Search result for

ไกว

(33 entries)
(0.1994 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไกว-, *ไกว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไกว [V] rock, See also: swing, sway, Syn. แกว่ง, โล้, ส่าย, แกว่งไกว, Example: ยายนั่งไกวเปลหลาน, Thai definition: ทำสิ่งที่ห้อยอยู่ให้ไปข้างหน้าและกลับมาข้างหลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไกว(ไกฺว) ก. ทำสิ่งที่ห้อยอยู่ให้แกว่งไปมา.
ไกวัล ๑(ไกวัน) ว. ทั่วไป.
ไกวัล ๒(ไกวัน) น. ชั้นสวรรค์ เช่น พิราลัยก็ไคลยังนภมน- ทิรทิพยไกวัล (สมุทรโฆษ).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Mad Dog Maguire?- แม้ดด็อก แม็กไกวร์? The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
And, more specifically Broadway!และมากด้วยความแตกต่าง บรอนไกวย์ Bedtime Stories (2008)
To mcguire air force base.ที่ฐานทัพอากาศ แมคไกวร์ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Is that he's being transported to mcguire air force base.เขากำลังถูกเคลื่อนย้าย ไปฐานทัพอากาศแมคไกวร์ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
* Sway me more ** แล้วแกว่งไกวฉันอีก * Furt (2010)
Taking off from mcguire in half an hour.ออกจากสนามบินแม็กไกวร์ ในอีกครึ่งชั่วโมง The Guardian (2010)
It had a Jerry Maguire theme. Check it out.มันมีรูปเจอร์รี่ แมคไกวร์อยู่ดูสิ The Sniffles (2010)
Hey, if I had seen Jerry Maguire, would "Mow Me the Money" be funny?นี่ถ้าแม่เห็นเจอร์รี่ แม็คไกวร์ would "Mow Me the Money" be funny? The Sniffles (2010)
Marty MacGuire, Cummins Armored courier:มาร์ตี้ แมคไกวร์ \ คนขนเงินของคัมมินส์ อาร์เมอร์ The Town (2010)
From the cradle to the graveจาก เปลไกวสู่หลุมศพ Contagion (2011)
MICHAEL There's a C-141 fueling up at McGuire right now with a flight plan to Ramstein.ตอนนี้มีเครื่อง C-141 น้ำมันเต็มถังที่แมคไกว Covenant (2011)
Do you, Qui-Gon Jinn?งั้นรึนายเจไดไกวคอน จิน Scott Free (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไกว[v.] (kwai) EN: rock ; swing ; sway   FR: bercer ; balancer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argive(อาร์'ไกวฟ) adj. เกี่ยวกับ Argos, กรีก. -n. ชาว Argos, ชาวกรีก
guaiacol(ไกว'อะคอล) n. ของเหลวที่เป็นยาขับเสมหะและยาชา เฉพาะแห่ง
guaiacum(ไกว'อะคัม) n. พืช ที่ให้ยางไม้guaiacol
paraguay(แพ'ระเกว,-ไกว) n. ชื่อประเทศในภาคกลางของอเมริกาใต้, See also: Paraguayan adj.,n.
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
rockling(รอค'คิง) adj. โยกไปมา,แกว่งไกว
stir(สเทอร์) vt. กวน,คน,แกว่ง,ไกว,ค่อย ๆ เคลื่อน,เขย่า,แหย่,ขยับ,คุ้ย,เขี่ย,ปลุก,ปลุกเร้า,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น,ก่อให้เกิด. vi. ขยับ,เคลื่อนไปมา,ดำเนินการ,หมุนเวียน,แพร่หลาย,มีอารมณ์. n. การกวน (คน,แกว่ง,ไกว...) ,เสียงกวน,ความตื่นเต้น,ความโกลาหล,ความรู้สึก,อารมณ์
sway(สเว) vi.,vt.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,โยก,โอน,เอน,ไป ๆ มา ๆ ,ไหว,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,ใช้อำนาจ,ปกครอง,ครอบงำ,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ใช้อาวุธ,รำหรือตวัดดาบ,ปกครอง,อำนาจปกครอง,อิทธิพล,อำนาจครอบงำ, See also: swayable adj. swayer n. swayful adj. swayingly adv. คำที
swing(สวิง) {swung,swung,swinging,swings} vt.,vt.,adj.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,แกว่งไกว,กวัดแกว่ง,โล้,ห้อย,แขวน,แขวนคอ,หัน,หันเห,เปลี่ยนแปลง,ระยะที่แกว่ง,เส้นทางที่แกว่ง,จังหวะ,การส่ายตะโพก,ก้าวของจังหวะ,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้น ๆ ลง ๆ ,อิสรภาพ,การดำเนินการ,สิ่งที่แกว่ง,ช
wag(แวก) vt. vi.,n. (การ) แกว่งไกว,แกว่ง,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระดิก,กระดก (ลิ้น) ,ชี้มือชี้นิ้ว,สั่นหัว, See also: wagger n., Syn. shake

English-Thai: Nontri Dictionary
cradle(vt) ไกวเปล,แกว่งเปล,ร่อน(แร่)
rock(vi,vt) โคลงเคลง,เซ,เขย่า,แกว่ง,ไกว,โยก
rocker(n) คันโยก,เครื่องร่อนแร่,คานกระเดื่อง,คนไกวเปล
sway(vi) โยก,เซ,ไกว,แกว่ง,โอนเอน,ไหว,ขึ้นๆลงๆ
waver(n) การเซ,ความโอนเอน,การแกว่งไกว,ความแปรปรวน
whirl(vi) วน,หมุน,แกว่งไกว,โบก,กระพือ,ปั่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top