ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่มีผู้ใด

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่มีผู้ใด-, *ไม่มีผู้ใด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nemo bis punitur pro eodem delicto (L.)ไม่มีผู้ใดจะถูกลงโทษซ้ำในความผิดอันเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nemo dat quod non habet (L.)ไม่มีผู้ใดจะให้สิ่งที่ตนไม่มี (ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน) [ดู non dat qui non habet ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nemo debet esse judex in propria causa (L.)ไม่มีผู้ใดมีอำนาจตัดสินคดีของตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nemo est supra leges (L.)ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nemo est heres viventis (L.)ไม่มีผู้ใดเป็นผู้รับมรดกของผู้ยังมีชีวิตอยู่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nemo potest sibi debere (L.)ไม่มีผู้ใดเป็นหนี้ตัวเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There's none in it.ไม่มีผู้ใดอยู่ในนั้น How I Won the War (1967)
Let no one, be it man or some other creature, dare to contaminate that innocence.ถ้าไม่มีผู้ใด... มนุษย์ หรือว่า สิ่งมีชีวิตอื่น Beneath the Planet of the Apes (1970)
The person who is going to be killed, Will not live beyond midnight.ผู้ที่จะต้องถูกฆ่าตาย ,จะไม่มีผู้ใดรอดพ้นเที่ยงคืนไปได้. Return of the Condor Heroes (1983)
So have you guys.แต่ไม่มีผู้ใดของเราได้เคยพบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
deep in the mountains... is a forest where none may tread.ไกลไปทางทิศตะวันตกลึกเข้าไปในภูเขา... เป็นป่าที่ไม่มีผู้ใดอาจเหยียบ Princess Mononoke (1997)
I own that chamber as if it were built with these hands.ท่านจะอยู่เบื้องหน้าสภา แต่จักไม่มีผู้ใดสนใจฟังคำ ลีโอนายเดิสจะไม่ได้รับกองหนุน และหากเขากลับมา โดยไม่มีข้าช่วย เขาจะถูกจองจำหรือยิ่งกว่า 300 (2006)
[May Belle] There's this new girl moved in next door.ฉันอยากว่ายไปช้าๆใต้ท้องทะเลลึก ที่ซึ่งไม่มีผู้ใดค้นพบ Bridge to Terabithia (2007)
Perhaps there's no one else who can better personify the mystery that is music than our final composer.คงไม่มีผู้ใดที่จะสามารถถ่ายทอด ความลึกลับของดนตรี... . .... August Rush (2007)
So heroic in manner, he appeared so valiant in word... no one could ever guess at the darkness... lurking in the black heart of Sir Romulus Turnbull.เปรียบดังวีรบุรุษ เขาช่างกล้าหาญหาคำใดมาเปรียบเปรยไม่ ไม่มีผู้ใดสามารถคาดเดาได้ในความมืดมิด ที่ซ่อนลึกภายในใจทมึฬ ของเซอร์ โรมูลัส เทิร์นบัล Atonement (2007)
His courage and his honour were without equal.ความกล้าหาญและเกียรติของเขา ไม่มีผู้ใดเทียบได้ To Kill the King (2008)
Nobody has stepped over that threshold for 300 years.-ไม่พ่ะยะค่ะ ไม่มีผู้ใดเข้าไปที่นั่นตั้ง 300 ปีแล้ว The Fires of Idirsholas (2009)
All those liberals and intellectuals and smooth talkers and all of a sudden, nobody can think of anything to say.เหล่าเสรีชน และปราชญ์เมธี และผู้มีวาจาคมคาย ต่างจะชะงักงัน ไม่มีผู้ใดสามารถปริคำได้ Watchmen (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top