chīwit) EN: spare another's life ; avoid killing ; give quarter to   
ไว้ตัว[v.] (waitūa) EN: be stuck up ; stand on one's dignity   
ไว้ตัว[adj.] (waitūa) EN: aloof ; reserved   FR: imbu ; infatué
ไว้ท่า[v. exp.] (wai thā) EN: act dignified ; put on airs ; act big   
ไว้ทุกข์[v.] (waithuk) EN: wear mourning ; wear mourning clothes ; be in mourning   FR: endeuiller ; porter le deuil ; prendre le deuil
ไว้ยศ[v.] (waiyot) EN: stand on one' s dignity   
ไว้ลาย[v.] (wailāi) EN: do oneself justice ; be as good as ever ; show one's mettle ; leave behind one's reputation ; keep up one's reputation   
ไว้วางใจ[v.] (waiwāngjai) EN: trust ; confide (in) ; have confidence in   FR: se fier à ; avoir confiance en ; faire confiance
ไว้วางใจได้[adj.] (waiwāngjai dāi) EN: reliable ; trustworthy   FR: fiable

English-Thai: Longdo Dictionary
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
chin up(idiom) สู้เขา! เชิดหน้าเข้าไว้! (เป็นคำที่ใช้เวลาให้กำลังใจผู้อื่น), S. Keep your chin up.
go out of one's wayอุตส่าห์ยอมลำบาก(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)เกินกว่าที่คาดไว้
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beforehand    [ADV] ก่อนเวลา, See also: ไว้ก่อน, ล่วงหน้า, Syn. before, Ant. after
bargain on    [PHRV] พึ่งพา, See also: ไว้วางใจใน, เชื่อถือใน, Syn. depend on
be away    [PHRV] เก็บในที่เก็บ, See also: ไว้ที่, เก็บที่
be on one's honour    [IDM] ไว้ใจได้, See also: เก็บความลับได้, รักษาสัญญาได้, ไม่ฉ้อโกง, ไม่หลอกลวง, Syn. put on
believe in    [PHRV] ไว้วางใจใน, See also: ศรัทธาใน, Ant. disbelieve in
certain    [ADJ] ไว้ใจได้, Syn. reliable, trustworthy
confide    [VI] ไว้ใจ, Syn. trust
calculate on    [PHRV] ไว้วางใจใน, See also: มั่นใจใน, Syn. depend on
calculate upon    [PHRV] ไว้วางใจ, See also: มั่นใจใน, Syn. depend on
count on    [PHRV] พึ่งพา, See also: ไว้วางใจใน, พึ่ง, Syn. depend on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
adapter(อะแดพ' เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี "ตัวปรับต่อ" เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
admissible(แอดมิส' ซิเบิล) adj. พอจะรับไว้ได้, ยอมได้, Syn. proper, worthy, suitable)
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
air cylinderท่อที่อัดอากาศไว้
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
admissible(adj) อนุญาตได้,ยอมได้,พอจะรับไว้ได้
affianced(adj) ซึ่งรับหมั้นไว้,ซึ่งหมั้นหมายกันไว้
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
apposition(n) การวางไว้ด้วยกัน
appropriate(vt) ยึดครอง,จัดสรรไว้,ตั้งเงินไว้
appropriation(n) การถือเอา,การจัดสรร,เงินที่ตั้งไว้
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askant(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
assimilate(vt) ทำให้เหมือนกัน,ย่อย,ดูดซึม,รับไว้
beforehand(adv) ล่วงหน้า,ไว้ก่อน,เสียก่อน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
植える[うえる, ueru] Thai: ไว้
生やす[はやす, hayasu] Thai: ไว้หนวดเครา English: to wear beard

German-Thai: Longdo Dictionary
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| รักษาไว้ เช่น In Deutschland ist die Umwelt gut erhalten. ที่เยอรมนีสิ่งแวดล้อมถูกรักษาไว้อย่างดี
wie geplantอย่างที่คิดไว้, อย่างที่วางแผนไว้, See also: planen
wie gesagtอย่างที่เคยกล่าวไว้, See also: sagen
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| รักษาไว้, คงไว้ เช่น Ordnung halten รักษากฏ, das Versprechen halten รักษาคำพูด
lassenวางไว้ ปล่อยไว้ (คล้าย let ในภาษาอังกฤษ) (กรณีกริยาแท้) | ließ, gelassen |
Einsatz(n) |der, pl. Einsätze| สิ่งที่สอดไว้, สิ่งที่ซ้อนอยู่ข้างใน เช่น Innen ist ein Filter als Einsatz. ข้างในมีไส้กรองสอดไว้
liefern(vt) |lieferte, hat geliefert| ส่งของ, นำ(สินค้าที่สั่งไว้)มาให้
untervermieten(vt) |vermietete unter, hat untervermietet| ให้เช่าบ้านหรือห้องต่อ (โดยที่ชื่อผู้เช่าในสัญญาเช่ายังคงเดิม เป็นการรักษาห้องเช่านั้นไว้จะได้ไม่ต้องไปหาใหม่เวลาที่ต้องไปต่างเมืองหรือต่างแดนเป็นเวลานาน), See also: mieten
einfallen(vi) |fällt ein, fiel ein, ist eingefallen| นึกได้, เพิ่งคิดออก เช่น Es fällt mir gerade ein, wo ich den Autoschlüssel gelegt habe. ผมเพิ่งนึกออกได้ว่าวางกุญแจรถไว้ที่ไหน

French-Thai: Longdo Dictionary
louer(vt) เช่า หรือ จองเอาไว้ล่วงหน้า เช่น Louer une maison = เช่าบ้าน , Louer une place de théâtre = จองที่นั่งชมการแสดงละคร
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top