Search result for

ไม่ช้า

(40 entries)
(0.1014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ช้า-, *ไม่ช้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ช้าก็เร็ว[ADV] sooner or later, Syn. ไม่เร็วก็ช้า, Example: การประท้วงเช่นนี้จะต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วตราบใดที่ประชาชนยังลำบากยากจนอยู่
ไม่ช้าไม่นาน[ADV] soon, See also: soon after, in a short time, in a while, shortly, forthwith, presently, quickly, Syn. ไม่นาน, เร็วๆ นี้, Example: รอยหญ้าลู่เป็นทางเหมือนมีใครลากอะไรหนักๆ ผ่านไปเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pretty soon, you'll be sporting a homemade costume and leading a double identity just like the rest of us.จะดีขั้นในไม่ช้า คุณเป็นที่ใจกล้าที่แต่งกายแบบธรรมดา\ เป็นผู้นำที่มีสองด้านแบบที่เป็นอยู่ขณะนี้ Odyssey (2008)
already half-dead.ดูเหมือนเต่าที่กำลังจะตายในไม่ช้า Akai ito (2008)
They will not survive for long.ไม่ช้า ทุกคนคงไม่รอด The Labyrinth of Gedref (2008)
They will soon be dead.ไม่ช้าพวกเขาจะล้มตาย The Labyrinth of Gedref (2008)
We should be able to get under way again shortly.คาดว่าเราจะสามารถออกเดินทาง ได้อีกครั้งในเวลาไม่ช้าครับ Destroy Malevolence (2008)
Don't worry, Goldie. You'll get to know him later.ไม่ต้องกังกล โกลดี้ เจ้าจะได้รู้จักเขาในไม่ช้า Downfall of a Droid (2008)
I will be at your station shortly.ข้าจะไปถึงสถานีในไม่ช้า Duel of the Droids (2008)
You will find out soon enough.เจ้าจะได้พบเขาในไม่ช้า Lair of Grievous (2008)
Sooner or later these will come naturally after practicing.มันจะมาเองไม่ช้าก็เร็ว จากความตั้งใจและฝึกฝนอย่างหนัก Beethoven Virus (2008)
They will soon advance to Jolbon.พวกมันจะมาถึงโชบุลในไม่ช้านี้ The Kingdom of the Winds (2008)
They're gonna send more drones!พวกมันจะส่งกำลังเสริมมาในไม่ช้า Babylon A.D. (2008)
Well, I heard momma and Tizzy whisper and they said I was gonna die soon.ผมได้ยินแม่กับทิซซี่กระซิบกัน พวกเขาบอกว่า ผมจะตายในไม่ช้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ช้า[adv.] (mai chā) EN: soon   
ไม่ช้าก็เร็ว[adv.] (mai chā kø reo) EN: sooner or later   FR: tôt ou tard
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai nān) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly   FR: bientôt ; prochainement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at the latest[IDM] ไม่ช้ากว่า
sooner or later[IDM] ไม่ช้าก็เร็ว
in time[ADJ] ไม่ช้าก็เร็ว, See also: ในที่สุด, Syn. timely
in time[ADV] ไม่ช้าก็เร็ว, See also: ในที่สุด, Syn. timely, in due time

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anon(อะนอน') adv. ไม่ช้า, เวลาอื่น, ทันที. -ever and anon เป็นประจำปี,บ่อย
beforelongadv.,adj. ไม่ช้า
betimes(บิไทมซ') adv. แต่แรกเริ่ม,เช้า,ทันเวลา,ตรงเวลา,ไม่ช้า,ภายในเวลาอันสั้น
directly(ดิเรคทฺ'ลี) adv. โดยตรง,ทันที,ไม่ช้า,ถัดไป -conj. ทันทีที่, Syn. at once
erelong(แอร์ลอง') adv. ไม่นาน,ไม่ช้า
long(ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ช้า,สูง,เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน,สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ,อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตราบใดที่)
presently(เพรส'เซินทฺลี) adv. ไม่ช้า,ประเดี๋ยว,อีกสักครู่,ปัจจุบัน, Syn. soon
quickly(ควิค'ลี) adv. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ช้า, Syn. rapidly
shortly(ชอร์ท'ลี) adv. ในระยะอันสั้น,ไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสรุป,ลวก ๆ ,คร่าว ๆ, Syn. briefly
soon(ซูน) adv. ในไม่ช้า,ไม่นาน,มิช้ามินาน,เร็ว,ก่อนกำเนิด,ในอนาคตอันใกล้,รวดเร็ว,ฉับพลัน,พร้อมเพรียง,โดยเต็มใจ,ทันที, sooner of later ในที่สุด มิช้ามินาน, Syn. shortly

English-Thai: Nontri Dictionary
anon(adv) ไม่ช้า,บระเดี๋ยว
directly(adv) โดยตรง,ทันที,ถัดไป,ไม่ช้าไม่นาน
erelong(adv) ในไม่ช้า,ไม่นาน,ไม่ช้าไม่นาน
erewhile(adv) เมื่อไม่ช้ามานี้,ก่อนหน้านี้,เมื่อก่อนนี้,ก่อนนี้
presently(adv) ในเวลานี้,เดี๋ยวนี้,ในไม่ช้า,อีกสักครู่,ประเดี๋ยว,ปัจจุบัน
shortly(adv) ในไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสั้นๆ,ห้วน,คร่าวๆ,โดยสรุป
soon(adv) เร็ว,ในไม่ช้า,ไม่นาน,รวดเร็ว,ทันที

German-Thai: Longdo Dictionary
eher(Adv.) ตั้งแต่แรก, ในไม่ช้า
aufgrund + G(Präp.) เนื่องจากว่า, ด้วยเหตุว่า, เพราะว่า เช่น Aufgrund des sehr hohen Einkommens kann er bald ein neues Haus aufbauen lassen. = เนื่องจากการมีรายได้ที่สูงมาก เขาจึงสามารถจะสร้างบ้านใหม่ได้ในไม่ช้านี้, See also: S. wegen, infolge

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top