Search result for

ไปทางทิศตะวันออก

(9 entries)
(0.1628 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไปทางทิศตะวันออก-, *ไปทางทิศตะวันออก*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easterly    [ADJ] เกี่ยวกับหรืออยู่ทางตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, ซึ่งจะมาทางทิศตะวันออก, Syn. eastern
easterly    [ADV] ไปทางทิศตะวันออก, See also: ซึ่งมาจากทางทิศตะวันออก
eastern    [ADJ] เกี่ยวกับทิศตะวันออก, See also: ไปทางทิศตะวันออก, มาจากทิศตะวันออก, Syn. easterly, eastward, orient
southeast    [ADV] ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
northeastward(นอร์ธอีสทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.
orient(โอ'เรียนทฺ,ออ'เรียนท) n. -Phr. (the Orient ประเทศในแถบบูรพาทิศ,บูรพาทิศ) adj. ทิศตะวันออก -v. ปรับ,ปรับตัว,ทำให้เข้าใจ,กำหนดตำแหน่งของ,หันไปทางทิศตะวันออก, Syn. adapt,adjust

English-Thai: Nontri Dictionary
easterly(adj) ทางตะวันออก,ไปทางทิศตะวันออก,ไปทางทิศบูรพา
northeast(adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ไปทางภาคอีสาน
southeasterly(adj,adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

Are you satisfied with the result?

Go to Top